Kursplan

English translation of course syllabus

Historia A, forntid till 1800-tal, 30 högskolepoäng

(History A, Ancient Times to the 19th Century, 30 credits)

Kurskod 1174HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Historia
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2017-05-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r politiska, ekonomiska och sociala f√∂rh√•llanden, id√©er och kulturella uttryck i olika samh√§llen fr√•n forntid fram till och med f√∂rsta v√§rldskriget,
  • redog√∂ra f√∂r st√∂rre samh√§lleliga f√∂r√§ndringar i √§ldre s√•v√§l som modern tid samt relatera dessa till viktiga id√©str√∂mningar,
  • diskutera olika vetenskapliga perspektivs betydelse f√∂r historieforskningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv,
  • redog√∂ra f√∂r och till√§mpa grundl√§ggande kunskaper om historisk metod, fr√§mst k√§llkritik.

Färdighet och förmåga

  • identifiera och diskutera historievetenskapliga problem med inriktning mot k√§llkritik och metod,
  • sammanfatta och diskutera ett historiskt kunskapsstoff och presentera detta s√•v√§l muntligt som skriftligt,
  • ta del av en vetenskaplig seminariekultur och d√§r diskutera olika historievetenskapliga perspektiv och tolkningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera √∂ver den akademiska milj√∂n och dess bas i kritiskt t√§nkande,
  • f√∂rst√• betydelsen av hur olika val av perspektiv p√•verkar v√•r syn p√• det f√∂rflutna, och d√§rmed ocks√• p√• s√•v√§l v√•r framtid som samtid,
  • uppvisa grundl√§ggande insikter i olika slags historiesyner och dess konsekvenser f√∂r historieskrivningen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller både delkurser av översiktskaraktär, syftande till att ge studenten en kronologisk överblick och översiktlig kunskap om viktiga historiska sammanhang, och tematiska kurser som syftar till att ge studenten möjlighet till fördjupad förståelse av några utvalda historiska företeelser och problemområden. Genom att såväl interkulturella perspektiv som genusperspektiv genomgående finns representerade i kurslitteraturen ges möjlighet att problematisera traditionella tolkningar och perspektiv inom historieämnet.

Historievetenskapliga metoder, 3 högskolepoäng

(Methods for Historical Research, 3 credits)

Delkursen ger en introduktion till historieämnets teori och metod genom att centrala begrepp och metoder (främst den källkritiska metoden) introduceras och övas.

1001, Historievetenskapliga metoder, 3 högskolepoäng

(Methods for Historical Research, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, 7.5 högskolepoäng

(Ancient Cultures, 7.5 credits)

Delkursen ger översiktlig kunskap om de forntida och antika kulturerna. Samhällslivets organisering och människors livsvillkor, tankevärldar och olika kulturyttringar (så som muntlig och skriftlig diktning) står i centrum. Exempel hämtas bland annat från de mesopotamiska samhällena samt från de antika grekiska och romerska kulturerna. Inom ramen för delkursen diskuteras också historieämnets utveckling och hur historieskrivningen kan färgas av historikerns samtida kontext. Olika perspektiv på antikens historia samt antika källtexter (utdrag ur) diskuteras

1002, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, 7.5 högskolepoäng

(Ancient Cultures, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tematisk kurs: Medeltida fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Themes in Medieval Mistory, 7.5 credits)

Delkursen är tematisk och innebär en fördjupning av ett medeltidshistoriskt tema eller problem. Vilket tema/problem som studeras kan variera från termin till termin; exempel på teman kan vara: det medeltida ståndssamhället, medeltida genushistoria eller kulturmöten under tidig medeltid

1003, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Themes in Medieval History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 6 högskolepoäng

(Continuity and Change: 1500-1815, 6 credits)

Delkursen ger översiktlig kunskap om olika aspekter av främst den europeiska historien under den tidigmoderna perioden. Områden som behandlas är bland annat kapitalismens framväxt och den absoluta statens utveckling i olika delar av Europa under 1500- och 1600-talen, politiska och sociala konsekvenser av reformations- och motreformationsrörelserna, det osmanska riket, den vetenskapliga revolutionen och upplysningen samt den franska revolutionen. Genom ett litteraturhistoriskt inslag - som behandlar den moderna romanens födelse - speglas det borgerliga samhällets framväxt i slutet av 1700- och början av 1800-talet

1004, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 6 högskolepoäng

(Continuity and Change: 1500-1815, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tematisk kurs: 1800-talets samhällsomvandlingar, 6 högskolepoäng

(Theme Course: 19th Century Social Transformations, 6 credits)

Delkursen behandlar perioden fr√•n franska revolutionen fram till f√∂rsta v√§rldskriget. Kursen √§r tematiskt upplagd och fokus ligger p√• samh√§llsf√∂r√§ndringar i industrialiseringens sp√•r, uppkomsten av nya samh√§llsklasser och de d√§rmed f√∂r√§ndrade sociala relationerna - hur k√∂n, klass och ‚ÄĚras‚ÄĚ konstrueras p√• nya s√§tt. S√§rskilt intresse √§gnas √•t r√∂tterna till och framv√§xten av modern rasism och sexism under 1800-talet.

1005, Tematisk kurs: 1800-talets samhällsomvandlingar, 6 högskolepoäng

(Theme Course: 19th Century Social Transformations, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter.

Examination

Seminarier och seminarieövningar kräver aktivt deltagande.

För varje delkurs gäller dessutom:

1001 Historievetenskapliga metoder Skriftliga inlämningsuppgifter

1002 Forntida kulturer Skriftlig salstentamen 1003 Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Skriftlig hemtentamen

1004 Kontinuitet och förändring Skriftlig hemtentamen och muntlig presentationsuppgift

1005 Tematisk kurs: 1800-talets samhällsomvandlingar Skriftliga inlämningsuppgifter

Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras skriftligt. Det kan dock förekomma moment som inte kan kompenseras på annat sätt, detta meddelas i så fall vid kursstart.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.