Kursplan

Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 högskolepoäng

(History B, with a Gender and Intercultural perspective, 30 credits)

Kurskod 1176HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Historia
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2017-08-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Historia A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • kritiskt reflektera kring genus och interkulturella perspektivs betydelse f√∂r historieforskningen
 • diskutera och j√§mf√∂ra historiska f√∂rlopp och st√§lla olika f√∂rklaringar mot varandra
 • orientera sig i tidigare forskning, samt diskutera olika forskares syn p√• ett historiskt problem.

Färdighet och förmåga

 • till√§mpa och kritiskt diskutera historievetenskapliga metoder
 • anl√§gga ett genus- och/eller interkulturellt perspektiv f√∂r att analysera ett historiskt problem
 • redog√∂ra f√∂r, och anv√§nda intersektionell teori
 • s√∂ka anv√§ndbart k√§llmaterial f√∂r en vetenskaplig unders√∂kning
 • anv√§nda sig av en vetenskapligt godtagbar metod f√∂r att f√∂rst√• och f√• ut information ur k√§llmaterialet
 • genomf√∂ra och skriftligt presentera en egen vetenskaplig unders√∂kning
 • muntligt f√∂rsvara egna vetenskapliga resultat p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt
 • sj√§lvst√§ndigt formulera en vetenskaplig fr√•ga
 • muntligt diskutera andras vetenskapliga resultat p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera betydelsen av pr√∂vning och pr√∂vbarhet f√∂r historievetenskapen
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else f√∂r betydelsen av hur olika val av perspektiv p√•verkar v√•r syn p√• det f√∂rflutna, och d√§rmed ocks√• v√•r syn p√• s√•v√§l v√•r samtid som framtid.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap och förståelse om historiska processer utifrån ett genus- och interkulturellt perspektiv. Kursen innehåller tre tematiserade delkurser samt ett självständigt arbete (B-uppsats). Delkursen Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar diskuterar olika historievetenskapliga tolkningar och perspektiv, den är också uppsatsförberedande genom att studenten diskuterar och analyserar källmaterial och tidigare forskning. I delkursen Imperialism och kolonialism ligger tonvikten på att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur. Delkursen Maktordningar och emancipationsrörelser tillför ytterligare en aspekt genom att ha ett uttalat teoretiskt (genusteoretiskt och intersektionellt) anslag. På så sätt är den delkursen en förberedelse inför studier på c-nivå och avancerad nivå.

Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar, 7,5 högskolepoäng

(The French Revolution: Causes and Consequences, 7.5 credits)

Delkursen behandlar franska revolutionen i vid mening, dess skeende, orsaker och efterverkningar. Både olika historievetenskapliga tolkningar av franska revolutionen och övergripande vetenskapliga perspektiv som genus, klass och etnicitet behandlas och diskuteras. Delkursen innehåller också ett moment där studenten genom att använda sig av ett historiskt källmaterial samt självständigt söka och diskutera vetenskaplig litteratur fördjupar sig i ett specifikt historiskt kronologiskt begränsat fenomen med anknytning till franska revolutionen.

1001, Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar, 7,5 högskolepoäng

(The French Revolution: Causes and Consequences, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Imperialism och kolonialism, 7,5 högskolepoäng

(Imperialism and Colonialism, 7.5 credits)

Delkursen behandlar och diskuterar imperialism och kolonialism både som begrepp och som historiska fenomen. Imperialism och kolonialism belyses ur flera olika perspektiv (genus, klass och etnicitet) och olika historievetenskapliga förklaringar ställs mot varandra. Bland annat tas Sveriges kolonisering av Sápmi upp och diskuteras. I delkursen får studenten ta del av och kritiskt granska exempel på postkolonial historieskrivning. Delkursen innehåller också ett moment där studenten får implementera olika historievetenskapliga metoder på ett källmaterial.

1002, Imperialism och kolonialism, 7,5 högskolepoäng

(Imperialism and Colonialism, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


B-Uppsats, 7,5 högskolepoäng

(B-Level Essay, 7.5 credits)

Uppsatsdelkursen består av flera moment, alla knutna till studentens egen vetenskapliga undersökning, som ska resultera i en uppsats.
I uppsatsen ska tillgodogjorda färdigheter från tidigare delkurser förenas med studentens egen förmåga att dels översätta insikter och vetenskapliga rön i skrift, dels muntligt försvara sin egen samt opponera på annan uppsats.

1003, B-Uppsats, 7,5 högskolepoäng

(B-Level Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Maktordningar och emancipationsrörelser, 7,5 högskolepoäng

(Power Structures and Emancipation Movements, 7.5 credits)

Delkursen behandlar och problematiserar maktordningar och emancipationsrörelser i historien. Tyngdpunkten ligger på feminismen som mångfacetterad emancipationsrörelse, men delkursen relaterar även till andra emancipationsrörelser, som exempelvis arbetarrörelsen, gayrörelsen, den antikoloniala rörelsen eller medborgarrättsrörelsen i USA. I relation till feminismen som historiskt fenomen ger delkursen också en fördjupning i genusteori och intersektionell teori. Delkursen innehåller moment där studenten ska applicera teori på ett historiskt skeende eller en händelse kopplat till feminismen eller annan emancipationsrörelse.

1004, Maktordningar och emancipationsrörelser, 7,5 högskolepoäng

(Power Structures and Emancipation Movements, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar samt arkiv-/fältarbete. Handledande moment i samband med uppsatsskrivandet har huvudsakligen formen av grupphandledning vid seminarier.

I det fall att delkurs Imperialism och kolonialism samläses med utbytesstudenter genomförs undervisningen på engelska.

Examination

Seminarier och seminarieövningar kräver aktivt deltagande. För varje delkurs gäller dessutom:

1001 Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar: Skriftlig inlämningsuppgift. Projektarbete.

1002 Imperialism och kolonialism: Skriftliga inlämningsuppgifter. I det fall att delkursen 1002 Imperialism och kolonialism, 7,5 högskolepoäng samläses med utbytesstudenter kan studenten välja att genomföra skriftliga inlämningsuppgifter på svenska eller engelska. Alla andra examinationer genomförs på engelska.

1003 B-Uppsats: Självständigt, vetenskapligt arbete (B-uppsats). Ventilering av uppsats på seminarium. Opposition på annan B-uppsats.

1004 Maktordningar och emancipationsrörelser: Skriftlig uppgift. Muntlig tentamen.

För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på minst 22,5 högskolepoäng alternativt 15 högskolepoäng om b-uppsatsen ingår.

I det fall kompletterande uppgifter erbjuds ska dessa ska vara inlämnade inom tre veckor efter det att bedömning av uppgift meddelats. Om en komplettering inte godkänns måste studenten göra om uppgiften i sin helhet.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.