Kursplan

English translation of course syllabus

Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng

(The Study of Religions A, 30 credits)

Kurskod 1181RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-03-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom religionsvetenskapen.
 • redog√∂ra f√∂r de st√∂rsta religi√∂sa traditionerna i huvuddrag
 • redog√∂ra f√∂r tendenser inom samtida icke-organiserad andlighet
 • redog√∂ra f√∂r tendenser inom sekul√§ra livs√•sk√•dningar.

Färdighet och förmåga

 • utf√∂ra informationss√∂kning och beh√§rska referatteknik
 • utf√∂ra k√§llkritisk och kontextuell l√§sning av klassiska religi√∂sa texter och religi√∂sa fenomen i samtiden
 • utf√∂ra grundl√§ggande textanalys och genre√∂vningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utf√∂ra en grundl√§ggande analys av m√§nskliga fenomen utifr√•n olika religionsvetenskapliga synvinklar

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgör en introduktion till religionsvetenskapens teorier och metoder och behandlar översiktligt judiska, kristna, muslimska, hinduiska och buddhistiska traditioner, samt samtida icke-organiserad religion/andlighet och sekularism.

Kursens undervisning ges delvis på engelska

Introduktion till religionsvetenskapen, 3 högskolepoäng

(Introduction to the Study of Religions, 3 credits)

I delkursen introduceras religionsvetenskapens perspektiv och grundläggande begrepp med utgångspunkt i exempel från mänsklighetens religionshistoria.

1001, Introduktion till religionsvetenskapen, 3 högskolepoäng

(Introduction to the Study of Religions, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Kristendom och judendom, 7.5 högskolepoäng

(Christianity and Judaism, 7.5 credits)

I delkursen ingår studier av främst kristna men även judiska traditioner liksom den judiska och kristna bibeln. Samtidens huvudtyper av främst kristendom presenteras men även ett mindre urval av nutida former av judendom.

1002, Kristendom och judendom: tentamen, 5 högskolepoäng

(Christianity and Judaism: Exam, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1003, Kristendom och judendom: uppgifter, 2.5 högskolepoäng

(Christianity and Judaism: Assignments, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Hinduism och buddhism, 7.5 högskolepoäng

(Hinduism and Buddhism, 7.5 credits)

Delkursen fokuserar på de stora östliga traditionerna. Både nutid och historia behandlas, men med tyngdpunkt vid samtida förhållanden.

1004, Hinduism och buddhism: tentamen, 5 högskolepoäng

(Hinduism and Buddhism: Exam, 5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1005, Hinduism och buddhism: uppgifter, 2.5 högskolepoäng

(Hinduism and Buddhism: Assignments, 2.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Islam, 6 högskolepoäng

(Islam, 6 credits)

Samtidens huvudtyper av islam och islamiskt liv presenteras. Detta relateras till studier av Koranen och islams framväxt i olika riktningar.

1006, Islam: tentamen, 4.5 högskolepoäng

(Islam: Exam, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1007, Islam: uppgifter, 1.5 högskolepoäng

(Islam: Assignments, 1.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar, 6 högskolepoäng

(Contemporary Spirituality and Secular Ideologies, 6 credits)

Samtida strömningar och tendenser främst i västvärlden studeras, bland annat presenteras New Age, västerländsk esoterism och olika former av icke-organiserad andlighet. Kursen introducerar också till studiet av värderingar i sekulära samhällen/kulturer och av sekulära livsåskådningar.

1008, Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar, 4.5 högskolepoäng

(Contemporary Spirituality and Secular Ideologies, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1009, Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar: uppgifter, 1.5 högskolepoäng

(Contemp. Spirituality and Secular Ideologies: Assignments, 1.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Inom alla delkurser varieras undervisningsformerna i en kombination av föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten och studiebesök. I samband med seminarierna inlämnas individuella skriftliga uppgifter.

Kursens undervisning ges delvis på engelska

Examination

Introduktion till religionsvetenskapen

 • 1001 - Skriftliga inl√§mningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt skriftlig salstentamen

Kristendom och judendom

 • 1002 - Skriftlig salstentamen
 • 1003 - Skriftliga inl√§mningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Hinduism och buddhism

 • 1004 - Skriftlig salstentamen
 • 1005 - Skriftliga inl√§mningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Islam

 • 1006 - Skriftlig salstentamen
 • 1007 - Skriftliga inl√§mningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar

 • 1008 - Skriftlig hemtentamen
 • 1009 - Skriftliga inl√§mningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på helkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.