Kursplan

English translation of course syllabus

Svenska A, 30 högskolepoäng

(Swedish A, 30 credits)

Kurskod 1205SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska spr√•k
Huvudområde Svenska
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-02-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r centrala begrepp inom sociolingvistiken med fokus p√• sambandet mellan spr√•k, individ och samh√§lle
 • beskriva svenska spr√•kets struktur p√• morfem-, ord-, fras-, sats- och meningsniv√• med grammatisk terminologi
 • identifiera grundl√§ggande m√∂nster i och funktioner hos texter och samtal med hj√§lp av text- och samtalsanalytiska begrepp
 • beskriva teoretiska och pedagogiska perspektiv p√• skrivande
 • sammanfatta angel√§gna spr√•kfr√•gor med utg√•ngspunkt i aktuella exempel

Färdighet och förmåga

 • diskutera spr√•kanv√§ndning, spr√•klig variation och spr√•knormering utifr√•n ett sociolingvistiskt perspektiv
 • genomf√∂ra grundl√§ggande grammatiska analyser av svenska spr√•ket
 • genomf√∂ra grundl√§ggande text- och samtalsanalyser med hj√§lp av relevanta begrepp f√∂r text- och samtalsanalys
 • planera, framst√§lla och vidareutveckla olika typer av texter anpassade och avsedda f√∂r olika kommunikationssituationer och mottagare
 • ge och anv√§nda teoretiskt underbyggd och mottagaranpassad respons n√§r det g√§ller egna och andras texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera och diskutera olika f√∂rh√•llningss√§tt till spr√•k, spr√•kbruk och spr√•knormer med f√∂rankring i relevanta teoretiska modeller
 • reflektera √∂ver eget och andras textskapande med utg√•ngspunkt i teoretiska modeller f√∂r skrivande.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller delkurserna Svenska idag, Skriva: praktik och teori, Språk och samhälle, Svenska språkets struktur samt Texter och samtal.

Samtliga delkurser behandlar språkvetenskapliga teorier vilka tränas genom muntliga och skriftliga övningar.

Svenska idag, 2 högskolepoäng

(Swedish today, 2 credits)

Delkursen syftar till att ge en orientering i aktuella språkfrågor genom tidningarnas språkspalter och olika medier, såsom radio, tv och sociala medier.

1001, Svenska idag, 2 högskolepoäng

(Swedish today, 2 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Skriva: praktik och teori, 7 högskolepoäng

(Writing: Practice and Theory, 7 credits)

Delkursen belyser teoretiska modeller för skrivande med tonvikt på akademiskt skrivande och skrivande för yrkeslivet. I första hand anläggs ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att skrivandet betraktas som en process knuten till en specifik verksamhet. Centralt på delkursen är olika skrivstrategier för att skapa texter som är anpassade till olika sammanhang och mottagare. Principer för språklig normering behandlas och diskuteras. Delkursen utgörs till stor del av eget skrivande och arbete i responsgrupper.

1002, Skriva: praktik och teori, 7 högskolepoäng

(Writing: Practice and Theory, 7 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Språk och samhälle, 7 högskolepoäng

(Language and Society, 7 credits)

Delkursen belyser hur modern svenska används inom såväl offentliga som privata sammanhang samt vilka språknormer som förekommer där. Sociolingvistiska förklaringsmodeller och begrepp används för att förklara språkets identitetsskapande funktion och hur språklig variation tar sig olika uttryck (t.ex. genom dialekter, sociolekter och flerspråkighet). I delkursen omsätts teori till praktik genom bland annat eget fältarbete.

1003, Språk och samhälle, 5 högskolepoäng

(Language and Society, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1004, Språk och samhälle - skrivuppgift, 2 högskolepoäng

(Language and Society - Language Practice, 2 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Språkets form, funktion och betydelse, 7 högskolepoäng

(Linguistic Form, Function and Meaning, 7 credits)

Delkursen behandlar svenska språkets struktur och ger ett grammatiskt perspektiv på språk. Relationen mellan form, funktion och betydelse studeras på språkets olika betydelsebärande nivåer (morfem-, ord-, fras-, sats- och meningsnivå). Under delkursen tränas fortlöpande studentens färdighet i grammatisk analys. På delkursen diskuteras även språklig normering ur ett grammatiskt perspektiv.

1005, Språkets form, funktion och betydelse, 5 högskolepoäng

(Linguistic Form, Function and Meaning, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1006, Språkets form, funktion och betydelse - skrivuppgift, 2 högskolepoäng

(Linguistic Form, Function and Meaning - Language Practice, 2 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Texter och samtal, 7 högskolepoäng

(Texts and Conversation, 7 credits)

Delkursen behandlar olika språkvetenskapliga teorier och metoder som används för att analysera texter och samtal. Tonvikt ligger på texter och samtal som förekommer i institutionella sammanhang och som därmed är vanligt förekommande i yrkeslivet, i huvudsak modern sakprosa och institutionella samtal. Fokus ligger på att träna studenten i att utföra grundläggande analyser med syfte att identifiera texters och samtals innehåll, struktur, mönster, genrer och funktion(er) med hjälp av relevanta begrepp.

1007, Texter och samtal, 5 högskolepoäng

(Texts and Conversation, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1008, Texter och samtal - skrivuppgift, 2 högskolepoäng

(Texts and Conversation - Language Practice, 2 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Uppgifter och övningar genomförs både individuellt och i grupp på alla delkurser, och dessa ska studenten presentera muntligt och/eller skriftligt. Eget skrivande förekommer på alla delkurser och på vissa delkurser ingår även responsarbete på olika uppgifter.

Examination

För delkursen Svenska idag:

1001: Svenska idag

 • Seminariedeltagande, skriftlig inl√§mningsuppgift och muntlig gruppuppgift

För delkursen Skriva: praktik och teori:

1002: Skriva: praktik och teori, 7 högskolepoäng

 • Seminariedeltagande, muntliga och skriftliga uppgifter i form av praktiska √∂vningar, inklusive responsarbete

För delkursen Språk och samhälle:

1003: Språk och samhälle, 5 högskolepoäng

 • Seminariedeltagande, muntliga och skriftliga uppgifter. F√§ltstudien presenteras skriftligt samt vid en muntlig ventilering som inkluderar opponering av annan students arbete.

1004: Språk och samhälle, skrivuppgift, 2 högskolepoäng

 • Muntliga och skriftliga uppgifter, inklusive responsarbete.

För delkursen Språkets form, funktion och betydelse:

1005: Språkets form, funktion och betydelse, 5 högskolepoäng

 • Seminariedeltagande, muntliga och skriftliga uppgifter samt skriftlig salstentamen

1006: Språkets form, funktion och betydelse, skrivuppgift, 2 högskolepoäng

 • Skriftlig uppgift

För delkursen Texter och samtal:

1007: Texter och samtal, 5 högskolepoäng

 • Seminariedeltagande, muntliga och skriftliga uppgifter samt skriftlig hemtentamen

1008: Texter och samtal, skrivuppgift, 2 högskolepoäng

 • Skriftlig uppgift

Högst 20 % av seminarietillfällena kan kompenseras med skriftliga uppgifter, efter samråd med kursansvarig.

För betyget Väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl Godkänd på 15 högskolepoäng. Genomgående på alla delkurser gäller för godkänt betyg att skriftliga examinations- och skrivuppgifter har en tydlig disposition samt att språket följer aktuella normer för svensk sakprosa och språkriktighet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.