Kursplan

English translation of course syllabus

Utbildningsvetenskap 1, grundskolans årskurs 4-6, 10.5 högskolepoäng

(Education Studies 1, Primary School, Years 4-6, 10.5 credits)

Kurskod 1228UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2017-03-15 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • identifiera l√§raruppdraget och problematisera l√§rarens dubbla uppdrag i historia och samtid
 • redog√∂ra f√∂r skolv√§sendets organisation och villkor i historia och samtid
 • resonera kring begreppen utbildning, undervisning och uppfostran med utg√•ngspunkt i skolans styrdokument, inber√§knat FN:s deklaration om de m√§nskliga r√§ttigheterna och FN:s barnkonvention
 • resonera kring bildningens och utbildningens betydelse f√∂r m√§nniskans tillblivelse i kulturen
 • reflektera √∂ver interkulturella fr√•gors relevans f√∂r skolans v√§rdegrundsarbete
 • resonera kring kunskapens olika former utifr√•n l√§roplansteoretiska perspektiv
 • diskutera hur skolans digitalisering och samh√§llets medialisering inverkar p√• skolan som fysisk och social plats
 • skriva texter som, med utg√•ngspunkt i kurslitteratur, visar prov p√• kritiskt t√§nkande samt spr√•klig och akademisk medvetenhet
 • urskilja och ge exempel p√• hur estetiska uttrycksformer utg√∂r en del av l√§rares arbete

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar studenten till läraruppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, dess organisation och villkor. De för läraryrket centrala begreppen utbildning, undervisning och fostran presenteras och sätts i relation till bildning och interkulturalitet. Den interkulturella profilen introduceras genom att särskild vikt läggs vid skolans värdegrund, inbegripet grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Genom bildningsprofilen relateras skolans uppdrag till människans tillblivelse i kulturen. Vidare ger kursen en introduktion till kunskapens olika former som belyses ur läroplansteoretiska perspektiv. Kursen är även en introduktion till akademiska studier samt till att läsa och skriva akademiska texter. Kursen består av två moment: Läraren och uppdraget och Kunskapens former.

1001, Läraruppdraget och kunskapens former A, 7.5 högskolepoäng

(The The Task of the Teacher and Forms of Knowledge A, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Läraruppdraget och kunskapens former B, 3 högskolepoäng

(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge B, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

1001 - Läraruppdraget och kunskapens former A, 7,5 högskolepoäng:

 • muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt praktiska √∂vningar
 • obligatorisk n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar
 • individuell skriftlig salstentamen

1002 - Läraruppdraget och kunskapens former B, 3,0 högskolepoäng:

 • muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt praktiska √∂vningar
 • obligatorisk n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar
 • individuell skriftlig hemtentamen

Föreläsningar och högst tre seminarietillfällen per delkurs kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på båda examinationsmomenten.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.