Kursplan

Religionsvetenskap II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(The Study of Religions II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1196RV
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2021-03-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I för blivande ämneslärare (25,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng) och Religionsvetenskap I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • på ett fördjupat sätt redogöra för olika etiska modeller och centrala religions- och etikdidaktiska problem samt relatera dem till en framtida undervisningsverksamhet och lärares yrkesetik
 • beskriva och jämföra uttryck för genus och sexualitet i olika religiösa traditioner
 • beskriva religioners relation till skapande och vidmakthållande av sociala normer, samt till avvikelser från sociala normer.
 • redogöra för relationerna mellan religion och politik, samt för religiösa aktörers plats i offentligheten.
 • beskriva religiös förändring i samtiden och religionens roll i samspelet mellan globala och lokala processer

Färdighet och förmåga

 • göra religionsdidaktiskt relevanta urval av kunskapsstoff gällande den religionskunskapsundervisning som utbildningen syftar till
 • tillämpa etiska begrepp och normativa etiska modeller på olika typer av etiska och moraliska problem.
 • med viss självständighet analysera levd religion med hjälp av etnografiska metoder
 • med viss självständighet analysera religion i relation till övergripande kultur- och samhällsförändringar mot bakgrund av religionssociologiska metoder och teorier
 • med viss självständighet analysera religionens funktion i migration och globalisering
 • med viss självständighet analysera religiös fundamentalism och processerna bakom religiös radikalisering
 • med viss självständighet analysera religionsfrihetsfrågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa förmåga till kritisk reflektion kring religiösa fenomen i samtiden
 • reflektera kring samspelet mellan egen förförståelse och det eller de religiösa fenomen som studeras.
 • på ett fördjupat ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt sätt göra medvetna didaktiska överväganden för sin framtida undervisning i religionskunskap.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger fördjupade kunskaper om religionsvetenskapens teorier och metoder och om religionskunskapsundervisning i skolan. Aktuella teman inom studiet av religion behandlas, såsom sekularisering, migration, radikalisering, genus och sexualitet. Religionsvetenskapliga forskningsrön inom dessa fält diskuteras i relation till religionskunskapsundervisning inom skolväsendet. Levd religion och religioners psykologiska, sociala och samhälleliga funktioner diskuteras. Kursen innehåller också ett självständigt arbete. 

Etik och skola, 7.5 högskolepoäng

(Ethics and School, 7.5 credits)

I delkursen introduceras studenten till etik och etisk reflektion. Olika normativa etiska modeller och begrepp introduceras och tillämpas på skilda typer av moraliska och etiska problem, såväl i och utanför skolans värld. Aktuell forskning om religions- och etikundervisningens villkor och innehåll studeras. Vidare blir relationen mellan etikundervisningen, skolans värdegrundsuppdrag och lärares yrkesetik föremål för diskussion. Även förhållandet mellan etik och religion kommer att behandlas inom ramen för delkursen.

1001, Etik och skola, 7.5 högskolepoäng

(Ethics and School, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Levd religion, genus och sexualitet, 7.5 högskolepoäng

(Lived Religion, Identity and Sexuality, 7.5 credits)

Delkursen introducerar till studiet av levd religion och etnografiska perspektiv på religion, med förankring i religionsantropologisk forskning. Speciellt behandlas identitet, genus och sexualitet i förhållande till olika religiösa traditioner och strömningar. Religioners relation till sociala normer och avvikelser från dessa behandlas, bland annat i förhållande till könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning.

1002, Levd religion, genus och sexualitet, 7.5 högskolepoäng

(Lived Religion, Identity and Sexuality, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Självständigt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Här behandlas ett religionsdidaktiskt/religionsvetenskapligt problem och en akademisk text framställs. Arbetet utgör ett övningsstycke under sakkunnig handledning.

1003, Självständigt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Religiös förändring, migration och radikalisering, 7.5 högskolepoäng

(Religious Change, Migration and Radicalisation, 7.5 credits)

Kursen behandlar religiös förändring mot bakgrund av religionssociologi och kulturteori. Övergripande kultur- och samhällsförändringar studeras och religiösa aktörers plats i politiken och offentligheten diskuteras. Detta relateras till religionens funktion i migrationsprocesser, etablering av nya diasporagrupper, fundamentalism och radikalisering. Frågor om religionsfrihetens begränsningar och möjligheter i ett mångreligiöst samhälle tas upp.

1004, Religiös förändring, migration och radikalisering, 7.5 högskolepoäng

(Religious Change, Migration and Radicalisation, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och seminarier, handledning och fältstudier.

Examination

1001 Etik och skola

 • Skriftlig hemtentamen, muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid seminarier.

1002 Levd religion, genus och sexualitet

 • Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, samt aktivt deltagande vid seminarier

1003 Självständigt arbete

 • Aktivt deltagande i seminarier och färdigställande av uppsats, inkluderande uppsatsventilering samt opponering på annan students arbete

1004 Religiös förändring, migration och radikalisering

 • Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, samt aktivt deltagande vid seminarier

Frånvaro från enstaka seminarietillfällen kan, utifrån anvisningar från delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Frånvaro från seminarier eller uppsatsventilering i delkursen Självständigt arbete kan dock inte kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.

Kompletteringar av genomförda men ej godkända examinationer ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter det att studenten meddelats resultat.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delkurs om motsvarande 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på hela kursen. I dessa 15 högskolepoäng ska uppsatsen, examinationsmoment 1003, ingå.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.