Kursplan

Västerländsk esoterism, 7,5 högskolepoäng

(Western Esoterism, 7.5 credits)

Kurskod 1178RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-02-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

  • redogöra för särdrag som rör ett urval västerländska esoteriska strömningar
  • redogöra för vetenskaps- och begreppshistorisk utveckling som rör studiet av västerländsk esoterism
  • visa förståelse för teoretiska och metodiska problem behäftade med studiet av västerländska esoteriska strömningar

Färdigheter och förmåga

  • på en grundläggande nivå anlägga religionsvetenskapliga perspektiv på västerländska esoteriska strömningar i historia och i samtid
  • på en grundläggande vetenskaplig nivå analysera olika empiriska material relaterade till västerländsk esoterism
  • identifiera och diskutera likheter och olikheter mellan västerländska esoteriska strömningar inom olika religiösa och sociala kontexter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att på en grundläggande nivå inta en religionsvetenskaplig position i mötet med föreställningar och material som relaterar till västerländsk esoterism.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Under kursens gång möter studenten såväl uttryck för som forskning om västerländsk esoterism i historia och i samtid genom litteratur, föreläsningar och möten med representanter för olika strömningar. Särskilt kommer dimensioner relaterade till genus, samhällsklass, etnicitet, politik och konst/skönlitteratur/populärkultur att lyftas fram. Kursen introducerar studenten till religionsvetenskapliga perspektiv och metoder samt förankrar detta i mötet med såväl historiskt esoteriskt material som med levande esoteriska strömningar.

1001, Västerländsk esoterism, 7,5 högskolepoäng

(Western Esoterism, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, studiebesök och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

Frånvaro från seminarier kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.