Kursplan

English translation of course syllabus

Svenska B, 30 högskolepoäng

(Swedish B, 30 credits)

Kurskod 1151SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska spr√•k
Huvudområde Svenska
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning G1E (Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2016-01-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-02-23.

Behörighetskrav

Svenska A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • analysera hur spr√•ket varierar och f√∂r√§ndras √∂ver tid
 • analysera hur spr√•ket p√•verkats av och inverkat p√• samh√§lleliga f√∂r√§ndringar och i f√∂rh√•llande till social ordning
 • redog√∂ra f√∂r teori och metoder inom ett valt spr√•kvetenskapligt omr√•de
 • avgr√§nsa och formulera en forskningsbar spr√•kvetenskaplig fr√•ga

Färdigheter och förmåga

 • anv√§nda spr√•kvetenskaplig terminologi i textanalys
 • analysera skriftbruk och texter i verksamheter
 • analysera text med hj√§lp av textanalys och multimodal metod
 • analysera text och samtal inom ett valt spr√•kvetenskapligt omr√•de
 • genomf√∂ra och i ett paper presentera en spr√•kvetenskaplig f√∂rdjupningsuppgift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • f√∂rklara och reflektera kring olika typer av spr√•kbruk och spr√•ksyn
 • f√∂rklara och reflektera kring teori och metoder inom ett valt spr√•kvetenskapligt omr√•de
 • i en opposition kritiskt diskutera en tematisk f√∂rdjupning.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller delkurserna Textanalys, Språkförändring och språkplanering, Valbar kurs samt Vetenskapligt paper. Varje termin erbjuds minst två av följande alternativ för studenten att välja mellan. Kursalternativen presenteras minst en månad före terminsstart. Följande val finns:

 • Sociolingvistik
 • Samtalsanalys
 • Kommunikationsetnografi och f√§ltarbete
 • Andraspr√•ksinl√§rning
 • Skriftbruk och skrivande. Det professionella skrivandet och skrivhandledning

Språkförändring och språkplanering , 7.5 högskolepoäng

(Language change and language planning, 7.5 credits)

I delkursen ges en översikt över språkförändringar i svenskan under huvudsakligen 1900-talet. Särskild vikt läggs vid hur språket under denna tid påverkats av och inverkat på samhälleliga förändringar, som intimisering, förändrade tekniska möjligheter för kommunikation, internationalisering och ökad jämställdhet. I delkursen diskuteras även utmaningar för den nutida språkvården, ifråga om bl.a. könsneutralt språk, det fortsatta arbetet med klarspråk eller hur svenskan och de nationella minoritetsspråken ska brukas och fungera i ett mångkulturellt Sverige.

1001, Språkförändring och språkplanering. Tentamen, 3.5 högskolepoäng

(Language change and language planning. exam, 3.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Spr√•kf√∂r√§ndring och spr√•kplanering. Övningar, 4 h√∂gskolepo√§ng

(Language change and language planning. Assagnments, 4 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Textanalys, 7.5 högskolepoäng

(Text analysis, 7.5 credits)

I delkursen fördjupas kunskaperna om analysmetoder för svenskt språkbruk. Olika sätt att se på diskurs introduceras, och konkreta textanalytiska metoder presenteras och används. Särskild tonvikt läggs vid diskursanalys, systemisk-¬funktionell grammatik och multimodal analys. Delkursen behandlar även teoretiska och metodiska förutsättningar och begränsningar för bild och skrift i olika verksamheter.

1003, Textanalys, 7.5 högskolepoäng

(Text analysis, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Valbar: Sociolingvistik, 7.5 högskolepoäng

(Elective: Sociolingusistics, 7.5 credits)

I delkursen fördjupas kunskaperna i sociolingvistisk teori och metod. I delkursen presenteras och tillämpas modeller för språkets roll i sociala sammanhang, t.ex. språkanvändning i olika typer av situationer, språkliga medel för att konstruera kontext, särskilt i relation till det flerspråkiga samhället.

1004, Sociolingvistik, 5 högskolepoäng

(Sociolingusistics, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1005, Sociolingvistik, muntliga och skriftliga övningar, 2.5 högskolepoäng

(Sociolinguistics, written and oral assignments, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Valbar: Samtalsanalys, 7.5 högskolepoäng

(Elective: Conversation analysis, 7.5 credits)

Delkursen ska ge kunskap om olika teoretiska perspektiv på muntlig interaktion och olika sätt att genomföra en samtalsanalys. Olika moment i den samtalsanalytiska processen såsom insamling av material, transkribering, analys och tolkning genomförs och diskuteras. Delkursen förmedlar insikter om (teoretiska och metodiska) förutsättningar och begränsningar samt om språklig kommunikation i olika situationer och verksamhetstyper. Delkursen ger även konkreta analysfärdigheter.

1006, Valbar: Samtalsanalys, 5 högskolepoäng

(Elective: Conversation analysis, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1007, Samtalsanalys. Övningar, 2.5 h√∂gskolepo√§ng

(Conversation analysis, written and oral assignments, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Valbar: Kommunikationsetnografi och fältarbete, 7.5 högskolepoäng

(Elective: Ethnography of Communication and Field Study, 7.5 credits)

I delkursen presenteras och tillämpas kommunikationsetnografiska begrepp, perspektiv och arbetssätt inom ett mindre fältarbete. Under delkursen utvecklas färdigheter att presentera ett analytiskt arbete i rapportform.

1008, Kommunikationsetnografi, hemtentamen, 3 högskolepoäng

(Ethnography of Communication, written assignment, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1009, Kommunikationsetnografi, fältarbetesrapport, 4.5 högskolepoäng

(Ethnography of Communication, field work, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Valbar: Andraspråksinlärning, 7.5 högskolepoäng

(Elective: Second language acquisition, 7.5 credits)

Delkursen ger grundläggande kunskaper om andraspråksinlärning- och utveckling. Fokus ligger på vad som karakteriserar inlärarspråket och vilka faktorer som kan förklara utvecklingen. Framförallt behandlas kognitiva faktorer som kan belysa hur inlärning av ett nytt språk går till.

1010, Valbar: Andraspråksinlärning, 7.5 högskolepoäng

(Elective: Second language aquisition, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Valbar: Skriftbruk och skrivande, 7.5 högskolepoäng

(Elective: Literacy and writing, 7.5 credits)

Delkursen behandlar skrivteorier och teorier om responsarbete i relation till textanalytisk och sociolingvistisk teori. I delkursen ingår eget skrivande och övningar i handledning av skrivande och ledning av skrivprojekt.

1011, Valbar: Skriftbruk och skrivande., 4 högskolepoäng

(Elective: Literacy and writing, 4 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1012, Skriftbruk och skrivande. Muntliga och skriftliga övningar, 3.5 högskolepoäng

(Litearcy and writing, written and oral assignments, 3.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Vetenskapligt paper, 7.5 högskolepoäng

(Scientific paper, 7.5 credits)

Delkursen innehåller en vetenskaplig fördjupningsuppgift, som väljs i samråd med läraren och som ska presenteras i ett paper. Särskild tonvikt läggs på kritisk informationssökning och värdering av vetenskapliga källor. Studenten ska färdigställa ett paper som presenteras och granskas vid ett muntligt seminarium.

1013, Vetenskapligt paper, 7.5 högskolepoäng

(Scientific paper, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten. Handledning av paperförfattandet ingår.

Examination

Språkförändring och språkplanering:

1001

 • Skriftlig salstentamen

1002

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter och muntliga redovisningar p√• seminarium.
 • Aktivt seminariedeltagande

Textanalys:

1003

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Aktivt seminariedeltagande

Valbar: Sociolingivistik:

1004

 • Skriftlig hemtentamen

1005

 • Aktivt seminariedeltagande
 • Skriftliga och muntliga √∂vningar

Valbar: Samtalsanalys:

1006

 • Skriftlig hemtentamen

1007

 • Muntliga och skriftliga seminarie√∂vningar
 • Aktivt seminariedeltagande

Valbar: Kommunikationsetnografi och fältarbete:

1008

 • Skriftlig hemtentamen

1009

 • Skriftlig f√§ltrapport
 • Aktivt seminariedeltagande

Valbar: Andraspråksinlärning:

1010

 • Skriftlig salstentamen
 • Aktivt seminariedeltagande

Valbar: Skriftbruk och skrivande:

1011

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Skriftlig hemtentamen

1012

 • Aktivt seminariedeltagande

Vetenskapligt paper (1013):

 • F√∂rfattande och f√∂rsvar av ett sj√§lvst√§ndigt vetenskapligt arbete (paper)
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Muntlig och skriftlig opposition p√• annan students paper vid examinationsseminariet.

Högst 20 % av seminarierna kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte delkursen Vetenskapligt paper där studenten måste medverka vid examinationsseminariet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.