Kursplan

English translation of course syllabus

Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish I for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1177SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2017-12-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng) och Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för aktuella kursplaner för ämnet svenska i gymnasieskolan
 • redogöra för ett utvidgat litteracitetsbegrepp samt kulturanalytiska perspektiv på litteratur och andra medier i relation till skolungdomar
 • beskriva grundläggande strukturella drag i svenskan ur ett språktypologiskt perspektiv

Färdighet och förmåga

 • identifiera grammatiska kategorier på morfologisk, syntaktisk och lexikal nivå
 • tillämpa grundläggande litteraturanalytiska och språkvetenskapliga begrepp samt beskriva och analysera språklig variation och språkbruk i olika situationer
 • beskriva, analysera och värdera ungdomsromaner och andra mediegenrer för skolungdomar och koppla dem till intermediala och multimodala uttryck
 • relatera litteracitet och olika former av berättande (narrativa modaliteter) till skolungdomars identitetsprocesser och kommunikativa förmågor
 • skriva egna texter inom olika genrer samt ge och ta emot respons

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kring svenskämnets och svensklärarens roll i dagens mångkulturella svenska samhälle
 • reflektera kring värdet av texter och kulturyttringar i olika medier och hur de kan användas för elevers personliga utveckling och utveckling av kommunikativa förmågor
 • värdera olika förhållningssätt till språk och språkbruk

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen lägger grunden för yrkesrollen som ämneslärare i svenska i gymnasieskolan. Den bygger vidare på de interkulturella perspektiv på läraruppdraget, skolan, lärande och ungas världar som introducerats under föregående terminer och knyter frågor kring språk, litteratur och ämnesdidaktik till uppgiften att verka som svensklärare i dagens mångkulturella svenska samhälle.

Språk, litteratur och lärande, 7.5 högskolepoäng

(Language, Literature and Learning, 7.5 credits)

I delkursen introduceras grundläggande språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv och dessa relateras till uppdraget som ämneslärare i svenska och olika ämnesdidaktiska frågor som undervisningen i skolämnet svenska aktualiserar. Svenskläraruppdraget i dagens läro- och kursplaner för gymnasieskolan studeras och diskuteras. Olika sätt att konstruera svenskämnet i dagens gymnasieskola belyses och diskuteras mot bakgrund av en ämneshistorisk översikt. Under delkursen ställs frågor om språket, svenskans och skönlitteraturens roll för människor i ett globalt och flerspråkigt samhälle. Olika kultur- och litteraturbegrepp introduceras och diskuteras och frågan om ”kulturarv” i ett mångkulturellt Sverige problematiseras. Språkets roll i dagens samhälle relateras till ett interkulturellt förhållningssätt. Språklig och kulturell mångfald utifrån till exempel situation, etnicitet och genus belyses, liksom hur språkundervisning för flerspråkiga elever kan organiseras. Skriftens roll och kravet på skriftspråklig kompetens i det moderna samhället diskuteras och olika sätt att analysera språkbruk introduceras. Studenten arbetar med att utveckla sina egna färdigheter när det gäller att analysera, tala och skriva.

Grundläggande litteraturanalytiska begrepp, liksom teorier om mötet mellan läsare och text (receptionsestetik) introduceras. Studentens förmåga att beskriva, tolka och samtala om litterära texter av olika slag utvecklas.

1001, Språk, litteratur och lärande, 7.5 högskolepoäng

(Language, Literature and Learning, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Medietexter och ungdomskultur, 7.5 högskolepoäng

(Media texts and adolescent culture, 7.5 credits)

Delkursen fokuserar ungdomslitteratur och andra professionella medietexter för ungdomar och medietexter gjorda av skolungdomar. Utgångspunkten tas i ett kultur- och textananalytiskt perspektiv på medieöverskridande genrer och modaliteter, med fokus på ungdomslitteratur, visuell kultur och social medier.

Narratalogiska begrepp introduceras och intersektionella textanalyser genomförs. Studentens förmåga att förstå och göra estetiska bedömningar utifrån en fördjupad förståelse av genrer och reception utvecklas. Med utgångspunkt i relevant ämnesdidaktik diskuteras hur svensklärare kan använda ungas kultur- och mediekunnande för att utveckla elevernas skrivande och skapande.

1002, Medietexter och ungdomskultur, 7.5 högskolepoäng

(Media texts and adolescent culture, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Språkbeskrivning, 6 högskolepoäng

(Language Description, 6 credits)

Under denna delkurs presenteras språkvetenskapliga redskap på för att kunna beskriva och analysera språk. De grammatiska redskapen hämtas från morfologisk, syntaktisk och semantisk/lexikal nivå. Fokus ligger på de grammatiska redskap som behövs för en svensklärare i verksamheten, närmare bestämt de strukturer i det svenska språket som är relevanta för att kunna analysera och bedöma äldre elevers språkutveckling. De strukturer som är relevanta för att särskilt stödja elever med svenska som andraspråk behandlas särskilt. Det innebär bland annat att strukturella drag i svenskan belyses ur ett språktypologiskt perspektiv. Delkursen belyser de grammatiska redskap som kan användas för att reflektera kring den egna språkanvändningen och utveckling av densamma.

Under delkursen diskuteras grammatik i förhållande till normer för korrekt svenska samt grammatikens roll i relation till talat och skrivet, respektive formellt och informellt, språkbruk. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv diskuteras grammatikens roll i skolan samt de olika begreppens relevans som stöd för äldre elevers språkutveckling.

1003, Språkbeskrivning, 6 högskolepoäng

(Language Description, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Skrivande och språklig variation, 9 högskolepoäng

(Writing and Language Variation, 9 credits)

Under denna delkurs ingår färdighetstränande moment som utvecklar det egna skrivandet. Under delkursen tränas studentens förmåga att skriva och ge kamratrespons på texter inom olika genrer. De texter som produceras representerar framförallt olika genrer som används i gymnasieskolan, såsom läromedelstext och elevtext.

Under delkursen behandlas vidare språklig variation och attityder till olika språkbruk. Under kursen behandlas det svenska språksamhällets språkliga variation utifrån sociala situationella faktorer. Särskild vikt läggs vid språkets roll som markör för identitet ur ett interkulturellt perspektiv.

1004, Skrivande och språklig variation, 9 högskolepoäng

(Writing and Language Variation, 9 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

1001 - Språk, litteratur och lärande, 7,5 högskolepoäng:

 • skriftlig hemtentamen
 • muntliga redovisningar
 • aktivt deltagande på seminarier.

1002 - Medietexter och ungdomskultur, 7,5 högskolepoäng:

 • skriftliga uppgifter
 • muntliga redovisningar
 • multimodala gestaltningar
 • aktivt deltagande på seminarier.

1003 - Språkbeskrivning, 6 högskolepoäng:

 • skriftliga övningsuppgifter
 • skriftlig salstentamen
 • skriftlig hemtentamen
 • aktivt deltagande på seminarier.

1004 - Skrivande och språklig variation, 9 högskolepoäng:

 • individuella skrivuppgifter
 • övningar individuellt och i grupp
 • skriftlig salstentamen
 • aktivt deltagande på seminarier.

Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras med motsvarande och likvärdiga uppgifter.

Om möjligheten att komplettera uppgift erbjuds ska kompletteringen vara inlämnad inom ett (1) år från det att uppgiftens resultat meddelats.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.