Kursplan

English translation of course syllabus

Utbildningsvetenskap 1 för förskoleklass och årskurs 1-3, 10.5 högskolepoäng

(Education Studies 1, Preschool Class and Primary School Years 1-3, 10.5 credits)

Kurskod 1225UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2017-03-15 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • identifiera läraruppdraget och problematisera lärarens dubbla uppdrag i historia och samtid
 • redogöra för skolväsendets organisation och villkor i historia och samtid
 • resonera kring begreppen utbildning, undervisning och uppfostran med utgångspunkt i skolans styrdokument, inberäknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention
 • resonera kring bildningens och utbildningens betydelse för människans tillblivelse i kulturen
 • reflektera över interkulturella frågors relevans för skolans värdegrundsarbete
 • resonera kring kunskapens olika former utifrån läroplansteoretiska perspektiv
 • diskutera hur skolans digitalisering och samhällets medialisering inverkar på skolan som fysisk och social plats
 • skriva texter som, med utgångspunkt i kurslitteratur, visar prov på kritiskt tänkande samt språklig och akademisk medvetenhet
 • urskilja och ge exempel på hur estetiska uttrycksformer utgör en del av lärares arbete

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Läraruppdraget och kunskapens former, 10.5 högskolepoäng

(Teacher Professionalism and Forms of Knowledge, 10.5 credits)

Kursen introducerar studenten till läraruppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, dess organisation och villkor. De för läraryrket centrala begreppen utbildning, undervisning och fostran presenteras och sätts i relation till bildning och interkulturalitet. Den interkulturella profilen introduceras genom att särskild vikt läggs vid skolans värdegrund, inbegripet grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Genom bildningsprofilen relateras skolans uppdrag till människans tillblivelse i kulturen. Vidare ger kursen en introduktion till kunskapens olika former som belyses ur läroplansteoretiska perspektiv. Kursen är även en introduktion till akademiska studier samt till att läsa och skriva akademiska texter. Kursen består av två moment: Läraruppdraget och kunskapens former A och B.

1001, Läraruppdraget och kunskapens former A, 7.5 högskolepoäng

(Teacher Professionalism and Forms of Knowledge A, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Läraruppdraget och kunskapens former B, 3 högskolepoäng

(Teacher Professionalism and Forms of Knowledge B, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

1001 - Läraruppdraget och kunskapens former A, 7,5 högskolepoäng:

 • examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar, seminariedeltagande, muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt en individuell skriftlig salstentamen.

1002 - Läraruppdraget och kunskapens former B, 3,0 högskolepoäng:

 • examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar, seminariedeltagande, muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.

Närvaro på föreläsningar och högst tre seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på båda examinationsmomenten.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering HT2015: 1686/2.1.1/2015