Kursplan

English translation of course syllabus

Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7.5 högskolepoäng

(Democracies and Dictatorships in Europe in the 20th Century, 7.5 credits)

Kurskod 1197HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2019-04-09 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2, undantag ges för Moderna språk steg 3)

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r de viktigaste politiska h√§ndelserna och akt√∂rerna i Europas och Sovjetunionens 1900-talshistoria, med fokus p√• diktaturers och demokratiers uppkomst och fall
  • f√∂rklara Europas historia med h√§nsyn till viktiga ideologiska konstruktioner, inklusive liberalism, socialism, nationalism och fascism
  • diskutera Europas 1900-talshistoria i termer av h√•llbarhet inom b√•de samh√§lle och milj√∂
  • kritiskt analysera b√•de prim√§r- och sekund√§rk√§llor
  • b√•de muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r historiska processer och h√§ndelser
  • f√∂rst√• samt kritisera akademiska argument och konstruera motargument p√• akademiska grunder, b√•de muntligt och skriftligt
  • l√§sa och diskutera akademiska √§mnen p√• engelska

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7.5 högskolepoäng

(Democracies and Dictatorships in Europe in the 20th Century, 7.5 credits)

Kursen ger en grundläggande förståelse av 1900-talets nyckelhändelser, inklusive världskrig, kommunistiska revolutioner, europeiska diktaturer och demokratier samt Sovjetunionens uppkomst och fall. Studenten analyserar de ekonomiska, ideologiska och sociala faktorer som orsakade dessa stora förändringar, samt hur dessa processer själva påverkades av historiska vändpunkter. Vidare diskuterar kursen hur nyckelhändelser och -processer har format, men också ifrågasatt, många av det moderna Europas centrala narrativer. Kursen avslutas med en diskussion kring fortsatta friktioner inom Europa, inklusive motsägelsefulla element inom minnespolitiken och debatter kring migration och hållbar utveckling.

1001, Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7.5 högskolepoäng

(Democracies and Dictatorships in Europe in the 20th Century, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisning kan komma att förläggas utanför högskolan, till exempel på museer.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt och f√∂rberett deltagande vid seminarier och √∂vningar
  • muntliga och skriftliga seminarieuppgifter
  • skriftlig hemtentamen.

Högst två (2) seminarietillfällen eller övningar kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.