Kursplan

Svenska som andraspråk II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish as a Second Language II, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1199SV
Ämnesgrupp Svenska som andraspråk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I för blivande ämneslärare (25,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng) och Svenska som andraspråk I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för svenskans fonologi ur ett kontrastivt och typologiskt perspektiv
 • Redovisa och sammanfatta vanliga utmaningar för andraspråksinlärare när det gäller svenskt uttal
 • Redogöra för hur muntlig språkförmåga kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv
 • Redogöra för olika sätt att definiera och förklara begreppet litteracitet
 • Beskriva andraspråksinlärares litteracitetsutveckling i olika åldrar
 • Redogöra för olika metoder för att bedöma och utvärdera andraspråksutveckling på olika nivåer
 • Definiera och förklara centrala testteoretiska begrepp och viktiga principer för testkonstruktion
 • Redogöra för olika metoder för andraspråksforskning

Färdighet och förmåga

 • Läsa fonetisk skrift på en grundläggande nivå
 • Analysera och bedöma andraspråksinlärares uttal avseende såväl enskilda språkljud som prosodi på en grundläggande nivå
 • Analysera och bedöma muntlig språkfärdighet hos andraspråksinlärare utifrån olika teoretiska perspektiv
 • Planera och diskutera olika arbetssätt som främjar uttalsutveckling och muntlig språkfärdighet
 • Planera och diskutera olika läs- och skrivutvecklande arbetssätt som främjar språk- och kunskapsutveckling i skolans alla ämnen
 • Tillämpa olika metoder och bedömningsverktyg för att bedöma muntlig och skriftlig språkutveckling
 • Formulera, motivera och analysera ett språkvetenskapligt problem med andraspråksdidaktiskt fokus
 • Genomföra och i en uppsats presentera en språkvetenskaplig undersökning med andraspråksdidaktiskt fokus
 • Kritiskt granska en medstudents uppsats i en opposition
 • Försvara den egna uppsatsen i en opposition

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera och reflektera över olika kommunikativa och funktionella arbetssätt som främjar muntlig interaktion i klassrummet
 • Jämföra olika definitioner av litteracitet och reflektera över deras didaktiska konsekvenser
 • Jämföra och reflektera över olika arbetssätt som rör läs- och skrivutveckling utifrån ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv
 • Jämföra och utvärdera olika bedömningsmetoder samt diskutera dessa utifrån teoretiska och didaktiska perspektiv

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

.

Fonetik och muntlig kommunikation, 7.5 högskolepoäng

(Phonetics and spoken communication, 7.5 credits)

I kursen introduceras grundläggande svensk fonetik samt svensk fonologi ur ett kontrastivt inlärarperspektiv, varvid såväl uttal av enskilda språkljud som svensk prosodi berörs. Här läggs särskild vikt vid de drag som utmärker svensk fonologi liksom vid arbetssätt och didaktiska val som främjar uttalsutvecklingen. Vidare analyseras inlärares muntliga produktion. Kursen behandlar också muntlig kommunikation i ett vidare perspektiv, liksom olika arbetssätt som främjar muntlig språkförmåga och interaktion i ett flerspråkigt klassrum.

1001, Fonetik och muntlig kommunikation, 7.5 högskolepoäng

(Phonetics and spoken communication, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7.5 högskolepoäng

(Literacy development in a second language, 7.5 credits)

Delkursen behandlar olika aspekter av litteracitet samt andraspråkinlärares litteracitetsutveckling i olika åldrar. Vidare tas språkutvecklande arbetssätt upp med utgångspunkt i teorier om läs- och skrivutveckling, med särskilt fokus på flerspråkiga elever, liksom hur dessa elevers språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen på olika sätt kan främjas. Kursen innehåller praktiska moment där autentiska elevtexter analyseras utifrån ett andraspråksdidaktiskt perspektiv.

1002, Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7.5 högskolepoäng

(Literacy development in a second language, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Kartläggning och bedömning, 7.5 högskolepoäng

(Mapping and assessment, 7.5 credits)

Delkursen behandlar kartläggning och utvärdering olika teoretiska och didaktiska perspektiv och för olika syften, liksom såväl formativ som summativ bedömning. Vidare tas testteoretiska aspekter och begrepp upp, liksom viktiga principer för testkonstruktion. Kursen ger en orientering om kartläggning och olika typer av bedömning av språkutveckling, utgående från performansanalys, processbarhetsteorin, CEFR-skalan samt genrepedagogik m.m., med syfte att studenten tillägnar sig en beredskap att bedöma språkutveckling utifrån olika teoretiska utgångspunkter och för olika syften. Dessa olika bedömningsverktyg tillämpas också på muntlig och skriftlig andraspråksproduktion, varvid de olika bedömningsmetoderna diskuteras och jämförs.

1003, Kartläggning och bedömning, 7.5 högskolepoäng

(Mapping and assessment, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Ämnesdidaktisk uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay in didactics, 7.5 credits)

Delkursen behandlar teorier och metoder i andraspråksforskning ur ett språkvetenskapligt och ämnesdidaktiskt perspektiv, i samband med det egna vetenskapliga skrivandet. I samråd med handledare identifierar, formulerar och motiverar studenten ett vetenskapligt problem som anknyter till någon av de teorier för andraspråksinlärning som presenterats under tidigare delkurser, och som fördjupar något av de ämnesdidaktiska aspekter som behandlats. Under delkursen genomförs, författas och försvaras en kortare vetenskaplig uppsats.

1004, Ämnesdidaktisk uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay in didactic, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

1001 - Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 högskolepoäng:

 • Salstentamen.
 • Aktivt seminariedeltagande.

1002 - Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 högskolepoäng:

 • PM-uppgifter.
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Muntliga redovisningar.
 • Aktivt seminariedeltagande.

1003 - Kartläggning och bedömning, 7,5 högskolepoäng:

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Aktivt seminariedeltagande.

1004 - Ämnesdidaktisk uppsats, 7,5 högskolepoäng:

 • Författande och försvar av en uppsats.
 • Aktivt seminariedeltagande.
 • Muntlig och skriftlig opposition på annan students uppsats vid examinationsseminarium.

Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras med skriftliga uppgifter efter samråd med delkursansvarig lärare.

Om möjligheten att komplettera uppgift erbjuds ska kompletteringen vara inlämnad inom ett (1) år från det att uppgiftens resultat meddelats.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.