Kursplan

English translation of course syllabus

Miljövetenskap A sam-natur, 30 högskolepoäng

(Environmental Science A Soc-Nat, 30 credits)

Kurskod 1179MJ
Ämnesgrupp Milj√∂vetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 75%
Naturvetenskapliga området 25%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-10-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15). Eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A14).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • √∂versiktligt beskriva olika vetenskapliga perspektiv p√• h√•llbar utveckling
 • √∂versiktligt beskriva olika milj√∂historiska och milj√∂etiska perspektiv
 • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande ekologiska och geografiska processer
 • beskriva grundl√§ggande politiska, planerings- och f√∂rvaltningsm√§ssiga strukturer av betydelse f√∂r milj√∂omr√•det och h√•llbar utveckling
 • relatera centrala begrepp som makt, planering, demokrati, legitimitet och styrmedel till hanteringen av milj√∂problem p√• lokala, regionala och internationella niv√•er
 • f√∂rklara regionernas betydelse i ett europeiskt och globalt sammanhang
 • exemplifiera hur milj√∂problem hanteras p√• olika beslutsniv√•er och hur dessa olika niv√•er samverkar
 • redog√∂ra f√∂r olika demografiska parametrar och hur de har p√•verkat och kommer att p√•verka m√§nniskans f√∂rh√•llande till v√•r natur och den globala milj√∂n
 • beskriva hur m√§nniskors h√§lsa och sjukdomar p√•verkar och p√•verkas av v√•ra naturresurser och v√•r milj√∂
 • redog√∂ra f√∂r utvecklingsteoretiska perspektiv inom milj√∂ och utvecklingsstudier.
 • beskriva hur olika historiska, politiska, sociala och ekonomiska parametrar
 • p√•verkar utvecklingen i l√§nderna i syd, ocks√• i relation till globala milj√∂problem
 • formulera och f√∂rklara varf√∂r det finns skillnader mellan olika utvecklingsteoretiska perspektiv

Färdighet och förmåga

 • anv√§nda grundl√§ggande studietekniska f√§rdigheter f√∂r h√∂gskolestudier
 • g√∂ra muntlig och skriftlig presentation av vetenskapligt material
 • diskutera och j√§mf√∂ra olika kulturers natur- och milj√∂syn, b√•de historiskt och idag
 • redog√∂ra f√∂r vikten av tv√§rvetenskapliga f√∂rh√•llningss√§tt vid analys av milj√∂politiska fr√•gest√§llningar
 • enskilt och i grupp genomf√∂ra korta vetenskapliga studier, samt skriftligt och muntligt presentera dessa
 • skildra hur olika kulturer svarar p√• f√∂r√§ndrade levnadsf√∂rh√•llanden
 • kritiskt analysera olika utvecklingsteoretiska perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera planering f√∂r regional utveckling utifr√•n ett h√•llbart utvecklingsperspektiv inklusive genusperspektiv
 • analysera de bakomliggande orsakerna till och konsekvenserna av utvecklingsproblem i olika delar av v√§rlden.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens syfte är att introducera ämnet miljövetenskap samt skapa möjligheter för studenten att utveckla sin förmåga att analysera miljövetenskapliga problem i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Kursen innehåller fyra delkurser som samläses med miljö och utvecklingsprogrammet.

Introduktion till hållbar utveckling (MU), 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Sustainable Development (ED), 7.5 credits)

Delkursen ger en inblick i miljö- och utvecklingsproblematik där relationen människa - samhälle - ekosystem diskuteras utifrån mång- och tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling. Miljöhistoriska och olika miljöetiska perspektiv på natur och samhälle behandlas. Kursen ger grundläggande kunskaper om ekologiska och geografiska aspekter på jordens natursystem och resurser. Kursen innehåller även övningar i studieteknik, samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Politik och styrning för hållbar regional och global utv.,, 7.5 högskolepoäng

(Politics & Governance for Sustainable Regional & Global Dev., 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge en bred introduktion till det vetenskapliga studiet av miljöpolitik och förvaltning. Kopplingen till begreppet hållbar utveckling, som idag genomsyrar stora delar av samhällsdebatten kring miljö och utveckling, poängteras särskilt. Miljöpolitik och förvaltning diskuteras framförallt i ett svenskt och regionalt perspektiv, men också i relation till internationella processer och organisationer. Kursen ger också grundläggande kunskaper i regional utveckling ur ett internationellt, i synnerhet europeiskt, perspektiv. Kursen introducerar grundläggande teoretiska begrepp som politik, planering, förvaltning, styrmedel, makt, demokrati och legitimitet.

1002, Hållbar regional och global utveckling: teori, 4 högskolepoäng

(Sustainable Regional and Global Development: Theory, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1003, Hållbar regional och global utveckling: inlämningsuppgifter, 3.5 högskolepoäng

(Sustainable Regional and Global Development: Assignments, 3.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Befolkning, kultur och miljö, 7.5 högskolepoäng

(Population, Culture and Environment, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till världens befolkningstillväxt och vilka konsekvenser det får i framtiden. Kursen kommer också att ta upp faktorer som miljöförstöring, klimatförändringar och sjukdomar, i relation till befolkningstillväxten. Slutligen diskuteras hur väl en kultur kan svara på förändrade levnadsförhållanden.

1004, Befolkning, kultur och miljö: teori, 4.5 högskolepoäng

(Population, Culture and Environment: Theory, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1005, Befolkning, kultur och miljö: seminarier och grupparbeten, 3 högskolepoäng

(Population, Culture and Environment: Seminars and Projects, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Utvecklingsteori, 7.5 högskolepoäng

(Development Theory, 7.5 credits)

Kursen syftar till att ge olika perspektiv på teorier om de processer som skapar utveckling i olika delar av världen med betoning på länderna i Syd. Genom ett historiskt utvecklingsperspektiv ges en helhetsbild av såväl politiska, ekonomiska som sociala processer som skapar eller motverkar utveckling

1006, Utvecklingsteori: tentamen, 4 högskolepoäng

(Development Theory: Examination, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1007, Utvecklingsteori: seminarier och inlämningsuppgifter, 3.5 högskolepoäng

(Development Theory: Seminars and Assignments, 3.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner samt gruppvisa och individuella arbeten. Exkursioner och seminarier är obligatoriska. Undervisning på Engelska kan förekomma

Examination

1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng

(Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)

 • Examinationen sker l√∂pande i form av inl√§mningsuppgifter, enskilt och i grupp, som redovisas muntligt och skriftligt samt genom aktivt deltagande vid exkursion och seminarier.

1002, Hållbar regional och global utveckling: teori, 4 högskolepoäng

(Sustainable Regional and Global Development: Theory, 4 credits)

 • Skriftlig salstentamen

1003, Hållbar regional och global utveckling: inlämningsuppgifter, 3,5 högskolepoäng

(Sustainable Regional and Global Development: Assignments, 3.5 credits)

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter fr√•n grupparbeten och individuella arbeten, samt aktivt seminariedeltagande

1004, Befolkning, kultur och miljö: teori, 4,5 högskolepoäng

(Population, Culture and Environment: Theory, 4.5 credits)

 • Skriftlig salstentamen

1005, Befolkning, kultur och miljö: seminarier och grupparbeten, 3 högskolepoäng

(Population, Culture and Environment: Seminars and Projects, 3 credits)

 • Muntlig och skriftlig redovisning av seminarieuppgifter och grupparbeten, samt aktivt seminariedeltagande

1006, Utvecklingsteori: tentamen

 • Skriftlig hemtentamen

1007, Utvecklingsteori: seminarier och inlämningsuppgifter

 • L√∂pande skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

Högst 20% av missade seminarier per delkurs kan kompenseras med skriftliga kompensationsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

2020-03-09: Examinationsform för examinationsmoment 1006 "Utvecklingsteori: tentamen" har ändrats till skriftlig hemtentamen