Kursplan

Svenska III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish III for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1182SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Kursplaneutskott för lärarutbildning vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II (15 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II (15 högskolepoäng), Svenska I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng) samt Svenska II för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika teorier om andraspråksutveckling, läsning och läsutveckling
 • redogöra för teorier om läs- och skrivsvårigheter samt hur elever med dessa svårigheter kan stöttas pedagogiskt
 • diskutera centrala språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska teorier, perspektiv och strategier
 • jämföra olika språkvetenskapliga metoder
 • kritiskt analysera olika litteraturvetenskapliga metoder och teoretiska utgångspunkter för att tolka modern litteratur.

Färdigheter och förmåga:

 • i dialog med andra tolka, förhålla sig till och anlägga teoretiska och didaktiska perspektiv på modern litteratur
 • jämföra och analysera olika uttrycksformer och skrivsätt inom modern litteratur
 • självständigt analysera, diskutera och bedöma texter skrivna av elever med svenska som andraspråk
 • självständigt analysera och bedöma elevers läsförståelse
 • självständigt välja och motivera läs- och skrivuppgifter med hänsyn till teorier om språkutveckling ur ett andraspråksperspektiv och diskutera läs- och skrivutveckling i skolans alla ämnen
 • presentera en vetenskaplig analys i skrift enligt vedertagna normer för akademiskt skrivande
 • identifiera och formulera relevanta frågeställningar
 • tillämpa relevanta metoder och begrepp i ett vetenskapligt arbete med relevans för svenskämnet i skolan
 • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevans för svenskämnet i skolan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • reflektera kritiskt kring villkor för lärande i ett flerspråkigt klassrum
 • diskutera och kritiskt ta ställning till litteraturhistoriska framställningar och kanonfrågor
 • kritiskt diskutera och värdera andras vetenskapliga arbete.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I kursen ingår en teori- och metodkurs som förbereder för det självständiga arbetet. Dessutom ingår en fördjupande litteraturvetenskaplig kurs som fokuserar på modern litteratur. Studenternas kunskap om läs- och skrivutveckling fördjupas genom en kurs om språkutveckling med fokus på den flerspråkiga eleven.

Teori och metod, 4.5 högskolepoäng

(Theory and Method, 4.5 credits)

Delkursen syftar dels till att ge insikt i olika centrala språkvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska teorier och hur dessa kan tillämpas i undersökningar, dels till att ge insikt i olika språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga metoder. Dessutom syftar delkursen till att ge insikter i uppsatsskrivandet som process samt träning i att söka relevant litteratur.

1001, Teori och metod, 4.5 högskolepoäng

(Theory and Method, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Språkutveckling i det flerspråkiga klassrummet, 6 högskolepoäng

(Language Development in the Multilingual Classroom, 6 credits)

Under denna delkurs presenteras språkvetenskapliga synsätt som belyser och problematiserar språkutveckling ur ett interkulturellt perspektiv. Det interkulturella perspektivet fördjupas utifrån ett andraspråksperspektiv; delkursen behandlar vad det innebär att tala, skriva och läsa på ett andraspråk. Enspråkiga normer och flerspråkighet i klassrummet diskuteras utifrån ett andraspråksperspektiv.

1002, Språkutveckling i det flerspråkiga klassrummet, 6 högskolepoäng

(Language Development in the Multilingual Classroom, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Modern litteratur och litteraturvetenskap, 4.5 högskolepoäng

(Modern Literature and Literary Criticism, 4.5 credits)

Genom läsning av valda moderna litterära texter och litteraturanalyser med olika litteraturteoretiska och metodiska infallsvinklar fördjupar kursen den litteraturanalytiska förmåga och det kritiska och didaktiska omdöme som tidigare kurser med litteraturvetenskaplig inriktning lagt grunden för. Genom jämförelser mellan olika litteraturhistoriska handböckers behandling av litteraturen under en viss period av 1900-talet problematiseras frågor kring litteraturhistorieskrivning och kanonbildning, särskilt med hänsyn till genus och kategorisering av litteratur i termer av ”högt och lågt”. Under delkursen diskuteras också hur läst litteratur, liksom de olika perspektiv litteraturanalyserna givit, kan användas litteraturpedagogiskt för att utveckla elevers tänkande och analysförmåga.

1003, Modern litteratur och litteraturvetenskap, 4.5 högskolepoäng

(Modern Literature and Literary Criticism, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Inom delkursen skrivs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, det vill säga en vetenskaplig uppsats som ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.

1004, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning

Examination

1001 Teori och metod, 4,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Skriftliga inlämningsuppgifter,
 • Muntliga redovisningar i grupp.

1002 - Språkutveckling i det flerspråkiga klassrummet, 6 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Skriftliga inlämningsuppgifter,
 • Muntliga redovisningar i grupp.

1003 - Modern litteratur och litteraturvetenskap, 4,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Leda ett seminarium,
 • Skriftlig hemtentamen.

1004 - Självständigt arbete, 15 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande på seminarier och handledning,
 • Författande av ett självständigt arbete,
 • Försvar av det egna självständiga arbetet,
 • Opponering på en annan students självständiga arbete.

Högst 20 procent av seminarietillfällen per delkurs kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För VG på hel kurs krävs VG på det självständiga arbetet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.