Kursplan

Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng

(Environmental Science: Degree Project, 15 credits)

Kurskod 1178MJ
Ämnesgrupp Milj√∂vetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-10-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Godkända avslutade kurser om minst 90 högskolepoäng, godkänd B-uppsats eller motsvarande och minst 15 högskolepoäng på C-nivå, inom huvudområdet miljövetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • sj√§lvst√§ndigt utveckla och genomf√∂ra en vetenskaplig studie inom milj√∂ och utvecklingsomr√•det innefattande problemformulering, metoddesign, teorianknytning samt insamling, bearbetning, analys och kritisk diskussion av data
  • visa prov p√• f√∂rst√•elsen f√∂r ett vetenskapligt f√∂rh√•llningss√§tt genom att skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete enligt givna anvisningar med korrekt formalia och referenser
  • muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge √•terkoppling p√• en annan students arbete
  • s√∂ka, sammanst√§lla samt kritiskt tolka och v√§rdera relevant information och data i en problemst√§llning
  • relatera och v√§rdera den praktiska till√§mpbarheten av egna resultat
  • reflektera √∂ver relevanta etiska aspekter p√• sitt eget och andras arbeten

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete med handledning från en vetenskapligt kompetent handledare. Det självständiga arbetet kan innefatta praktiskt fält- och laboratoriearbete eller vara ett teoretiskt arbete.Inslag av undervisning på engelska kan förekomma under kursen.

1001, Examensarbete i miljövetenskap: Examensarbete, 13,5 högskolepoäng

(Degree project in environmental Science: Degree Project, 13.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Examensarbete i miljövetenskap: opposition, 1,5 högskolepoäng

(Degree project in environmental Science: opposition, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete i grupper om högst två studenter. Kursen ges i form av grupphandledningsseminarier, inslag av individuell handledning förekommer.

Examination

1001 Examination består av en för gruppen gemensam skriftlig redovisning i form av en uppsats på engelska eller svenska, samt en individuell muntlig redovisning av det vetenskapliga arbetet vid ett examinationsseminarium

1002 Examineras med individuell muntlig och skriftlig opposition vid handledningsseminarier och vid slutseminariet på andra studenters examensarbeten inom miljövetenskap.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.