Kursplan

English translation of course syllabus

Spelprogrammering I, 7.5 högskolepoäng

(Game Programming I, 7.5 credits)

Kurskod 1148ME
Ämnesgrupp Medieproduktion
Huvudområde Medieteknik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Ges endast inom följande program Spelprogrammet - inriktning speldesign och projektledning
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2014-05-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2016-12-07.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Samhällskunskap A). Eller Grundläggande behörighet, Matematik 3b / 3c (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • beskriva grundl√§ggande programmeringskoncept
  • redog√∂ra f√∂r relevanta metoder f√∂r l√∂sning av element√§ra uppgifter inom spelprogrammering
  • f√∂rklara, p√• en abstrakt niv√•, hur moderna spelmotorer fungerar
  • skapa enkla gameplay-script inom en spelutvecklingsmilj√∂

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger grundläggande kunskaper om spelprogrammering och moderna spelmotorer. Under kursen studerar studenterna grunderna i teoretisk spelprogrammering och genomför praktiska programmeringsövningar.

1001, Spelprogrammering I, 7.5 högskolepoäng

(Game Programming I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten. Teoretiska och praktiska inslag integreras i undervisningen.

Examination

  • skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter (individuellt och i grupp)

Missade gruppuppgifter kan kompenseras individuellt enligt instruktion från examinator.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.