Kursplan

English translation of course syllabus

Kreativt skrivande och den reflekterande essän, 7.5 högskolepoäng

(Creative Writing and the Reflective Essay, 7.5 credits)

Kurskod 1190SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska spr√•k
Huvudområde Svenska
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tvågradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-06-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2, undantag ges för Moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

  • redog√∂ra f√∂r karakt√§ristiska drag i ess√§er
  • redog√∂ra f√∂r skrivprocessteori

Färdigheter och förmåga

  • diskutera och analysera texter
  • formulera l√§sarrespons
  • formulera ett tema och utveckla detta i ess√§form med utg√•ngspunkt i kurslitteraturen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • v√§rdera egna och andras skrivstrategiska val
  • v√§rdera kreativt skrivande som arbetsmetod.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen handlar om essän som genre. Studenterna får öva på att samla stoff och generera idéer. Studenterna formulerar teman med utgångspunkt i kurslitteraturen och skriver essäistiska texter utifrån detta. Studenterna diskuterar också varandras texter, och bearbetar sina egna texter efter respons från varandra och läraren.

1001, Kreativt skrivande och den reflekterande essän, 7.5 högskolepoäng

(Creative Writing and the Reflective Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Högst 20 % av seminarierna kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.