Kursplan

English translation of course syllabus

UVK 1, KPU: Läraruppdraget och kunskapens former, 10.5 högskolepoäng

(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge, 10.5 credits)

Kurskod 1269UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-05-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r skolv√§sendets organisation och villkor i historia och samtid
 • identifiera l√§raruppdraget och beskriva l√§rarens dubbla uppdrag
 • redog√∂ra f√∂r och resonera kring begreppen utbildning, undervisning och fostran med utg√•ngspunkt i skolans styrdokument, inber√§knat FN:s deklaration om de m√§nskliga r√§ttigheterna och FN:s barnkonvention
 • redog√∂ra f√∂r l√§rarutbildningens profilomr√•den interkulturalitet och bildning
 • beskriva olika former av kunskap utifr√•n l√§roplansteoretiska perspektiv

Färdighet och förmåga

 • ge exempel p√• olika bildningsideal samt resonera om utbildningens betydelse f√∂r m√§nniskans tillblivelse i kulturen utifr√•n historiska och samtida perspektiv
 • skriva texter som, med utg√•ngspunkt i l√§st litteratur, visar prov p√• kritiskt t√§nkande samt p√• spr√•klig och akademisk medvetenhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera hur skolans digitalisering och samh√§llets medialisering inverkar p√• skolan som fysisk och social plats
 • reflektera √∂ver interkulturella fr√•gors relevans f√∂r skolans v√§rdegrundsarbete

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar studenten till läraruppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, dess organisation och villkor. De för läraryrket centrala begreppen utbildning, undervisning och fostran presenteras och sätts i relation till lärarutbildningens två profiler bildning och interkulturalitet. Den interkulturella profilen introduceras genom att särskild vikt läggs vid skolans värdegrund, inbegripet grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Genom bildningsprofilen relateras skolans uppdrag till frågan om människans tillblivelse i kulturen och utbildningens roll i detta. Vidare ger kursen en introduktion till kunskapens olika former som belyses ur bland annat läroplansteoretiska perspektiv. Kursen innehåller även en introduktion till ämnesdidaktiska perspektiv och frågor. Kursen består av två delar: Läraruppdraget och kunskapens former 1 och 2.

1001, Läraruppdraget och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng

(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge 1, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Läraruppdraget och kunskapens former 2, 4.5 högskolepoäng

(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge 2, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

I kursen ingår en heldagsträff på högskolan och webbaserade övningar och uppgifter.

Examination

1001 - Läraruppdraget och kunskapens former, 6 högskolepoäng:


 • Kursen examineras genom webbaserade √∂vningar och uppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.

1002 - Läraruppdraget och kunskapens former, 4,5 högskolepoäng:

 • Kursen examineras genom webbaserade √∂vningar och uppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.

Obligatorisk närvaro vid en campusförlagd träff

För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på båda examinationsmomenten.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.