Kursplan

English translation of course syllabus

Religionernas Europa, 7.5 högskolepoäng

(Religion and Europe, 7.5 credits)

Kurskod 1190RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Europaprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-04-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande drag och egenskaper i centrala religioner i Europa
  • redog√∂ra f√∂r hur f√∂ruts√§ttningar f√∂r samh√§llsliv och social h√•llbarhet skiljer sig inom europeiska regioner, stater, religi√∂sa grupper och gemenskaper, s√§rskilt ur genusperspektiv
  • redog√∂ra f√∂r europeiska f√∂r√§ndrings- och integrationsprocesser i huvuddrag och enskildheter med fokus p√• religi√∂sa minoriteter
  • relatera sekulariseringsprocesser i Europa till de olika religi√∂sa traditionernas f√∂r√§ndring
  • beskriva och f√∂rklara centrala termer, problem och metoder som anv√§nds inom religionsvetenskap
  • reflektera kring de f√∂r√§ndringar och nya uttryck som religion och religiositet i olika delar av Europa tagit sig till f√∂ljd av globaliseringen.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Religionernas Europa, 7.5 högskolepoäng

(Religion and Europe, 7.5 credits)

I denna kurs presenteras, analyseras och diskuteras de förändringar och nya uttryck som religion och religiositet i olika delar av Europa tagit sig till följd av globaliseringen. Kursen syftar till att ge en introduktion till centrala religioner i Europa och till hur grundläggande mänskliga fenomen kan analyseras utifrån olika religionsvetenskapliga perspektiv. Grundläggande drag och egenskaper i europeiskt samhällsliv presenteras och relateras till förutsättningar och villkor för hur samhällslivet skiljer sig åt mellan och inom europeiska regioner, stater, religiösa grupper, traditioner och gemenskaper samt ur ett socialt hållbarhets- och genusperspektiv, och hur detta påverkar rådande förändrings- och integrationsprocesser.

1001, Religionernas Europa, 7.5 högskolepoäng

(Religion and Europe, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

Examination

  • Muntliga och skriftliga seminarieuppgifter.
  • Skriftlig hemtentamen.

För godkänd kurs krävs aktivt och förberett deltagande vid seminarier och övningar. Högst två (2) seminarietillfällen eller övningar kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.