Kursplan

English translation of course syllabus

Historikerprogrammets introduktionskurs, 30 högskolepoäng

(Introduction to Bachelor program in historical sciences, 30 credits)

Kurskod 1195HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Historia
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Historikerprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-03-05 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • uppvisa en grundl√§ggande kunskap om och f√∂rst√•else f√∂r kulturer, f√∂rest√§llningar och samh√§llen som skiljer sig fr√•n dagens
 • redog√∂ra f√∂r olika drivkrafter i samh√§llet som p√•verkar den historiska och id√©historiska utvecklingen utifr√•n ekonomiska, politiska, religi√∂sa, sociala och kulturella aspekter
 • diskutera olika vetenskapliga perspektivs betydelse i historisk och id√©historisk forskning, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv
 • redog√∂ra f√∂r och till√§mpa grundl√§ggande kunskaper om historisk och id√©historisk metod, fr√§mst k√§llkritik

Färdighet och förmåga:

 • identifiera och diskutera historievetenskapliga problem med inriktning mot k√§llkritik och metod
 • diskutera ett historiskt och id√©historiskt kunskapsstoff och presentera detta s√•v√§l muntligt som skriftligt
 • inom ramen f√∂r en vetenskaplig seminariekultur diskutera olika historievetenskapliga perspektiv och tolkningar
 • identifiera och f√∂rst√• argument och problem utifr√•n id√©historiska och historiska k√§llmaterial

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • reflektera kring den akademiska milj√∂n och dess bas i kritiskt t√§nkande
 • uppvisa grundl√§ggande insikter i olika slags historiesyner
 • f√∂rst√• betydelsen av hur olika val av perspektiv p√•verkar v√•r syn p√• det f√∂rflutna, och d√§rmed ocks√• p√• s√•v√§l v√•r samtid som framtid.
 • kritiskt reflektera √∂ver den historievetenskapliga kunskapens roll i samh√§llet och m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om historien och idéhistorien. Under kursen behandlas händelser och idéer av grundläggande betydelse för det mänskliga samhällets utveckling ur ett världshistoriskt perspektiv.

Kursen består av tre block där studenterna introduceras till historia och idéhistoria, såväl vad gäller händelser som idéer, processer och perspektiv. Kursen inleds med en introduktion till akademiska studier samt en världshistorisk översikt från antiken till nutiden. Därefter läser studenterna tre fördjupningskurser där fokus ligger på mer specifika historiska problematiker och forskningsområden. Kursen avslutas sedan med en färdighetstränande delkurs där studenterna får öva sig i att urskilja olika analytiska perspektiv och att reflektera över hur historiska kunskaper och erfarenhet används för olika syften i vår egen samtid. Vidare kommer studenten i kontakt med olika slags källmaterial och de källkritiska och metodiska problem som är knutna till dem.

Akademisk introduktion, 3 högskolepoäng

(Academic Introduction, 3 credits)

Delkursen introducerar det akademiska förhållningssättet och vad akademiska studier innebär. Såväl arbetet med olika typer av texter som det vetenskapliga samtalet och seminarieformen tas upp.

1001, Akademisk introduktion, 3 högskolepoäng

(Academic Introduction, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Kronologisk världshistorisk översikt, 7 högskolepoäng

(Chronological World History Overview, 7 credits)

Delkursen ger viktiga inblickar i världshistorien. Olika kulturer och samhällen genom historien studeras, med tonvikt på tiden före det moderna genombrottet. Särskilt fokus läggs på människors materiella livsvillkor, idéer och världsbilder. Betydelsen av kulturmöten och förändringsprocesser behandlas och problematiseras.

1002, Kronologisk världshistorisk översikt, 7 högskolepoäng

(Chronological World History Overview, 7 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Modernitet i öst och väst, 5 högskolepoäng

(Modernity in the East and the West, 5 credits)

Delkursen är en fördjupning i modernitetens idéhistoria och dess konkreta historiska och genushistoriska aspekter och konsekvenser. Moderniteten lyfts fram och problematiseras i relation till framförallt en kristen och muslimsk kontext och dess konsekvenser både i öst och väst behandlas.

Delkursen består av föreläsningar och seminarier där såväl källtexter som vetenskapliga artiklar och böcker diskuteras.

1003, Modernitet i öst och väst, 5 högskolepoäng

(Modernity in the east and the west, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Ideologi och motstånd, 5 högskolepoäng

(Ideology and resistance, 5 credits)

Delkursen behandlar ideologier, uppror, revolutioner, motstånd och strävan att förändra samhället utifrån ett underifrånperspektiv. Särskilt fokus läggs på rastänkandets idéhistoria och dess reella konsekvenser för t.ex. etniska minoriteter och ursprungsbefolkningar, samt på människors kritik och motstånd mot det. Delkursen består av föreläsningar och seminarier där såväl källtexter som vetenskapliga och populärvetenskapliga texter diskuteras.

1004, Ideologi och motstånd, 5 högskolepoäng

(Ideology and resistance, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Demokrati, medier och offentlighet, 5 högskolepoäng

(Democracy, Media and the Public Sphere, 5 credits)

Delkursen behandlar den mediehistoriska utvecklingen och framväxten av en modern offentlighet från slutet av 1600-talet och framåt, samt hur nya medier under 1800-, 1900- och början av 2000-talet bidragit till att förändra villkoren för politiskt deltagande, identitetsskapande och meningsutbyte. Delkursen består av föreläsningar och seminarier där såväl källtexter som vetenskapliga och populärvetenskapliga texter diskuteras.

1005, Demokrati, medier och offentlighet, 5 högskolepoäng

(Democracy, Media and the Public Sphere, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Minnes- och rättighetspolitik, 5 högskolepoäng

(Memory Politics and Civil Rights Policy, 5 credits)

Delkursen behandlar hur idéer, skeenden och händelser i det förflutna uppmärksammas, omvärderas, förmedlas och används för politiska syften av såväl professionella historiker som andra debattörer och samhällsaktörer. Särskilt fokus läggs på hur historiska tilldragelser görs till föremål för minnes- och rättighetspolitiska initiativ med bäring på vår egen samtid, t.ex. i form av statliga upplysningskampanjer kring förflutna oförrätter samt fenomen som försonings- och sanningskommissioner. Delkursen består av föreläsningar, studiebesök och seminarier där såväl källtexter som vetenskapliga och populärvetenskapliga texter diskuteras.

1006, Minnes- och rättighetspolitik, 5 högskolepoäng

(Memory Politics and Civil Rights Policy, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Undervisning kan komma att förläggas utanför högskolan, till exempel på arkiv eller museer.

Examination

För samtliga delkurser krävs aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Missat seminarium kan, efter anvisningar från kursansvarig, kompenseras med skriftlig eller muntlig kompensationsuppgift. Dock kan maximalt 20% frånvaro från obligatorisk undervisning per delkurs kompenseras på detta sätt om kursen ska anses vara fullgjord.

För de enskilda delkurserna gäller dessutom:

1001 Akademisk introduktion:

 • Seminarier
 • Skriftlig inl√§mningsuppgift

1002 Kronologisk världshistorisk översikt:

 • Seminarier
 • Hemtentamen
 • Skriftlig inl√§mningsuppgift

1003 Modernitet i öst och väst:

 • Seminarier
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

1004 Ideologi och motstånd:

 • Seminarier
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

1005 Demokrati, medier och offentlighet:

 • Seminarier
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

1006 Minnes- och rättighetspolitik:

 • Seminarier
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

För betyget Väl godkänd (VG) på hel kurs krävs motsvarande betyg på minst hälften av högskolepoängen med betygsalternativ U/G/VG.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursen utgör även fördjupning på grundnivå (G1N) inom huvudområdet idéhistoria.