Kursplan

Religionsvetenskap I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(The Study of Religions I for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1194RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2021-03-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan (25,5 högskolepoäng) och Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom såväl religionsvetenskap som inom religions- och etikundervisningens didaktik
 • redogöra för de största religiösa traditionerna i huvuddrag
 • redogöra för tendenser inom västerländsk esoterism, nyreligiositet och samtida icke-organiserad andlighet
 • redogöra för tendenser inom sekularism, sekularitet och sekularisering

Färdighet och förmåga

 • utföra informationssökning och behärska referatteknik, muntligt och skriftligt samt digital presentationsteknik
 • utföra grundläggande källkritisk och kontextuell läsning av klassiska religiösa texter och tolka religiösa fenomen i samtiden
 • göra religionsdidaktiskt relevanta urval av kunskapsstoff gällande judendomen, kristendomen, islam, hinduism, buddhism, västerländsk esoterism, nyreligiositet och samtida icke organiserad andlighet och sekularism.
 • diskutera likheter och skillnader mellan konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning relaterat till judendom, kristendom och islam

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tolka grundläggande mänskliga fenomen utifrån olika synvinklar samt samtala respektfullt kring kontroversiella frågor
 • diskutera kring den svenska skolans värdegrund i relation till religionskunskapsämnet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgör en introduktion till religionsvetenskapens teorier och metoder och till religionskunskapsundervisning i skolan. Översiktligt studeras judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism, västerländsk esoterism, nyreligiositet, samtida oorganiserad andlighet och sekularism som livsåskådning. Didaktiska frågor diskuteras i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet

Introduktion till interkulturell religionsdidaktik, 4 högskolepoäng

(Introduction to Intercultural Education about Religions, 4 credits)

I delkursen introduceras religionsdidaktik som studieämne. Grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv introduceras med utgångspunkt i exempel från religion i forntiden och antiken, samt från ursprungsfolk. Svenska religionskunskapsämnets historia presenteras samt relateras till internationell kontext.

1001, Introduktion till interkulturell religionsdidaktik, 4 högskolepoäng

(Introduction to Intercultural Education about Religion, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Judendom, Kristendom och Islam, 12 högskolepoäng

(Judaism, Christianity, and Islam, 12 credits)

I delkursen ingår studier av judiska, kristna och muslimska traditioner, seder och bruk. Detta relateras till studier av Bibeln och Koranen. Dessutom diskuteras didaktiska urvalsfrågor i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

1002, Judendom, 4 högskolepoäng

(Judaism, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1003, Kristendom, 4 högskolepoäng

(Christianity, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1004, Islam, 4 högskolepoäng

(Islam, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Syd- och Östasiens religioner, 8 högskolepoäng

(South and East Asian religions, 8 credits)

Delkursen behandlar de stora östliga traditionerna. Hinduismens och buddhismens berättelser, texter och livsvärldar studeras. Både historia och nutid behandlas, med viss tonvikt på globaliseringsprocesser. Dessutom diskuteras didaktiska urvalsfrågor i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

1005, Hinduism och Sydasiens religioner, 4 högskolepoäng

(Hinduism and The religions of South Asia, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1006, Buddhism och Östasiens religioner, 4 högskolepoäng

(Buddhism and The religions of East Asia, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Nyreligiositet och sekularitet, 6 högskolepoäng

(New Religions and Secularity, 6 credits)

Samtida strömningar och tendenser främst i västvärlden studeras. Delkursen introducerar till studiet av sekularitet och sekularism. Den behandlar också västerländsk esoterism, nya religiösa rörelser, New Age och icke-organiserad andlighet. Dessutom diskuteras didaktiska urvalsfrågor i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet.

1007, Nyreligiositet och sekularitet, 6 högskolepoäng

(New Religions and Secularity, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Inom alla delkurser varieras undervisningsformerna i en kombination av föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbeten och studiebesök. I samband med seminarierna inlämnas individuella skriftliga uppgifter.

Kursens undervisning ges delvis på engelska.

Examination

1001 Introduktion till religionsvetenskap

 • Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier, samt skriftlig salstentamen

1002 Judendom

 • Aktivt deltagande vid seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter

1003 Kristendom

 • Aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig hemtentamen

1004 Islam

 • Aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig salstentamen

1005 Hinduism och Sydasiens religioner

 • Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier, samt skriftlig hemtentamen

1006 Buddhism och Östasiens religioner

 • Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier, samt skriftlig salstentamen

1007 Nyreligiositet och sekularitet

 • Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier, samt skriftlig hemtentamen


Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på helkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.