Kursplan

English translation of course syllabus

Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoäng

(History A, with a gender and intercultural perspective, 30 credits)

Kurskod 1154HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Historia
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2016

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2015-11-10 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r olika drivkrafter i samh√§llet som p√•verkar den historiska utvecklingen utifr√•n ekonomiska, politiska, religi√∂sa, sociala och kulturella aspekter
 • redog√∂ra f√∂r och diskutera samh√§llets genusrelationer under olika historiska perioder samt vilka drivkrafter som f√∂r√§ndrat eller bevarat dessa
 • f√∂rst√• och redog√∂ra f√∂r viktiga historievetenskapliga begrepp med begreppen genus och interkulturalitet i fokus
 • diskutera olika vetenskapliga perspektivs betydelse i historieforskningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv
 • redog√∂ra f√∂r och till√§mpa grundl√§ggande kunskaper om historisk metod, fr√§mst k√§llkritik.

Färdighet och förmåga

 • identifiera och diskutera historievetenskapliga problem med inriktning mot k√§llkritik och metod
 • diskutera ett historiskt kunskapsstoff och presentera detta s√•v√§l muntligt som skriftligt
 • ta del av en vetenskaplig seminariekultur och d√§r diskutera olika historievetenskapliga perspektiv och tolkningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kring den akademiska milj√∂n och dess bas i kritiskt t√§nkande
 • uppvisa grundl√§ggande insikter i olika slags historiesyner utifr√•n klass-, genus- och etnicitetsperspektiv
 • f√∂rst√• betydelsen av hur olika val av perspektiv p√•verkar v√•r syn p√• det f√∂rflutna, och d√§rmed ocks√• p√• s√•v√§l v√•r samtid som framtid.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om historien och förståelse för hur aspekter som genus, klass och etnicitet har format mänskliga samhällen. Under kursen behandlas teman av grundläggande betydelse för det mänskliga samhällets utveckling utifrån olika historievetenskapliga inriktningar: ekonomisk historia, politisk historia, socialhistoria och kulturhistoria. Kursen ger exempel på olika typer av historiska problem och tolkningsansatser utifrån genus och interkulturella perspektiv. Vidare kommer studenten i kontakt med olika slags källmaterial och de källkritiska och metodiska problem som är knutna till dem.

Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen, 4.5 högskolepoäng

(Gender and Intercultural Perspectives in History, 4.5 credits)

Delkursen introducerar perspektiven och begreppen genus och interkulturalitet. Med några olika empiriska exempel visas hur dessa perspektiv kan användas för att förstå och förklara historiska processer.

1001, Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen, 4.5 högskolepoäng

(Gender and Intercultural Perspectives in History, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser, 7 högskolepoäng

(Economical Powerrelations: Work-divison and Nature Resources, 7 credits)

Delkursen behandlar ekonomiskhistoriska aspekter i historien. Fokus ligger på hur samhällsekonomin har organiserats och hur ekonomiska förhållanden har påverkat samhällsorganiseringen, maktförhållanden och olika gruppers livsvillkor. Extra fokus läggs vid genusarbetsdelningen. Under delkursen behandlas också människans och samhällets skiftande nyttjande av och förhållande till naturen och ekonomiska resurser. Exempel som kan komma att behandlas i delkursen är den neolitiska revolutionen, feodalismen, slaveri, industrialiseringen och genusarbetsdelning.

1002, Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser, 7 högskolepoäng

(Economical Powerrelations: Work-divison and Nature Resources, 7 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Familj, hushåll och sociala maktrelationer, 7 högskolepoäng

(Family, Households and Social Power-relations, 7 credits)

Delkursen behandlar social- och kulturhistoriska aspekter. Fokus ligger p√• mellanm√§nskliga sociala relationer och deras kopplingar till och konsekvenser f√∂r hur samh√§llen har varit organiserade under historien. Olika tiders konstruktioner av genus, st√•nd/klass och etnicitet/‚ÄĚras‚ÄĚ tas upp och problematiseras. Exempel som kan komma att behandlas √§r hur synen p√• hush√•ll/familj, √§ktenskap, barndom och sexualitet har sett ut och f√∂r√§ndrats under olika perioder i historien.

1003, Familj, hushåll och sociala relationer, 7 högskolepoäng

(Family, Households and Social Power-relations, 7 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Genus, klass, etnicitet och politisk makt, 7 högskolepoäng

(Gender, Class, Ethnicity and Political Power, 7 credits)

Delkursen behandlar politisk historia i vid mening. Fokus ligger på hur politisk makt har eftersträvats, utövats, legitimerats, missbrukats, utmanats och förvägrats under historien. Det är de vertikala relationerna mellan människor och mellan olika typer av grupper (mellan män och kvinnor, mellan olika klasser och mellan olika etniska grupper) som står i fokus. Exempel som kan komma att behandlas är hur olika grupper har kämpat om den politiska makten, relationen mellan världslig och religiös makt och hur olika styrelseformer som envälde, demokrati och diktaturer har implementerats genom historien.

1004, Genus, klass, etnicitet och politisk makt, 7 högskolepoäng

(Gender, Class, Ethnicity and Political Power, 7 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Historievetenskaplig metod, 4.5 högskolepoäng

(Methods in History, 4.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till historievetenskaplig metod, bland annat källkritik. I en serie övningar introduceras vanligt använda metoder och tekniker inom historisk forskning. Delkursen anknyter till innehållet och perspektiven (genus och interkulturalitet) i de tematiska kurserna.

1005, Historievetenskaplig metod, 4.5 högskolepoäng

(Methods in History, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Undervisning kan komma att förläggas utanför högskolan, till exempel på arkiv eller museer.

Examination

För samtliga delkurser gäller aktivt deltagande vid obligatorisk undervisning.

Missade seminarier kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras med likvärdiga och motsvarande uppgifter. Dock kan maximalt 20% frånvaro från obligatorisk undervisning per delkurs kompenseras på detta sätt om kursen ska anses vara fullgjord.

För de enskilda delkurserna gäller dessutom:

1001: Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen: Skriftlig inlämningsuppgift. Presentationsuppgift vid seminarium (kan göras i grupp).

1002: Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser: SKriftlig salstentamen

1003: Familj, hushåll och sociala maktrelationer: Skriftlig hemtentamen.

1004: Genus, klass, etnicitet och politisk makt: Skriftliga inlämningsuppgifter som lämnas in löpande under delkursens gång.

1005: Historievetenskaplig metod: Skriftlig inlämningsuppgift. Presentationsuppgift vid seminarium. (Kan göras i grupp.)

För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på minst 16 högskolepoäng.

I det fall kompletterande uppgifter erbjuds ska dessa ska vara inlämnade inom tre veckor efter det att bedömning av uppgift meddelats. Om en komplettering inte godkänns måste studenten göra om uppgiften i sin helhet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.