Kursplan

Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(History I for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1199HI
Ämnesgrupp Historia
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2019-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I (25,5 högskolepoäng) och Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, idéer och kulturella uttryck i olika samhällen från forntid fram till och med första världskriget
 • beskriva större samhälleliga förändringar i tidig modern och modern historia samt relatera dessa till viktiga idéströmningar
 • redogöra för och diskutera olika perspektiv i historiskrivningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv
 • redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper om historisk metod, främst källkritik
 • redogöra för och diskutera centrala historiedidaktiska begrepp

Färdighet och förmåga

 • sammanfatta och diskutera ett historiskt kunskapsstoff och presentera detta såväl muntligt som skriftligt för olika målgrupper, till exempel för elever i gymnasieskolan
 • använda sig av museer och museipedagogiska arbetssätt, skönlitteratur och andra konstnärliga uttrycksformer som medel för att förmedla historisk kunskap till elever
 • genomföra en mindre läromedelsundersökning och presentera resultaten av denna skriftligt och muntligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över historieskrivningens, historieberättandets och historieämnets betydelse i samhället och i skolan
 • reflektera över ämnets villkor och sin egen roll som historielärare

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

.

Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, 7.5 högskolepoäng

(Ancient Cultures, 7.5 credits)

Delkursen ger översiktlig kunskap om de forntida och antika kulturerna. Samhällslivets organisering och människors livsvillkor, tankevärldar och olika kulturyttringar (särskilt muntlig och skriftlig diktning) står i centrum. Exemplen hämtas främst från de mesopotamiska samhällena samt från de grekiska och romerska kulturerna, men även tidiga utomeuropeiska kulturer behandlas. I delkursen ingår också besök på (minst ett) för kursen relevant museum (Medelhavsmuseet och/eller Östasiatiska museet), vilket följs upp med en diskussion om museiundervisning och museer som hjälpmedel för att gestalta och undervisa om historia.
Inom ramen för delkursen behandlas också historieämnets utveckling och hur historieskrivningen kan färgas av historikerns samtida kontext. I seminarieform diskuteras olika perspektiv på den antika historien. Andra seminarier utgår från (utdrag ur) antika källtexter, i samband med att källkritik introduceras och övas.

1001, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, 7.5 högskolepoäng

(Ancient Cultures, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Medeltiden: kulturmöten, 7.5 högskolepoäng

(The Middle Ages: Cultural Encounters and Influences, 7.5 credits)

Delkursen är upplagd som en tematisk kurs där kulturmöten och kulturinfluenser under medeltiden är det sammanhållande temat. Två nedslag i tiden görs: a) Övergången från förkristen medeltid (vikingatid) till kristen medeltid i de nordiska länderna och b) Möten mellan det kristna Västeuropa och den muslimska världen under tidig- och högmedeltid, bland annat i samband med korstågen. Även i denna delkurs ligger fokus på källtexter, källkritik och olika perspektiv i historieskrivningen. Examinationsuppgifterna övar ämnesdidaktiska färdigheter; dels framställer studenterna (individuellt) ett undervisningsmaterial (en metodövning) med utgångspunkt i en primärkälla, dels planerar och genomför de gruppvis en egen museivisning där någon del av kursens kunskapsstoff anpassats till skolelever på valfri nivå.

1002, Medeltiden: kulturmöten, 7.5 högskolepoäng

(The Middle Ages: Cultural Encounters and Influences, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 6 högskolepoäng

(Continuity and Change: 1500-1815, 6 credits)

Delkursen ger översiktlig kunskap olika aspekter av främst den europeiska historien under den tidigmoderna perioden. Områden som behandlas är: den absoluta statens utveckling i olika delar av Europa under 1500- och 1600-talen, politiska och sociala konsekvenser av reformations- och motreformationsrörelserna, det Osmanska rikets storhetstid och nedgångsperiod, den vetenskapliga revolutionen, Upplysningstiden och den franska revolutionen. Genom ett litteraturhistoriskt inslag - som behandlar den moderna romanens födelse - speglas det borgerliga samhällets framväxt i slutet av 1700- och början av 1800-talet. Som didaktiskt inslag i kursen planerar studenterna ett undervisningsmoment/-projekt för gymnasiet, samt planerar och genomför en provlektion som introduktion till detta. I provlektionen ska en del av delkursens kunskapsstoff didaktiseras och anpassas till vald elevkategori och ett skönlitterärt verk från perioden ska användas för att skapa intresse hos eleverna och för att gestalta perioden och/eller de teman som ska belysas.

1003, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 6 högskolepoäng

(Continuity and Change: 1500-1815, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1800-talets samhällsomvandlingar, 6 högskolepoäng

(19th Century Social Transformations, 6 credits)

Delkursen behandlar perioden från franska revolutionen fram till första världskriget. Kursen är tematiskt upplagd och fokus ligger på samhällsförändringar i industrialiseringens spår, uppkomsten av nya samhällsklasser och de därmed förändrade sociala relationerna - hur kön, klass och “ras” konstrueras på nya sätt. Särskilt intresse ägnas åt rötterna till och framväxten av modern rasism och sexism under 1800-talet; genom olika exempel - historiska och skönlitterära - studeras hur den västeuropeiska självbilden skapas i relation och kontrast till olika kategorier av “De Andra” (invånare i koloniserade länder, inhemska minoriteter, kvinnor). Som didaktiskt inslag genomför studenterna gruppvis en mindre läroboksundersökning där de granskar hur olika företeelser under 1800-talet skildras och behandlas i historieläromedel för gymnasieskolan.

1004, 1800-talets samhällsomvandlingar, 6 högskolepoäng

(19th Century Social Transformations, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Introduktion till historisk teori, metod och ämnesdidaktik, 3 högskolepoäng

(Introduction to Historical Theory, Methods and Didactics, 3 credits)

Delkursen löper parallellt med delkurs 3 (examinationsmoment 1003) och 4 (examinationsmoment 1004) och ger en introduktion till historiedidaktiken som fält och dess relation till historieämnet genom att centrala begrepp och metoder, exempelvis den källkritiska metoden eller kritisk läromedelsanalys presenteras, diskuteras och övas.

1005, Introduktion till historisk teori, metod och ämnesdidaktik, 3 högskolepoäng

(Introduction to Historical Theory, Methods and Didactics, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, museibesök, gruppövningar och individuella övningar.

Examination

Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärldar, 7,5 högskolepoäng:

 • aktivt deltagande på seminarier och övningar
 • muntliga seminarieuppgifter
 • skriftlig salstentamen.

Medeltiden: kulturmöten, 7,5 högskolepoäng:

 • aktivt deltagande på seminarier och övningar
 • skriftlig hemtentamen (omtentamen ges i form av skriftlig salstentamen)
 • muntlig tentamen i museimiljö.

Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 6 högskolepoäng:

 • aktivt deltagande på seminarier och övningar
 • muntlig presentationsuppgift i form av en provlektion
 • skriftlig hemtentamen.

1800-talets samhällsomvandlingar, 6 högskolepoäng:

 • aktivt deltagande på seminarier och övningar
 • muntlig presentationsuppgift
 • genomförande av läromedelsundersökning som även läggs fram på ett seminarium.

Introduktion till historisk teori, metod och ämnesdidaktik, 3 högskolepoäng:

 • aktivt deltagande på seminarier och övningar
 • muntliga seminarieuppgifter
 • skriftliga inlämningsuppgifter.

Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.