Kursplan

English translation of course syllabus

Formandet av det moderna Europa, 7.5 högskolepoäng

(The Development of Modern Europe, 7.5 credits)

Kurskod 1196HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Europaprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-04-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r politiska, ekonomiska, kulturella och sociala f√∂rh√•llanden under perioden fr√•n 1500 fram till f√∂rsta v√§rldskriget
  • beskriva st√∂rre samh√§lleliga f√∂r√§ndringar i tidigmodern och modern historia samt relatera dessa till framtr√§dande id√©str√∂mningar
  • redog√∂ra f√∂r v√§ndpunkter avseende h√•llbar utveckling i Europas och Nya V√§rldens historia
  • diskutera vad som ansetts utg√∂ra Europa under olika perioder
  • redog√∂ra f√∂r och till√§mpa grundl√§ggande kunskaper inom k√§llkritik.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Formandet av det moderna Europa, 7.5 högskolepoäng

(The Development of Modern Europe, 7.5 credits)

Under kursen till√§gnar sig studenten huvuddragen av den europeiska historien fr√•n 1500 fram till f√∂rsta v√§rldskriget. Tyngdpunkten ligger p√• analysen av de historiska processer som har haft st√∂rst betydelse f√∂r Europas formande, s√•v√§l politiskt och kulturellt som ekonomiskt och socialt. Den inkluderar ocks√• grundl√§ggande k√§llkritiska kunskaper. Kursen √§r uppdelad i tematiska moduler: reformationen, framv√§xten av nationalstater, ekologisk imperialism, samt den franska och de industriella revolutionerna. Till slut diskuteras skillnaderna i V√§st- och Östeuropas ekonomiska och sociala utveckling, liksom fr√•gan om vad som ansetts utg√∂ra ‚ÄĚEuropa‚ÄĚ fr√•n tidigmodern tid fram till 1900.

1001, Formandet av det moderna Europa, 7.5 högskolepoäng

(The Development of Modern Europe, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Kursen examineras genom:

  • muntlig redovisning och skriftliga inl√§mningsuppgifter.
  • skriftlig hemtentamen.
  • aktivt och f√∂rberett deltagande vid seminarier och √∂vningar.

Högst två (2) seminarietillfällen eller övningar kan kompenseras skriftligt.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen