Kursplan

Religionsvetenskap III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(The Study of Religions III for Upper Secondary Teachers (Years 10-12, Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1184RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Kursplaneutskott för lärarutbildning vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II (15 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II (15 högskolepoäng), Religionsvetenskap I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng) samt Religionsvetenskap II för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för förutsättningar, problem och metoder med betydelse för undervisning om ungas religion- och livstolkning,
 • värdera olika religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska teoretiska perspektiv,
 • redogöra för olika metodologiska perspektiv.

Färdighet och förmåga

 • urskilja och kritiskt diskutera karakteristiska drag för ungas livstolkning idag,
 • analysera empiriskt material utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv,
 • författa ett religionsdidaktiskt relevant självständigt arbete,
 • värdera religionsvetenskapliga perspektiv, teorier och metoder,
 • kritiskt tolka texter som behandlar religionsvetenskapliga forskningsfrågor,
 • muntligt och skriftligt försvara egna vetenskapliga resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt tolka religionsvetenskapliga ståndpunkter,
 • reflektera vetenskapligt kring egna upplevelser av olikartade religionsvetenskapligt relevanta miljöer.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Föreläsningar, seminarier och exkursioner.

Religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory, Method and Didactics in the Study of Religion, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till olika aktuella religionsvetenskapliga perspektiv och förståelsehorisonter. Stor vikt läggs också vid religionsdidaktisk teoriutveckling genom att aktuell religionsdidaktisk forskning studeras. Olika metodologiska perspektiv som kan ligga till grund för det självständiga arbetet introduceras.

1001, Religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory, Method and Didactics in the Study of Religion, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Ungas identitet, religion och livstolkning, 7.5 högskolepoäng

(Identity, Religion and Questions of Life among Young Adults, 7.5 credits)

Samhällets ökade globalitet, mångkulturalitet, mångreligiositet och erfarenhet av migration förändrar förutsättningar för livstolkning och identitetsskapande för individer och grupper. I delkursen studeras religion, identitet och livstolkning hos unga, med tyngdpunkt på svenskt samhälle och skola. Religiositetens och livstolkningarnas särdrag och likheter i förhållande till tidigare generationer, både vad gäller form och innehåll, uppmärksammas och analyseras. I delkursen studeras och diskuteras också förutsättningar, problem och metoder för att arbeta med ungas livsåskådningar, inom ramen för religionskunskapsundervisningen. Begrepp som livstolkning och livsåskådning, och deras relation till såväl religion och etik, blir även föremål för studium och analys under delkursen.

1002, Ungas identitet, religion och livstolkning, 7.5 högskolepoäng

(Identity, Religion and Questions of Life among Young Adults, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Inom delkursen skrivs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, det vill säga en vetenskaplig uppsats som ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.

1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och seminarier.

Examination

1001, Religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk teori och metod, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Skriftlig hemtentamen.

1002, Ungas identitet, religion och livstolkning, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Skriftlig hemtentamen.

1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Författande av uppsats,
 • Försvar av det egna uppsatsen,
 • Opponering på en annan students uppsats.

Högst 20 procent av seminarietillfällen per delkurs kan kompenseras med skriftlig uppgift enligt instruktion från kursansvarig.

För VG på hel kurs krävs VG på det självständiga arbetet, 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.