Kursplan

Engelska II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(English II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1146EN
Ämnesgrupp Engelska
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I för blivande ämneslärare (25,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng) och Engelska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för engelska språkets beståndsdelar och strukturella uppbyggnad, såväl som för olika metoder för grammatikundervisning,
 • redogöra för engelska som akademiskt ämne och skolämne,
 • beskriva olika perspektiv på språkutveckling och inlärning av främmande språk,
 • redogöra detaljerat för hur mål, målgrupp och sammanhang kan påverka skriftlig produktion och val av genre
 • visa ämnesdidaktiska kunskaper om engelskans roll i ungdomskulturen

Färdighet och förmåga

 • utifrån olika undervisningsmål, analysera engelska språket med tonvikt på form, funktion och betydelse,
 • med utgångspunkt i analys av gymnasieelevers behov, förbereda och följa upp undervisningsmoment i engelska språk och litteratur på engelska,
 • förklara grammatiska mönster och regler i engelska på olika pedagogiska sätt,
 • tillämpa centrala begrepp och principer för bedömning av språkfärdighet,
 • förutse elevers varierande svårigheter med olika aspekter av språkinlärning och visa beredskap för att lösa dessa problem,
 • formulera sig med en betydande grad av språklig precision i akademisk skrift och anpassa skriftliga uttryck till olika mål och målgrupper,
 • använda skrivarbete i undervisningssyfte, med förankring i rådande läroplan, för att stödja gymnasieelevens språkbruk, kommunikativa förmåga och ämneskunskaper,
 • använda populärvetenskapligt material från elevens vardag i ämnesdidaktiskt syfte
 • visa förmåga till kollegialt samarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • bedöma pedagogiska för- och nackdelar med användning av olika medier såsom litteratur, film och internet i språkundervisningen,
 • artikulera sin egen pedagogiska grundsyn, med avseende på frågor om interkulturalitet och bildning.
 • visa insikt i gymnasieelevers relationer till populärkultur och media, och reflektera över deras plats i skolundervisningen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Det övergripande målet med engelska studier inom lärarutbildningen är att stödja studentens utveckling som ämneslärare för elever i den svenska gymnasieskolan. Kursen innehåller därför praktiska, didaktiska och teoretiska moment. Ämnesdidaktiska frågor och metoder utgör en viktig del av denna kurs, som bygger på tidigare förvärvade ämneskunskaper och språkfärdigheter. Studenten fördjupar sig i engelsk språkvetenskap och populärkulturella uttrycksformer i ungdomskultur och sätter dessa kunskaper i relation till frågor om interkulturalitet och bildning. Studenten lär sig skrivstrategier och genrer som är relevanta för sin egen utbildning och för sin framtida yrkesutövning.

Att undervisa i engelska språkfärdigheter, 7.5 högskolepoäng

(Teaching English Language Skills, 7.5 credits)

Delkursen presenterar engelska som gymnasieskolämne. Den förklarar de didaktiska teorier och modeller som används för språkinlärning och som kan sättas i samband med de ämnes- och didaktikrelaterade kunskaperna studenten lär sig. Betoningen läggs på metoder för undervisning inom språkfärdighet. Bedömning i skolämnet engelska för gymnasieelever ingår i delkursarbetet.

1001, Att undervisa i engelska språkfärdigheter, 7.5 högskolepoäng

(Teaching English Language Skills, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Engelsk grammatik och grammatikundervisning, 7.5 högskolepoäng

(English Grammar and Grammar Teaching, 7.5 credits)

I delkursen presenteras olika teoretiska och praktiska perspektiv på grammatikundervisning. Studenten planerar för språkundervisning i gymnasieskolan, med fokus på strukturer som är relevanta för äldre elevers språkutveckling i engelska. Studenten lär sig olika strukturer och metodik för grammatiklektioner, och lär sig att ta hänsyn till olika situationer, syften och mottagare i undervisningssituationer.

1002, Engelsk grammatik och grammatikundervisning, 7.5 högskolepoäng

(English Grammar and Grammar Teaching, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Skrivande för lärande, 7.5 högskolepoäng

(Writing for Learning, 7.5 credits)

Utifrån en teoretiskt grundad syn på skrivande som process använder studenten skrivarbete för att utveckla sin analytiska förmåga samt för att uttrycka och reflektera över egna uppfattningar och värderingar, inklusive sin förståelse för litteratur och lingvistiska frågor. Studenten lär sig om olika akademiska texttyper, och övar sig på att variera uttrycksätt i enlighet med mål, målgrupp och sammanhang. Studenten arbetar med konstruktiv kritik och formativ bedömning av andras texter, och lär sig även laborera med den återkoppling hen får av andra, muntligt så väl som skriftligt. Användning av dataprogram i återkopplingssyfte övas. Studenten ges möjlighet att reflektera över skrivandets olika roller i elevers språkutveckling, och ämnesdidaktiska aspekter av skrivarbete.

1003, Skrivande för lärande, 7.5 högskolepoäng

(Writing for Learning, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Populärkultur och klassrumspraxis, 7.5 högskolepoäng

(Popular Culture and Classroom Praxi, 7.5 credits)

Engelskspråkiga kulturyttringar finns i hög utsträckning i vardagen i Sverige. Inom en teoretisk ram om populärkultur och ämnesdidaktik, använder studenten omvärlden som källa till språkundervisning. Studenten tar del av flera konstnärliga och populärkulturella uttryck och material/medier såsom ungdoms- och crossover-litteratur, film, bloggar, tecknade serier, sångtexter, och teater, och lär sig om hur dessa kan ge upphov till möjligheter för dialog, lärande och utbyte i klassrummet, såväl som viss insikt i olika medier och uttrycksformer.

1004, Populärkultur och klassrumspraxis, 7.5 högskolepoäng

(Popular Culture and Classroom Praxis, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisning sker genom seminarier, gruppövningar och föreläsningar.

Examination

Att undervisa i engelska språkfärdigheter, 7,5 högskolepoäng

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier samt löpande muntliga och skriftliga uppgifter.

Engelsk grammatik och grammatikundervisning, 7,5 högskolepoäng,

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier, skriftliga uppgifter och skriftlig salstentamen.

Skrivande för lärande, 7.5 högskolepoäng, 7.5 högskolepoäng

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier och peer reviews. Skriftliga inlämningsuppgifter. Skriftlig salstentamen.

Populärkultur och klassrumspraxis, 7.5 högskolepoäng

 • Aktivt och väl förberett deltagande på seminarier, muntliga presentationer, och skriftlig hemtentamen.

Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras med skriftliga uppgifter. I det fall möjlighet till komplettering ges ska dessa lämnas in inom ett (1) år från det att studenten meddelats resultat.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.