Kursplan

English translation of course syllabus

Medieteknik A inom Spelprogrammet, 30 högskolepoäng

(Media Technology A: Computer Games Programme, 30 credits)

Kurskod 1146ME
Ämnesgrupp Medieproduktion
Huvudområde Medieteknik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Ges endast inom följande program Spelprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2014-05-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2017-06-07.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C och Samhällskunskap A). Eller Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • √∂versiktligt beskriva spelens historia, med fokus p√• digitala spel
 • beskriva spelens grundl√§ggande element (s√•som regler, gameplay, ber√§ttande, grafik, interaktion)
 • beskriva och reflektera kring spelande som kulturell praktik
 • s√§rskilja och sammanfatta olika spelgenrer och spelplattformar
 • beskriva grundl√§ggande designmetoder och projektformer som anv√§nds i spelutveckling

Färdigheter och förmåga

 • till√§mpa teorier och metoder i praktiskt spelutvecklingsarbete
 • utf√∂ra konstruktivt arbete inom ett spelutvecklingsteam i sin roll som speldesigner eller spelgrafiker
 • kritiskt granska och kommentera andras speldesign- och spelutvecklingsarbete
 • beskriva och analysera sitt eget speldesign- och spelutvecklingsarbete
 • f√∂rst√• och beskriva betydelsen av att h√•lla deadlines inom spelbranschen
 • anv√§nda spelutvecklingsverktyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera och bed√∂ma enskilda spel utifr√•n olika kvaliteter och perspektiv
 • kritiskt f√∂rh√•lla sig till spel som social och kulturell f√∂reteelse

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge en orientering i de teoretiska, tekniska och praktiska grunderna inom digital medie- och informationsteknik, med tonvikt på speldesign och spelutveckling. Områdets speciella förutsättningar och tillämpningar studeras liksom interaktiv och multimedial kommunikation i olika samhälleliga sammanhang. Centrala problemställningar är design, produktion och distribution av spel, samt utveckling, användning och utvärdering av spelartefakter. Kursen ger en introduktion till digital medieteknik inom spelområdet och utvecklingen inom detta område. Stor tyngd läggs vid projektbaserad speldesign och spelutveckling och vid hur olika delar inom ett spel kan integreras för att effektivt skapa önskade spelupplevelser.

Introduktion till spelprogrammet, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to the Computer Games Programme, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till spelens historia och till spel som kulturellt fenomen samt till verktyg och metoder för speldesign. För området relevanta begrepp diskuteras och en grundläggande färdighet i spelanalys uppövas.

1001, Introduktion till spelprogrammet, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Computer Games Programme, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Spelutveckling I, 7.5 högskolepoäng

(Game Development I, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till speldesign och spelutveckling i teori och praktik. Under delkursen genomförs ett flertal övningar i för utbildningen relevanta datorprogram, som används vid spelutveckling.

1002, Spelutveckling I, 7.5 högskolepoäng

(Game Development I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Spelutveckling II, 7.5 högskolepoäng

(Game Development II, 7.5 credits)

Delkursen fördjupar kunskaperna om speldesign och spelutveckling i teori och praktik. Studenterna ges under delkursen möjlighet att fördjupa sig i utvalda teoretiska och praktiska spelperspektiv och spelupplevelser.

1003, Spelutveckling II, 7.5 högskolepoäng

(Game Development II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Spel som interaktivt medium, 7.5 högskolepoäng

(Games as an Interactive Medium, 7.5 credits)

I delkursen betraktas spel ur ett medievetenskapligt perspektiv. Beroende på hur man definierar begreppet "medium" kan skillnader och likheter mellan spel och andra medier urskiljas. Dessutom behandlas interaktivitetens betydelse i spel och hur denna liknar och skiljer sig från andra typer av interaktiva artefakter.

1004, Spel som interaktivt medium, 7.5 högskolepoäng

(Games as an Interactive Medium, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten. Teoretiska och praktiska inslag integreras i undervisningen.

Examination

1001 Introduktion till spelprogrammet, 7,5 högskolepoäng

 • tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter (individuellt och i grupp)

1002 Spelutveckling I, 7,5 högskolepoäng

 • tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter (individuellt och i grupp)

1003 Spelutveckling II, 7,5 högskolepoäng

 • spelprojektarbete samt skriftlig och muntlig redovisning (grupp)
 • skriftlig rapport (individuellt)

1004 Spel som interaktivt medium, 7,5 högskolepoäng

 • skriftliga inl√§mningsuppgifter och muntliga presentationer (individuellt och i grupp)

För examinationsmoment 1001, 1002 & 1004 gäller:

 • Grupparbeten kan, efter instruktion fr√•n examinator, kompenseras individuellt.

För examinationsmoment 1002 gäller:

 • Grupparbete kan, enligt examinators instruktion, kompenseras genom individuellt spelprojektarbete med tillh√∂rande individuell skriftlig redovisning i det fall en student inte har deltagit i en grupp. Vid fr√•nvaro kan muntlig redovisning i grupp kompenseras genom en individuell skriftlig inl√§mningsuppgift enligt examinators instruktion.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursplanen korrigerades efter beslut i institutionsnämnden för institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 2016-05-11[D-nr: 1037/2.1.1/2014]