Kursplan

Sverige: historia och politik, 7,5 högskolepoäng

(Sweden: History and Politics, 7.5 credits)

Kurskod 1188HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Historia
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2018-04-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r den historiska utvecklingen i Sverige fr√•n vikingatiden till idag, med fokus p√• politisk historia
  • diskutera centrala h√§ndelser och perioder i Sveriges politiska historia
  • √∂versiktligt j√§mf√∂ra Sveriges politiska historia med andra l√§nders politiska historia
  • diskutera och problematisera f√∂rest√§llningar om nationell identitet.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en introduktion till Sveriges historia från vikingatiden till idag, med fokus på politisk historia. Olika föreställningar om Sverige och vad som har uppfattats utgöra Sverige tas upp och diskuteras. Utifrån några valda exempel från olika tidsperioder diskuteras Sveriges politiska historia både i relation till Sveriges övergripande historia och i relation till andra länders politiska historia. Exempel som kan komma att behandlas är: varjagerna under vikingatiden och deras inverkan på statsbildningsprocessen i östra Europa, stormaktstiden, den svenska nationalstaten och den svenska välfärdsstaten.

1001, Sverige: historia och politik, 7,5 högskolepoäng

(Sweden: History and Politics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig hemtentamen.

Högst 20 % av seminarierna kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Vid större frånvaro måste studenten ta igen missade seminarier genom nytt tillfälle.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Som en följd av rektorsbeslut om internationalisering och betygsskala vid Södertörns högskola (dnr: 1148-1.1.2-2018) ersätter denna kursplan utgående kursplan med kurskod 1165HI med den skillnaden att betygssystemet har uppdaterats i enlighet med rektors beslut. Kursplanen är fastställd i särskild ordning (dnr: 1775-2.1.1-2018).'

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).