Kursplan

Svenska IV, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish IV for Upper Secondary Teaching (Years 10-12)(Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1183SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II (15 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II (15 högskolepoäng), Svenska I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng), Svenska II för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng), Svenska III för blivande ämneslärare (ämne 2).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten: Kunskap och förståelse redogöra för funktionell grammatik som beskrivningsmodell redogöra för nationella, och i viss mån internationella, forskningsresultat inom kursens områden Färdighet och förmåga analysera och bedöma elevtexter och andra för skolan relevanta texter utifrån olika grammatiska beskrivningsmodeller pröva och bearbeta olika kreativa uttryckssätt i egna och andras texter jämföra och analysera olika uttrycksformer och skrivsätt inom modern litteratur. utveckla en god kritisk förmåga att tillgodogöra sig litteraturteori och språkvetenskaplig teori och kunna använda sig av teoretiska resonemang vid diskussion och analys av litterär text och bruksprosa diskutera och anknyta till aktuella och relevanta vetenskapliga frågeställningar och pågående forskning Värderingsförmåga och förhållningssätt diskutera didaktiska tillämpningar av olika grammatiska modeller reflektera kring kreativt skrivande som redskap för kunskaps- och skrivutveckling tillämpa och värdera ett kritiskt och textanalytiskt förhållningssätt. reflektera över olika vetenskapliga teoriers användbarhet inom skolans verksamhetsområde

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Funktionell grammatik för textarbete i skolan, 7.5 högskolepoäng

(Functional Grammar for Working on School Based Texts, 7.5 credits)

Delkursen introducerar den funktionella grammatiken, med tonvikt på svenska tillämpningar av beskrivningsmodellen. Särskilt fokus läggs på didaktiska tillämpningar, både vad gäller skrivdidaktik, grammatisk språkbeskrivning och metaspråk för textsamtal i skolan. I delkursen finns också ett genomgående andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv.

1001, Funktionell grammatik för textarbete i skolan, 7.5 högskolepoäng

(Functional Grammar for Working on School Based Texts, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Kreativt skrivande, 7.5 högskolepoäng

(Creative Writing, 7.5 credits)

Delkursen behandlar skrivande som redskap för reflektion och kvalificerad kunskapsutveckling. Olika uttrycksformer prövas och diskuteras och studentens förmåga att kritiskt bearbeta egna och andras texter utvecklas. Studenten tränar även på att relatera sina iakttagelser och reflektioner till såväl teori som didaktisk praxis.

1002, Kreativt skrivande, 7.5 högskolepoäng

(Creative Writing, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tematiska studier i litteratur, 7.5 högskolepoäng

(Thematic Literature Studies, 7.5 credits)

Delkursen är tematiskt upplagd och undersöker ett tema i litteraturhistorien, antingen diakront eller synkront. Det kan vara ett tema under en specifik period som äktenskapet under 1880-talet, eller sträcka sig över lång tid som exempelvis utanförskapet i litteraturen, eller gestaltningar av transformationer av genus, mellan människa och djur, eller något liknande. Temat i litteraturen belyses ur flera perspektiv som genus, klass och etnicitet.

1003, Tematiska studier i litteratur, 7.5 högskolepoäng

(Thematic Literature Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Språkvetenskaplig fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Thematic Studies in Linguistics, 7.5 credits)

I kursen behandlas och fördjupas ett delområde inom språkvetenskapen, t.ex.
andraspråksinlärning eller språksociologi. Vilket delområde som behandlas kan variera mellan olika omgångar. Inom kursen diskuteras det aktuella områdets relevans för svenskämnet i skolan.

1004, Språkvetenskaplig fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Thematic Studies in Linguistics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning, individuellt och i grupp.

Examination

1001 Funktionell grammatik för textarbete i skolan 7,5 högskolepoäng- Aktivt deltagande på seminarier och övningar samt skriftliga, individuella inlämningsuppgifter. 1002 Kreativt skrivande, 7,5 högskolepoäng - Aktivt deltagande på seminarier och övningar samt skriftliga, individuella inlämningsuppgifter. 1003 Tematiska studier i litteratur, 7,5 högskolepoäng - Aktivt och förberett deltagande på seminarier, skriftliga individuella inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. 1004 Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 högskolepoäng - Aktivt och förberett deltagande på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.