Kursplan

English translation of course syllabus

Svenska 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7.5 högskolepoäng

(Swedish Language 1, Primary School, Years 4-6, 7.5 credits)

Kurskod 1155SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2016-04-15 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • översiktligt beskriva språklig variation med avseende på sociala faktorer, genre och kommunikationssituation
 • översiktligt analysera svenska språket på ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå
 • använda och förklara grundläggande språkvetenskapliga begrepp

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

-

Svenska 1, Språk och språkbruk, 7.5 högskolepoäng

(Swedish Language 1, Language and Usage of Language, 7.5 credits)

Kursen innehåller en allmän introduktion till språkvetenskapen. Variationen i tal och skrift mellan olika grupper och språkbrukare behandlas liksom Sverige som flerspråkigt samhälle. Svenska språket studeras på ord-, fras-, sats-, menings- och textnivå med utgångspunkt i modernt språkbruk. Studenten använder språkvetenskapliga grammatiska termer som är särskilt viktiga för att kunna diskutera och analysera såväl elevernas språkutveckling som den egna språkutvecklingen.

1001, Svenska 1, Språkbruk och språksamhälle, 3 högskolepoäng

(Swedish Language 1, Language and Usage of Language, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Svenska 1, Språk och språkanalys, 4.5 högskolepoäng

(Swedish Language 1, Language and Usage of Language, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

1001, Svenska 1, Språkbruk och språksamhälle, 3 högskolepoäng examineras genom:

 • obligatorisk närvaro på föreläsningar
 • praktiska övningar
 • seminariedeltagande,
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift

1002, Svenska 1, Språk och språkanalys, 4,5 högskolepoäng examineras genom:

 • obligatorisk närvaro på föreläsningar
 • praktiska övningar
 • seminariedeltagande
 • hemtentamen
 • salsentamen

Föreläsningar och högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.