Kursplan

English translation of course syllabus

Spelutveckling och projekthantering, 7.5 högskolepoäng

(Game Development and Project Management, 7.5 credits)

Kurskod 1149ME
Ämnesgrupp Medieproduktion
Huvudområde Medieteknik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Ges endast inom följande program Spelprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2014-05-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2016-12-07.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C och Samhällskunskap A). Eller Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • beskriva hur produktionsprocessen f√∂r datorspel ser ut
  • beskriva iterativ design och agila projekthanteringsmetoder f√∂r spel
  • till√§mpa iterativa och agila metoder i praktisk spelutveckling
  • utf√∂ra konstruktivt arbete inom ett spelutvecklingsteam i sin roll som speldesigner eller spelgrafiker
  • f√∂rst√• och beskriva betydelsen av att h√•lla deadlines inom spelbranschen
  • reflektera kring sin egen och andras roller inom ett projektarbete inom spelutveckling

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen handlar om hur en modern spelproduktion går till. Kursen fokuserar på projekthanteringsmetoder i både teori och praktik där studenterna får insyn i hur en spelproduktion går till samt får träna på att hantera sin roll i ett projektarbete inom spelutveckling där flera discipliner arbetar tillsammans.

1001, Spelutveckling och projekthantering, 7.5 högskolepoäng

(Game Development and Project Management, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten. Teoretiska och praktiska inslag integreras i undervisningen.

Examination

  • skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter (individuellt)
  • projektarbete samt skriftlig och muntlig redovisning (grupp)

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursplanen korrigerades efter beslut i institutionsnämnden för institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 2016-05-11[D-nr: 1040/2.1.1/2014]