Kursplan

English translation of course syllabus

Historia B, 1900-tal till nutid, 30 högskolepoäng

(History B, 20th Century to the Present, 30 credits)

Kurskod 1175HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Historia
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2017-05-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Historia A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r politiska, ekonomiska och sociala f√∂rh√•llanden, id√©er och kulturella uttryck i olika samh√§llen under modern tid, fr√•n sekelskiftet 1900 till v√•ra dagar
 • redog√∂ra f√∂r och diskutera st√∂rre samh√§lleliga f√∂r√§ndringar under modern tid samt relatera dessa till viktiga id√©str√∂mningar,
 • orientera sig i tidigare forskning, samt diskutera olika forskares syn p√• ett historiskt problem.

Färdighet och förmåga

 • kritiskt granska historievetenskaplig litteratur, samt identifiera, sammanfatta och diskutera ett avgr√§nsat forskningsf√§lt,
 • kritiskt diskutera ett historiskt kunskapsstoff och presentera detta s√•v√§l muntligt som skriftligt,
 • formulera en historievetenskaplig fr√•ga,
 • s√∂ka anv√§ndbart k√§llmaterial f√∂r en vetenskaplig unders√∂kning,
 • anv√§nda sig av en vetenskapligt godtagbar metod f√∂r att f√∂rst√• och f√• ut information ur k√§llmaterial,
 • genomf√∂ra en empirisk historisk unders√∂kning (det vill s√§ga identifiera, bearbeta och strukturera ett historiskt k√§llmaterial utifr√•n en fr√•gest√§llning) samt presentera denna i skrift p√• ett s√§tt som motsvarar grundl√§ggande krav p√• vetenskaplighet,
 • f√∂rsvara egna vetenskapliga resultat och st√•ndpunkter muntligt och skriftligt,
 • muntligt diskutera andras vetenskapliga resultat p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera betydelsen av pr√∂vning och pr√∂vbarhet f√∂r historievetenskapen,
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else f√∂r betydelsen av hur olika val av perspektiv p√•verkar v√•r syn p√• det f√∂rflutna, och d√§rmed ocks√• p√• s√•v√§l v√•r framtid som samtid,
 • kritiskt reflektera kring olika vetenskapliga perspektivs betydelse f√∂r historieforskningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller både delkurser av översiktskaraktär, syftande till att ge studenten en kronologisk överblick och översiktlig kunskap om viktiga historiska sammanhang, och tematiska kurser som syftar till att ge studenten möjlighet till fördjupad förståelse av några utvalda historiska företeelser och problemområden. Genom att såväl interkulturella perspektiv som genusperspektiv genomgående finns representerade i kurslitteraturen ges möjlighet att problematisera traditionella tolkningar och perspektiv inom historieämnet.

1900-talets historia, 9 högskolepoäng

(20th Century History, 9 credits)

Delkursen är upplagd som en översiktskurs och syftar till att ge studenten bred kunskap om den moderna historien i ett globalt perspektiv. Exempel på områden som behandlas är: sociala rörelser och politiska ideologier, nationalism och imperialism, avkolonialisering och befrielsekrig, klimat och miljö, olika aspekter av Sveriges demokratiseringsprocess under 1900-talet, efterkrigstid och välfärdsstatens utveckling.

1001, 1900-talets historia, 9 högskolepoäng

(20th Century History, 9 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tematisk kurs: Modernhistorisk fördjupning, 6 högskolepoäng

(Themes in Modern History, 6 credits)

Delkursen innebär en fördjupning av ett specifikt, kronologiskt avgränsat tema eller problem i modern historia. Vilket tema/problem som studeras kan variera från termin till termin; exempel på teman kan vara: kolonialism och imperialism, modern genushistoria, miljö och samhälle, olika aspekter av moderna migrations- och globaliseringsprocesser.

1002, Tematisk kurs: Modernhistorisk fördjupning, 6 högskolepoäng

(Themes in Modern History, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

B-uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Delkursens syfte är att öva studentens förmåga att kritiskt värdera och bearbeta ett historiskt källmaterial. Studenten genomför en empirisk undersökning av ett historiskt problem och skriver en kortare, dokumenterad vetenskaplig framställning (uppsats). Uppsatsen diskuteras (försvaras) på ett seminarium och studenten deltar också i granskningen och diskussionen kring andra studenters uppsatser.

1003, B-uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tematisk kurs: Postkolonial historia och teori, 7.5 högskolepoäng

(Theme course: Postcolonial History and Theory, 7.5 credits)

Delkursen är tematisk och ger en introduktion till postkolonial begrepps- och teoribildning och exempel på postkolonial historieskrivning. I kurslitteraturen ligger fokus på att studenten får träna på att ta del av och kritiskt granska avancerad vetenskaplig litteratur, för att på så sätt förbereda för studier på C-nivå och avancerad nivå.

1004, Tematisk kurs: Postkolonial historia och teori, 7.5 högskolepoäng

(Theme course: Postcolonial History and Theory, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter. Ett självständigt vetenskapligt arbete (B-uppsats) skrivs och försvaras på ett seminarium.

Examination

Seminarier och seminarieövningar kräver aktivt deltagande.

För varje delkurs gäller dessutom:

1001 1900-talets historia, 9 högskolepoäng Skriftlig salstentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter.

1002 Tematisk kurs: Modernhistorisk fördjupning, 6 högskolepoäng: Skriftliga inlämningsuppgifter.

1003 B-uppsats, 7,5 högskolepoäng: Författande av ett självständigt vetenskapligt arbete (B-uppsats), försvar av den egna uppsatsen samt opponering på och diskussion av andra studenters uppsatser.

1004 Tematisk kurs: Postkolonial historia och teori, 7,5 högskolepoäng: Skriftliga inlämningsuppgifter samt individuell muntlig tentamen vid kursens slut.

Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras skriftligt. Det kan dock förekomma moment som inte kan kompenseras på annat sätt, detta meddelas i så fall vid kursstart.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 22,5 högskolepoäng, alternativt 15 högskolepoäng om b-uppsatsen ingår.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.