Kursplan

English translation of course syllabus

Religionsvetenskap II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(The Study of Religions II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1192RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoän
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I för blivande ämneslärare (25,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng) och Religionsvetenskap I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • på ett fördjupat sätt redogöra för olika etiska modeller och centrala religions- och etikdidaktiska problem samt relatera dem till en framtida undervisningsverksamhet och lärares yrkesetik,
 • beskriva och jämföra sätt att förklara och förstå religion, andlighet och livsåskådning inom humaniora och samhällsvetenskap
 • beskriva kopplingen mellan makt, genus/kön och sexualitet i olika religiösa traditioner
 • redogöra för relationer mellan religion, politik och radikalisering

Färdighet och förmåga

 • med viss självständighet analysera religionens plats och funktion i samtidens kultur och samhälle
 • identifiera makt- och genusrelationer i religiösa sammanhang
 • källkritiskt analysera hur religiösa fenomen skildras i massmedier
 • med viss självständighet analysera religionsfrihetsfrågor
 • göra religionsdidaktiskt relevanta urval av kunskapsstoff gällande relationen mellan religion, politik och extremism för den religionskunskapsundervisning som utbildningen syftar till,
 • tillämpa etiska begrepp och normativa etiska modeller på olika typer av etiska och moraliska problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa förmåga till kritisk reflektion kring religiösa fenomen i samtiden
 • reflektera kring samspelet mellan egen förförståelse och det eller de religiösa fenomen som studeras.
 • på ett fördjupat ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt sätt göra medvetna didaktiska överväganden för sin framtida undervisning i religionskunskap.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

.

Etik och skola, 7.5 högskolepoäng

(Ethics and School, 7.5 credits)

I delkursen introduceras studenten till etik och etisk reflektion. Olika normativa etiska modeller och begrepp introduceras och tillämpas på skilda typer av moraliska och etiska problem, såväl i och utanför skolans värld. Aktuell forskning om religions- och etikundervisningens villkor och innehåll studeras. Vidare blir relationen mellan etikundervisningen, skolans värdegrundsuppdrag och lärares yrkesetik föremål för diskussion. Även förhållandet mellan etik och religion kommer att behandlas inom ramen för delkursen.

1001, Etik och skola, 7.5 högskolepoäng

(Ethics and School, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng

(Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)

Delkursens fokus ligger på kopplingen mellan kön/genus, sexualitet och religion. Både nutida och historiska perspektiv på genus/kön och sexualitet utifrån olika religiösa traditioner och texter tas upp. Källtexter och normativa tolkningar studeras men också andra perspektiv fokuseras, som exempelvis religiös feminism och queera tolkningar av religiösa traditioner. Delkursen introducerar även centrala genusteorier och förankrar dem i det akademiska studiet av religion samt relaterar dem till relevant religionsdidaktisk teori.

1002, Religion, genus och sexualitet, 5 högskolepoäng

(Religion, Gender and Sexuality, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Religion och migration, 2.5 högskolepoäng

(Religion and migration, 2.5 credits)

Delkursen fokuserar religion och migration. Dessutom fokuseras teorier kring den psykologiska och kulturella roll religiösa föreställningar, traditioner och gemenskaper kan spela i samband med migration, globalt, i Sverige och i den svenska skolan.

1003, Religion och migration, 2.5 högskolepoäng

(Religion and migration, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Essay, the Study of Religions, 7.5 credits)

Här behandlas ett religionsvetenskapligt problem och en akademisk text framställs. Arbetet utgör ett övningsstycke under sakkunnig handledning.

1004, Självständigt religionsvetenskapligt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Essay, the Study of Religions, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng

(Religion, Politics and radicalisation, 5 credits)

Delkursen behandlar grundläggande frågor kring förhållandet mellan religion och politik i ett samtida och globalt perspektiv. Övergripande samhällsförändringar och religiösa aktörers plats i politiken och offentligheten diskuteras. Mediers förändrade roll och religiös radikalisering i samtiden ges särskild uppmärksamhet. I delkursen diskuteras hur lärare kan göra didaktiskt medvetna val i förhållande till hur religion framställs och förmedlas i olika sammanhang.

1005, Religion, politik och radikalisering, 5 högskolepoäng

(Religion, Politics and radicalisation, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Religionsfrihet i samtiden, 2.5 högskolepoäng

(Freedom of religion in contemporary society, 2.5 credits)

Delkursen behandlar begreppet religionsfrihet och fokuserar på kontroverser som aktualiserar frågan om religionsfrihetens begränsningar och möjligheter i ett mångreligiöst samhälle och den mångreligiösa skolan.

1006, Religionsfrihet i samtiden, 2.5 högskolepoäng

(Freedom of religion in contemporary society, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och seminarier, handledning och fältstudier.

Examination

Etik och skola (1001)

 • Aktivt deltagande i seminarier.
 • Muntliga redovisningar.
 • Skriftlig hemtentamen.
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

Religion, genus och sexualitet (1002)

 • Skriftlig hemtentamen
 • skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande

Religion och migration (1003)

 • Skriftlig hemtentamen samt aktivt seminariedeltagande

Självständigt religionsvetenskapligt arbete (1004)

 • Färdigställande av uppsats inkluderande uppsatsventilering samt opponering på annan students uppsats

Religion, politik och radikalisering (1005)

 • Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande

Religionsfrihet i samtiden (1006)

 • Muntliga redovisningar samt aktivt seminariedeltagande

Enstaka missade seminarier, per delkurs kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter enligt instruktion från kursansvarig.

I det fall möjligheten till att komplettera en genomförd men ej godkänd examination ges ska kompletteringen vara examinator tillhanda senast tre veckor efter det att studenten meddelats resultat.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.