Kursplan

English translation of course syllabus

Utbildningsvetenskap 1, fritidshem, erfarenhetsbaserad, 9 högskolepoäng

(Education Studies 1, Extended School, Experience based, 9 credits)

Kurskod 1286UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-10-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng

Lärandemål

Kunskap och förståelse

  • identifiera och problematisera fritidshemsl√§raruppdraget utifr√•n historiska och samtida perspektiv
  • redog√∂ra f√∂r skolv√§sendets organisation och villkor i historia och samtid
  • identifiera hur begreppen utbildning, undervisning och fostran samt skolans styrdokument, inber√§knat FN:s deklaration om de m√§nskliga r√§ttigheterna och FN:s barnkonvention, har relevans f√∂r fritidshemsl√§rarens uppdrag


Färdighet och förmåga

  • diskutera begreppen formellt och informellt l√§rande i relation till det fritidspedagogiska uppdraget
  • resonera kring kunskapens olika former utifr√•n l√§roplansteoretiska perspektiv
  • skriva texter som, med utg√•ngspunkt i l√§st litteratur, visar prov p√• kritiskt t√§nkande samt spr√•klig och akademisk medvetenhet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera interkulturella fr√•gors relevans f√∂r skolans och fritidshemmets v√§rdegrundsarbete
  • reflektera √∂ver hur estetiska uttrycksformer och medie- och informationskunnighet utg√∂r en del av fritidshemsl√§rarens arbete

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av två moment som behandlar det fritidspedagogiska uppdraget och dess relation till olika former av kunskap.

Det första momentet introducerar studenten till det fritidspedagogiska uppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, organisation och villkor. Lärarutbildningens interkulturella profil introduceras genom att särskild vikt läggs vid att kontextualisera skolans värdegrund, inbegripet grundläggande demokratiska värderingar, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention samt styrdokument. Avstamp tas i begreppen utbildning, undervisning och fostran. Momentet är även en introduktion till akademiska studier, estetiska lärprocesser (ELP) och medie- och informationskunnighet (MIK).

Det andra momentet ger en introduktion till skilda kunskapsformer med relevans för fritidshemmet, vilka belyses ur läroplansteoretiska perspektiv. Med utgångspunkt i det fritidspedagogiska uppdraget studeras även situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande i relation till begreppen formellt/informellt lärande.

Studentens fleråriga yrkeserfarenhet av att arbeta med barn är hela tiden en utgångspunkt som används för att fördjupa förståelsen av de teoretiska perspektiv som ges i undervisningen.

1001, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng
(Extended School Teaching and Forms of Knowledge 1, 6 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 2, 3 högskolepoäng
(Extended School Teaching and Forms of Knowledge 2, 3 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

1001 - Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng:

  • Examineras genom obligatorisk n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar, aktivt deltagande p√• seminarier och √∂vningar samt en individuell skriftlig hemtentamen.


1002 - Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 2, 3 högskolepoäng:

  • Examineras genom obligatorisk n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar, aktivt deltagande p√• seminarier och √∂vningar samt en skriftlig salstentamen.


Frånvaro från föreläsningar kan kompenseras skriftligt. Frånvaro från högst tre seminarietillfällen, varav två (2) på moment 1001 och ett (1) på moment 1002, kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på båda examinationsmomenten.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.