Kursplan

English translation of course syllabus

Medieteknik A, 30 högskolepoäng

(Media Technology A, 30 credits)

Kurskod 1169ME
Ämnesgrupp Medieproduktion
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2018-01-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r samband inom de medietekniska omr√•dena webbproduktion, mediedesign och interaktionsdesign
 • beskriva tekniker f√∂r produktion av interaktiva medier f√∂r webben
 • redog√∂ra f√∂r anv√§ndarcentrerade designprocessers olika faser samt beskriva relevanta metoder
 • f√∂rklara grundl√§ggande webbpubliceringstekniker med s√§rskilt fokus p√• system f√∂r inneh√•llshantering och relevanta uppm√§rkningsspr√•k
 • ge exempel p√• hur olika digitala medier kan anv√§ndas och integreras f√∂r att f√∂rmedla inneh√•ll

Färdighet och förmåga

 • till√§mpa grundl√§ggande metoder och tekniker f√∂r produktion av media
 • uppvisa grundl√§ggande f√§rdigheter i att anv√§nda verktyg f√∂r webbproduktion
 • till√§mpa anv√§ndarcentrerade design- och utv√§rderingsmetoder i olika skeden av en designprocess
 • anv√§nda gestaltningstekniker f√∂r bild, ljud och video i olika skeden av en designprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • bed√∂ma och reflektera √∂ver egna och andras designer samt designmetoder f√∂r utformning av digitala medier
 • motivera l√∂sningar med hj√§lp av digitala medier f√∂r olika behov
 • v√§rdera och identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen Medieteknik A ger en bred introduktion till design och produktion av interaktiva digitala medier inom kunskapsområdena: - Webbproduktion - studenterna applicerar grundläggande färdigheter i webbpublicering, utvecklar förståelse av teorier och modeller för hantering och mediering av information. - Interaktionsdesign - studenterna utvecklar förmåga att designa interaktiva digitala produkter och tjänster såväl som förmåga att värdera och artikulera kvalitéer hos interaktiva digitala produkter och tjänster. - Mediedesign - studenterna utvecklar färdigheter och kunskaper relaterade till produktion av olika media såsom ljud, bild och video.

Medieteknik introduktion, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to media technology, 7.5 credits)

Under kursmomentet presenteras teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter relevanta för kommunikation och design med bild, ljud och video. Studenterna introduceras till grundläggande tekniker för gestaltning i digitala medier med olika verktyg.

1001, Medieteknik introduktion - uppgifter, 5 högskolepoäng

(Introduction to media technology - Assignments, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Medieteknik introduktion - Föreläsningsserie, 1 högskolepoäng

(Media Technology Topic - Lecture series, 1 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1003, Medieteknik introduktion, Audiovisuell gestaltning, 1.5 högskolepoäng

(Introduction to media technology, Audiovisual design, 1.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Mediedesign grund, 7.5 högskolepoäng

(Media Design Basic, 7.5 credits)

Under kursmomentet presenteras teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter relevanta för kommunikation och design med bild, ljud och video. Studenterna introduceras till grundläggande tekniker för gestaltning i digitala medier med olika verktyg.

1004, Mediedesign grund - Grafisk design, uppgift, 3 högskolepoäng

(Media Design Basic - Graphic Design, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1005, Mediedesign grund - Ljud och video, uppgifter, 4.5 högskolepoäng

(Sound and Video, Assignments, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Webbproduktion grund, 7.5 högskolepoäng

(Web Production Basic, 7.5 credits)

Under kursmomentet förmedlas grundläggande metoder och tekniker för design för webben. Momentet behandlar centrala begrepp inom området webbproduktion.

1006, Webbproduktion grund, 7.5 högskolepoäng

(Web Production Basic, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Interaktionsdesign grund, 7.5 högskolepoäng

(Interaction Design Basic, 7.5 credits)

Kursmomentet introducerar studenterna till området interaktionsdesign och relaterade vetenskapliga teorier samt metoder. Centrala begrepp för interaktionsdesign såsom användbarhet och användarupplevelse behandlas. Metoder för användarcentrerad utveckling introduceras och övas praktiskt. Under kursen tränas designförmåga för utformning av interaktiva digitala produkter samt förmågan att värdera och artikulera kvalitéer hos digitala produkter och tjänster.

1007, Interaktionsdesign grund - projekt, 1.5 högskolepoäng

(Interaction Design Basic - project, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1008, Interaktionsdesign grund - Uppgifter, 3 högskolepoäng

(Interaction Design Basic - Assignments, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1009, Interaktionsdesign grund - Tentamen, 3 högskolepoäng

(Interaction Design Basic - Examination, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt, individuellt såväl som i grupp. Undervisning på engelska kan förekomma under kursen.

Examination

1001, Medieteknik introduktion - uppgifter, 5 hp,

 • examination i form av muntliga presentationer (i grupp), individuella skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter.

1002, Medieteknik introduktion - föreläsningsserie, 1 hp,

 • examination i form av n√§rvaro och individuell skriftlig inl√§mningsuppgift.

1003, Medieteknik introduktion, audiovisuell kommunikation - uppgifter 1,5 hp,

 • examination i form av individuella tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter.

1004, Mediedesign grund - Grafisk design, uppgifter 3 hp,

 • examination i form av individuella tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter.

1005, Mediedesign grund - Ljud och video, uppgifter 4,5 hp,

 • examination i form av muntlig presentation (i grupp), tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter (individuell och i grupp).

1006, Webbproduktion grund - 7,5 hp,

 • examination i form av tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter (individuella och i grupp).

1007, Interaktionsdesign grund - projekt, 1,5 hp,

 • examination i form av muntliga presentationer, tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter (i grupp).

1008, Interaktionsdesign grund - uppgifter, 3 hp,

 • examination i form av individuella tekniska och skriftliga inl√§mningsuppgifter.

1009, Interaktionsdesign grund - Tentamen, 3 högskolepoäng,

 • examination i form av skriftlig salstentamen.

Frånvaro från högst en (1) muntlig presentation eller närvaro per examinationsmoment kan, efter instruktion från examinator, kompenseras med skriftliga eller tekniska inlämningsuppgifter.

För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs att minst 14 högskolepoäng ska vara examinerade med betyget Väl godkänt (VG).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.