Kursplan

Historia III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(History III for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1186HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Kursplaneutskott för lärarutbildning vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II (15 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II (15 högskolepoäng), Historia I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng) samt Historia II för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och diskutera olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom historieforskningen.

Färdighet och förmåga

 • självständigt planera och genomföra en historievetenskaplig undersökning baserad på empiriskt källmaterial,
 • kritiskt granska och analysera historievetenskapliga texter,
 • försvara egna historievetenskapliga resultat och ställningstaganden, såväl muntligt som skriftligt,
 • själv konstruera metodövningar baserade på historiska primärkällor och använda sig av historia källtexter som didaktiska verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • på ett vetenskapligt grundat sätt kunna reflektera över historieämnet, både som akademiskt och didaktiskt fält,
 • bedöma och tillgodose sitt eget behov av ytterligare ämneskunskaper i historia.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Historievetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method in History, 7.5 credits)

Delkursen ger studenten förtrogenhet med aktuella teoretiska problem inom historievetenskapen. Betoningen ligger på tillämpad teori och innebär att studenterna genom ett konkret historiskt problem studerar hur detta kan angripas från olika håll och undersökas med hjälp av olika teorier, modeller och metoder.

1001, Historievetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method in History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Inom delkursen skrivs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, det vill säga en vetenskaplig uppsats som ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.

1002, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Historiska källor som didaktiska verktyg, 7.5 högskolepoäng

(Historical Sources as a Didactic Tool, 7.5 credits)

Under delkursen tränar studenten på att använda olika typer av historiskt källmaterial i undervisningen. Studenten tränar på att tyda och tolka primärkällor, att behärska de källkritiska verktygen och att integrera källanvändningen i olika undervisningssituationer. Studenten får också träna på att hitta historiska källor på nätet och i litteraturen och konstruera metodövningar anpassade till kursplanen och elevernas kunskapsnivå.

1003, Historiska källor som didaktiska verktyg, 7.5 högskolepoäng

(Historical Sources as a Didactic Tool, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och grupparbeten

Examination

1001 - Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande vid seminarier och övningar,
 • Löpande muntlig examination,
 • Skriftliga inlämningsuppgifter,
 • Skriftlig hemtentamen.

1002 - Självständigt arbete, 15 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Genomförande av ett självständigt vetenskapligt arbete, i form av en uppsats,
 • Försvar av den egna uppsatsen,
 • Opponering på en annan students uppsats.

1003 - Historiska källor som didaktiska verktyg, 7,5 högskolepoäng:

 • Löpande skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång,
 • Aktivt och förberett deltagande i seminarier.

Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

För VG på hel kurs krävs VG på det självständiga arbetet, 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.