Kursplan

English translation of course syllabus

Religionsvetenskap I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(The Study of Religions I for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1175RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoän
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2017-12-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-10-09.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng) och Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom såväl religionsvetenskap som inom religions- och etikundervisningens didaktik
 • redogöra för de största religiösa traditionerna i huvuddrag
 • redogöra för tendenser inom samtida icke-organiserad andlighet
 • redogöra för tendenser inom sekulära livsåskådningar

Färdighet och förmåga

 • utföra informationssökning och behärska referatteknik, muntligt och skriftligt samt digital presentationsteknik
 • utföra källkritisk och kontextuell läsning av klassiska religösa texter och tolka religiösa fenomen i samtiden
 • göra religionsdidaktiskt relevanta urval av kunskapsstoff gällande judendomen, kristendomen, islam, hinduism, buddhism och icke-organiserad andlighet
 • jämföra konstarters ställning inom olika religiösa traditioner samt motivera konstarternas potential för framtida undervisning
 • diskutera likheter och skillnader mellan konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning relaterat till judendom, kristendom och islam

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tolka grundläggande mänskliga fenomen utifrån olika synvinklar samt samtala respektfullt kring kontroversiella frågor
 • diskutera kring den svenska skolans värdegrund i relation till religionskunskapsämnet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgör en introduktion till religionsvetenskapens teorier och metoder och till religionskunskapsundervisning i skolan. Översiktligt studeras judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism, samtida andlighet och sekularism. Didaktiska frågor diskuteras i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

Introduktion till interkulturell religionsdidaktik, 3 högskolepoäng

(Introduction to Intercultural Education about Religions, 3 credits)

I delkursen introduceras religionsdidaktik som studieämne. Grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv introduceras. Svenska religionskunskapsämnets historia presenteras samt relateras till internationell kontext.

1001, Introduktion till interkulturell religionsdidaktik, 3 högskolepoäng

(Introduction to Intercultural Education about Religions, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Kristendom och judendom, 7.5 högskolepoäng

(Christianity and Judaism, 7.5 credits)

I delkursen ingår studier av främst kristna men även judiska traditioner liksom den judiska och kristna bibeln. Samtidens huvudtyper av främst kristendom presenteras men även ett mindre urval av nutida former av judendom. Dessutom diskuteras didaktiska urvalsfrågor i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

1002, Kristendom och judendom: Tentamen, 5 högskolepoäng

(Christianity and Judaism:Exam, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1003, Kristendom och judendom: Uppgifter, 2.5 högskolepoäng

(Christianity and Judaism: Assignments, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Islam, 6 högskolepoäng

(Islam, 6 credits)

Samtidens huvudtyper av islam och islamiskt liv presenteras. Detta relateras till studier av Koranen och islams framväxt i olika riktningar. Islam i svenskt samhälle och skola behandlas särskilt. Dessutom diskuteras didaktiska urvalsfrågor i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

1004, Islam: Tentamen, 4.5 högskolepoäng

(Islam: Exam, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1005, Islam: Uppgifter, 1.5 högskolepoäng

(Islam: Assignments, 1.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Hinduism och buddhism, 7.5 högskolepoäng

(Hinduism and Buddhism, 7.5 credits)

Delkursen fokuserar på de stora östliga traditionerna. Både historia och nutid behandlas, men med tyngdpunkt vid samtida förhållanden. Samspelet mellan konst och religion studeras också. Dessutom diskuteras didaktiska urvalsfrågor i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

1006, Hinduism och buddhism: Tentamen, 5 högskolepoäng

(Hinduism and Buddhism: Exam, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1007, Hinduism och buddhism: Uppgifter, 2.5 högskolepoäng

(Hinduism and Buddhism: Assignments, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar, 6 högskolepoäng

(Contemporary Spirituality and Secular Ideologies, 6 credits)

Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar studeras. Idéhistoriska relationer till äldre religiösa traditioner diskuteras. Skönlitteratur och film används som redskap för att urskilja och problematisera religiösa och livsåskådningsmässiga föreställningar i vår samtidskultur. Dessutom diskuteras didaktiska urvalsfrågor i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

1008, Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar: Tentamen, 4.5 högskolepoäng

(Contemporary Spirituality and Secular Ideologies: Exam, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1009, Andlighet och sekulära livsåskådningar: Uppgifter, 1.5 högskolepoäng

(Spirituality and Secular Ideologies: Assignments, 1.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Inom alla delkurser varieras undervisningsformerna i en kombination av föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten och studiebesök. Kursens undervisning ges delvis på engelska

Examination

Introduktion till interkulturell religionsdidaktik

 • 1001 - Skriftlig salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

Kristendom och judendom

 • 1002 - Skriftlig salstentamen
 • 1003 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Islam

 • 1004 - Skriftlig salstentamen
 • 1005 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Hinduism och buddhism

 • 1006 - Skriftlig salstentamen
 • 1007 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar

 • 1008 - Skriftlig hemtentamen
 • 1009 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examination.

För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på helkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.