Kursplan

English translation of course syllabus

Kultur, religion och hälsa, 7.5 högskolepoäng

(Culture, Religion and Health, 7.5 credits)

Kurskod 1177RV
Ämnesgrupp Övrigt inom samh√§llsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 70%
Vårdområdet 30%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-02-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • redog√∂ra f√∂r och problematisera kring kulturella och religi√∂sa faktorers inverkan p√• m√§nniskors h√§lsa och oh√§lsa samt hur dessa faktorer p√•verkar hur h√§lsa och oh√§lsa uttrycks och hur oh√§lsa behandlas och f√∂rebyggs
  • sammanfatta och beskriva p√• en grundl√§ggande niv√• aktuell forskning kring sambandet mellan religion, interkulturalitet och h√§lsa
  • sammanfatta och beskriva p√• en grundl√§ggande niv√• relationer i samtidens Sverige mellan etablerad h√§lso- och sjukv√•rd och religi√∂sa och kulturella traditioner f√∂r helande och komplement√§r- och alternativmedicin
  • identifiera olika teoretiska och praktiska f√∂rh√•llningss√§tt i relation till den m√•ngfald av metoder f√∂r botande, helande och v√§lbefinnande som existerar i samtidens Sverige
  • reflektera √∂ver samt applicera interkulturella och interreligi√∂sa perspektiv inom klinisk verksamhet.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar hälsa och ohälsa ur ett mångkulturellt och mångreligiöst perspektiv. Med en tonvikt på samtidens Sverige behandlas aktuell forskning och den kliniska betydelsen av kulturella och religiösa faktorer för hälsa och ohälsa. Bland annat diskuteras olika kulturers och religioners betydelse för hur mental och kroppslig hälsa/ohälsa uttrycks och manifesteras, samt olika sätt att se på kropp, mat och diet. Mångfalden av metoder för terapi, botande och helande i samtidens Sverige diskuteras. Den etablerade hälso- och sjukvårdens relation till skolmedicin, komplementär- och alternativmedicin (KAM), och olika kulturella och religiösa/andliga former av helande analyseras.

1001, Kultur, religion och hälsa, 7.5 högskolepoäng

(Culture, Religion and Health, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Frånvaro från seminarier kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.