Kursplan

English translation of course syllabus

Svenska II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1216SV
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I (25,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng) och Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för sambandet mellan att läsa, skriva, tala och lyssna
 • redogöra för och diskutera teorier om skrivande, skrivprocesser och bedömning ur skrivdidaktiska perspektiv
 • redogöra för analysmetoder för dramatik såväl som teaterföreställningar, och med utgångspunkt i dessa metoder tolka dramatik från olika tidsepoker
 • beskriva centrala verk i den västerländska litterära traditionen samt redogöra för större litteraturhistoriska utvecklingslinjer, estetiska konventioner och genrespecifika drag

Färdighet och förmåga

 • använda grundläggande litteraturvetenskapliga och stilistiska begrepp och praktisera dessa i såväl eget kreativt skrivande som i analysuppgifter
 • självständigt och i dialog med andra, analysera och tolka skönlitteratur i olika genrer och från skilda tider samt reflektera över de gjorda tolkningarnas förhållande till olika historiska och kulturella kontexter
 • tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv i resonemang om texter och teaterföreställningar
 • presentera en vetenskaplig analys i skrift enligt vedertagna normer för akademiskt skrivande
 • analysera, bedöma och dokumentera elevers skriftliga produktion
 • självständigt välja, motivera och tillämpa teorier om skrivande och skrivprocesser som stimulerar och utmanar elevers skriftspråkliga utveckling
 • genomföra gestaltningar av läst dramatik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera villkoren för barns och ungas utveckling av skriftspråklig kompetens i relation till hem, skola och svenskämnet
 • diskutera de pedagogiska fördelarna som arbetet med dramatisk gestaltning medför
 • diskutera den behandlade dramatikens samspel med det omgivande samhället.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen fördjupar studentens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper om litteratur och litteraturläsning. En av delkurserna, Elevers språkutveckling och språkutvecklande arbete, vidgar och fördjupar kunskaper och perspektiv på tidigare språkinriktade delkurser och en av delkurserna, Dramatik och dramatisk gestaltning, fördjupar kunskaperna om dramatik från tidigare litteraturkurser och studentens didaktiska och praktisk-estetiska kompetens.

Elevers språkutveckling och språkutvecklande arbete, 7.5 högskolepoäng

(Language Development and Integrated Language Learning, 7.5 credits)

Under denna delkurs belyses teorier om läs- och skrivprocesser och villkor för barns och ungas skriftspråkliga kompetens (literacy) och hemmets, skolans och svenskämnets betydelse för denna utveckling. Delkursens fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt som stödjer elevernas språkutveckling inom svenskämnet såväl som inom de andra ämnesområdena. Delkursen tillhandahåller också redskap för att bedöma och dokumentera elevernas språkliga produktion. Studenten förbereds för att omsätta kunskapen under verksamhetsförlagd utbildning.

1001, Didaktisk planering och reflektion, 3 högskolepoäng

(Didactic planning and reflection, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Elevers språkutveckling, 4.5 högskolepoäng

(The pupil's language development, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Dramatik och dramatisk gestaltning, 7.5 högskolepoäng

(Drama and Dramatic Interpretation, 7.5 credits)

Under delkursen studerar, analyserar och bearbetar studenten ett urval av dramatik från olika tidsepoker, på temat ”den andre” - ett genomgående tema i det västerländska dramats historia. Tidigare introducerade analys- och tolkningsmetoder fördjupas. Med utgångspunkt i olika perspektiv och med fokus på genus och etnicitet introduceras studenten för dramatikens djupa samspel med det omgivande samhället. Med utgångspunkt i dramatikens demokratiska och civilisationsbärande roll ges studenten färdigheter i att förmedla äldre och yngre dramatik till dagens ungdomar. Delkursen innehåller också praktiska övningar i dramatisk gestaltning. Studentens språkliga färdigheter, fantasi och fysiska uttrycksmedel i arbetet med texterna stimuleras, samtidigt som deras kännedom om dramat och teaterns unika karaktär fördjupas. Vidare introduceras studenten till föreställningsanalytiska metoder som de under delkursens gång, och i samband med teaterbesök får tillfälle att pröva. Inom ramen för teaterbesök introduceras studenten i praktiska metoder för hur man kan arbeta med teater och teaterupplevelser i ett undervisningssammanhang.

1003, Dramatik och dramatisk gestaltning, 7.5 högskolepoäng

(Drama and Dramatic Interpretation, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Diktning från forntid till renässans, 7.5 högskolepoäng

(Literature from Ancient Times to the Renaissance, 7.5 credits)

Delkursen behandlar litteratur från äldre tider och kulturer och hur denna kan förstås, engagera och inspirera unga människor av idag. I fokus står texter i genrerna epik, lyrik och dramatik och de historiska kontexter som format dem, från forntiden till och med renässansen. Olika historiska förhållanden - litteraturens samhälleliga och sociala funktion, genrer, estetiska konventioner, rådande idéer och föreställningsvärldar i den tid och kultur där texterna tillkommit - belyses. Förståelsen av den muntliga diktningens egenart och skillnaden mellan diktningens funktion och former i muntliga och skriftliga kulturer betonas. Med utgångspunkt i det litterära formspråket, verkens tematik och studentens meningsskapande förstås litteraturläsning som en händelse i mötet mellan den bevarade texten, den historiska situationen och läsarens egna erfarenheter, kulturella bakgrund, kompetenser och intressen. Vidare behandlas det ämnesdidaktiska arbetet med litteratur från äldre tider med gymnasieelever. Under delkursen diskuteras hur de lästa texterna kan introduceras och behandlas för att bli inspirationskällor för samtal och uttrycksmöjligheter för gymnasieelever idag samt hur de förhåller sig till aktuella styrdokument. Vissa grundläggande metoder för att analysera skönlitterära texter tillämpas.

1004, Diktning från forntid till renässans, 7.5 högskolepoäng

(Literature from Ancient Times to the Renaissance, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Diktning från klassicism till modern tid, 7.5 högskolepoäng

(Literature from Classicism to Modern Times, 7.5 credits)

Delkursen behandlar berättande diktning, lyrik och dramer från klassicismen till slutet av 1800-talet. I fokus står de litterära texterna och de historiska kontexter som format dem. Olika historiska förhållanden - litteraturens samhälleliga och sociala funktion, genrer, estetiska konventioner och rådande idéer i det samhälle där texterna tillkommit - belyses. Med utgångspunkt i det litterära formspråket, verkens tematik och studentens meningsskapande förstås litteraturläsning som en händelse i mötet mellan den bevarade texten, den historiska situationen och läsarens egna erfarenheter, kulturella bakgrund, kompetenser och intressen. Vidare behandlas det ämnesdidaktiska arbetet med litteratur från dessa epoker med gymnasieelever. Under delkursen diskuteras hur de lästa texterna kan introduceras och behandlas för att bli inspirationskällor för samtal och uttrycksmöjligheter för gymnasieelever idag samt hur de förhåller sig till aktuella styrdokument. Vissa grundläggande metoder för att analysera skönlitterära texter tillämpas.

1005, Diktning från klassicism till modern tid, 7.5 högskolepoäng

(Literature from Classicism to Modern Times, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, teaterbesök och övningar av olika slag.

Examination

1001 - Didaktisk planering och reflektion, 3 högskolepoäng:

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar.

1002 - Elevers språkutveckling, 4,5 högskolepoäng:

 • Salstentamen.
 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar.

1003 - Dramatik och dramatisk gestaltning, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt och förberett deltagande i seminarier.
 • Praktiska övningar i dramatisk gestaltning.
 • Deltagande vid teaterbesök.
 • Skriftlig hemtentamen.

1004 - Diktning från forntid till renässans, 7,5 högskolepoäng:

 • Skriftlig salstentamen
 • Muntlig presentation
 • Kreativ skrivuppgift
 • Aktivt och förberett deltagande i seminarier och övningar.

1005 - Diktning från klassicism till modern tid, 7,5 högskolepoäng:

 • Individuella skriftliga analysuppgifter.
 • Kreativa övningar
 • Aktivt och förberett deltagande i seminarier och övningar.

Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.