Kursplan

English translation of course syllabus

Religionsvetenskap B, 30 högskolepoäng

(The Study of Religions B, 30 credits)

Kurskod 1179RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap/kunskap
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-03-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • beskriva och j√§mf√∂ra s√§tt att f√∂rklara och f√∂rst√• religion, andlighet och livs√•sk√•dning inom humaniora och samh√§llsvetenskap
 • beskriva kopplingen mellan makt, genus/k√∂n och sexualitet i olika religi√∂sa traditioner
 • redog√∂ra f√∂r relationer mellan religion, politik och radikalisering

Färdighet och förmåga

 • med viss sj√§lvst√§ndighet analysera religionens plats och funktion i samtidens kultur och samh√§lle
 • identifiera makt- och genusrelationer i religi√∂sa sammanhang
 • k√§llkritiskt analysera hur religi√∂sa fenomen skildras i massmedier
 • med viss sj√§lvst√§ndighet analysera religionsfrihetsfr√•gor

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa f√∂rm√•ga till kritisk reflektion kring religi√∂sa fenomen i samtiden
 • reflektera kring samspelet mellan egen f√∂rf√∂rst√•else och det eller de religi√∂sa fenomen som studeras.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en inblick i samtidsdebatten om religioner och livsåskådningar, genom att studera religioner i förhållande till fenomen såsom politik, radikalisering, religionsfrihet, migration, genus och sexualitet. Kursen ger även redskap för att tolka och analysera hur religioner och livsåskådningar uttrycker sig i samtidens kultur och samhälle, bland annat genom att introducera hur psykologiska, sociologiska, antropologiska och historiska perspektiv kan användas. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete där studenten ges möjlighet att fördjupa sig inom ett religionsvetenskapligt område som denne funnit extra intressant.

Religionsvetenskapliga perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Perspectives in the Study of Religions, 7.5 credits)


Delkursen ger en grundläggande introduktion till olika aktuella religionsvetenskapliga perspektiv och förståelsehorisonter. Stor vikt läggs också vid religionsvetenskapens historiska utveckling genom att klassiska och samtida religionsteorier studeras och kontextualiseras.

1001, Religionsvetenskapliga perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Perspectives in the Study of Religions, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng

(Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)

Delkursens fokus ligger på kopplingen mellan kön/genus, sexualitet och religion. Både nutida och historiska perspektiv på genus/kön och sexualitet utifrån olika religiösa traditioner och texter tas upp. Källtexter och normativa tolkningar studeras men också andra perspektiv fokuseras, som exempelvis religiös feminism och queera tolkningar av religiösa traditioner.

1002, Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng

(Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Religion och migration, 2.5 högskolepoäng

(Religion and Migration, 2.5 credits)

Delkursen fokuserar religion och migration. Dessutom fokuseras teorier kring den psykologiska och kulturella roll religiösa föreställningar, traditioner och gemenskaper kan spela i samband med migration

1003, Religion och migration, 2.5 högskolepoäng

(Religion and Migration, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng

(Religion, Politics and Radicalisation, 5 credits)

Delkursen behandlar grundl√§ggande fr√•gor kring f√∂rh√•llandet mellan religion och politik i ett samtida och globalt perspektiv. Övergripande samh√§llsf√∂r√§ndringar och religi√∂sa akt√∂rers plats i politiken och offentligheten diskuteras. Mediers f√∂r√§ndrade roll och religi√∂s radikalisering i samtiden ges s√§rskild uppm√§rksamhet.

1004, Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng

(Religion, Politics and Radicalisation, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Religionsfrihet i samtiden, 2.5 högskolepoäng

(Freedom of Religion in Contemporary Societ, 2.5 credits)

Delkursen behandlar begreppet religionsfrihet och fokuserar på kontroverser som aktualiserar frågan om religionsfrihetens begränsningar och möjligheter i ett mångreligiöst samhälle.

1005, Religionsfrihet i samtiden, 2.5 högskolepoäng

(Freedom of Religion in Contemporary Societ, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Här behandlas ett religionsvetenskapligt problem och en akademisk text framställs. Arbetet utgör ett övningsstycke under sakkunnig handledning.

1006, Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Inom delkurserna varieras undervisningsformerna i en kombination av föreläsningar, seminarier, studiebesök och ett uppsatsarbete.

Kursens undervisning ges delvis på engelska.

Examination

1001 Religionsvetenskapliga perspektiv

 • Skriftlig hemtentamen, skriftliga inl√§mningsuppgifter och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier

1002 Religion, genus och sexualitet

 • Skriftlig hemtentamen, skriftliga inl√§mningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

1003 Religion och migration

 • Skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande vid seminarier

1004 Självständigt religionsvetenskapligt arbete

 • F√§rdigst√§llande av uppsats inkluderande uppsatsventilering samt opponering p√• annan students uppsats

1005 Religion, politik och radikalisering

 • Skriftlig hemtentamen, skriftliga inl√§mningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

1006 Religionsfrihet i samtiden

 • Muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier

Enstaka missade seminarier, per delkurs, kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter enligt instruktion från kursansvarig.

Kompletteringar av genomförda men ej godkända examinationer ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter det att studenten meddelats resultat.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delkurs om motsvarande 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på hela kursen. I dessa 15 högskolepoäng ska uppsatsen, examinationsmoment 1004 ingå.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.