Kursplan

Svenska som andraspråk I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish as a Second Language I, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1198SV
Ämnesgrupp Svenska som andraspråk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2019-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I (25,5 högskolepoäng) och Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för ämnet svenska som andraspråks framväxt och vad som utmärker ämnet i dagens utbildningssystem
 • Beskriva och förklara svenska språkets struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv
 • Redogöra för språkspecifika och universella drag inom svensk syntax, morfologi och semantik med särskilt fokus på grammatiska utmaningar i det svenska språket för andraspråksinlärare
 • Redogöra för olika andraspråksteorier samt definiera och förklara centrala begrepp rörande andraspråksinlärning
 • Beskriva och förklara vanliga inlärningsgångar samt hur olika sociala och individuella faktorer kan påverka andraspråksinlärningen
 • Redogöra för olika språkutvecklande arbetssätt utifrån teoretisk och didaktisk förankring
 • Beskriva flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i ett didaktiskt perspektiv

Färdighet och förmåga

 • Relatera skolämnet svenska som andraspråk till språkpolitik och språkplanering
 • Analysera andraspråksinlärares muntliga och skriftliga produktion i fråga om grammatisk utveckling
 • På ett grundläggande sätt analysera inlärares muntliga och skriftliga produktion avseende språklig utvecklingsnivå
 • Planera och diskutera hur olika språkutvecklande arbetssätt kan användas för arbete med flerspråkiga elever
 • Planera och diskutera olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever i skolans alla ämnen
 • Analysera och reflektera över olika undervisningssituationer med utgångspunkt i teoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv samt styrdokument
 • Kritiskt granska läromedel utifrån olika teorier om andraspråksinlärning samt utifrån ämnesdidaktiska perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring olika faktorer som rör skolans organisering av flerspråkiga elevers lärande
 • Diskutera majoritetssamhällets attityder till språklig och kulturell variation i relation till flerspråkiga elevers lärande
 • Diskutera och reflektera över olika arbetssätt i grammatikundervisningen utifrån ett didaktiskt perspektiv
 • Reflektera över språkets betydelse för kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen samt över svenska som andraspråkslärarens roll för denna
 • På vetenskaplig grund diskutera migration, etnicitet och flerspråkighet hos individen och i samhället.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

.

Introduktion: skolan i det flerspråkiga samhället, 7.5 högskolepoäng

(Introduction: Education in the multilingual society, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till skolämnet svenska som andraspråk, såväl inom gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Dels ges en tillbakablick på ämnets framväxt, dels diskuteras och problematiseras ämnets förutsättningar i dagens mångkulturella samhälle. Här studeras ämnet såväl utifrån ett (nutids-)historiskt perspektiv som utifrån läroplaner och andra styrdokument, samt vilka didaktiska konsekvenser styrdokumenten kan få. Ämnet sätts också in i en vidare samhällelig kontext, där språkpolitik och språkplanering ingår. Delkursen behandlar också migration, etnicitet, flerspråkighet och identitet (såväl språklig som kulturell) hos individen och i samhället, liksom skolan som social och kulturell arena.

1001, Introduktion: skolan i det flerspråkiga samhället, 7.5 högskolepoäng

(Introduction: Education in the multilingual society, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Svenskans struktur i ett tvärspråkligt perspektiv , 7.5 högskolepoäng

(Swedish grammar from a cross-linguistic perspective, 7.5 credits)

Delkursen behandlar svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt, typologiskt perspektiv. Svenskans grammatik och semantik studeras i ett kontrastivt perspektiv, med särskilt fokus på utmaningar för andraspråksinlärare. Vidare behandlas olika typiska inlärarstrukturer, vilka beskrivs, analyseras och förklaras utifrån såväl ett typologiskt perspektiv som ett utvecklingsperspektiv. Delkursen ger också ett ämnesdidaktiskt perspektiv på grammatikundervisning genom att diskutera och praktiskt tillämpa olika didaktiska val och arbetssätt.

1002, Svenskans struktur i ett tvärspråkligt perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Swedish grammar from a cross-linguistic perspective, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Andraspråksinlärning, 7.5 högskolepoäng

(Language acquisition, 7.5 credits)

Delkursen ger en orientering om olika teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning och flerspråkighet i olika åldrar, såväl kognitiva som sociokulturella, liksom deras didaktiska konsekvenser. Här behandlas också centrala begrepp för andraspråksinlärning och flerspråkighet. Vidare studeras andraspråksutveckling utifrån olika inlärningsgångar samt utifrån olika individuella, sociala och språkliga faktorer som kan påverka inlärningen. Delkursen innehåller analyser av såväl skriftlig som muntlig produktion utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

1003, Andraspråksinlärning, 7.5 högskolepoäng

(Language acquisition, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Språkutvecklande arbetssätt i mångkulturella klassrum, 7.5 högskolepoäng

(Integrated language learning in the multicultural classroom, 7.5 credits)

Delkursen behandlar andraspråksdidaktik liksom olika språkutvecklande arbetssätt och olika didaktiska val läraren kan göra utifrån en teoretisk förankring. Särskild tonvikt läggs vid flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, liksom olika arbetssätt som stärker dessa, såsom exempelvis genrepedagogik och transspråkande. Utifrån detta perspektiv behandlas även hur läraren i svenska som andraspråk kan samverka med andra ämneslärare för att stärka flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Vidare behandlas olika teoretiska utgångspunkter för att analysera och jämföra läromedel ur ett andraspråksperspektiv. Delkursen innehåller praktiska och didaktiskt inslag, liksom en läromedelsanalys (utifrån hur läromedlet kan sägas fungera både språk- och kunskapsutvecklande).

1004, Språkutvecklande arbetssätt i mångkulturella klassrum, 7.5 högskolepoäng

(Integrated language learning in the multicultural classroom, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

1001 - Introduktion: skolan i det flerspråkiga samhället, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt seminariedeltagande
 • PM-uppgifter
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift

1002 - Svenskans struktur i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 högskolepoäng:

 • Salstentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Aktivt seminariedeltagande

1003 - Andraspråksinlärning, 7,5 högskolepoäng:

 • PM-uppgifter
 • Salstentamen
 • Aktivt seminariedeltagande

1004 - Språkutvecklande arbetssätt i mångkulturella klassrum, 7,5 högskolepoäng:

 • PM-uppgifter
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar
 • Aktivt seminariedeltagande

Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras med skriftliga uppgifter efter samråd med delkursansvarig lärare.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.