Kursplan

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, 7,5 högskolepoäng

(Supervision of Teachers in Training, Intercultural perspectives, 7.5 credits)

Kurskod 1305UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-10-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • hantera olika praktiskpedagogiska moment inom handledaruppdraget och anv√§nda sig av samtalsmodeller
  • f√∂rklara hur den egna praktiken f√∂rh√•ller sig till den egna pedagogiska grundsynen och utveckla ett professionellt och interkulturellt f√∂rh√•llningss√§tt i f√∂rh√•llande till l√§rarstudenter
  • redog√∂ra f√∂r l√§rarutbildningens √∂vergripande struktur
  • redog√∂ra f√∂r kommunens och h√∂gskolans √•taganden i fr√•ga om verksamhetsf√∂rlagd utbildning
  • bed√∂ma professionsutveckling formativt och summativt
  • v√§rdera och anv√§nda aktuell professionsutvecklingsmatris
  • redog√∂ra f√∂r l√§raryrkets etiska principer.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens fokus är handledning av lärarstudenter med inriktning mot interkulturella förhållningssätt och självreflekterande arbete kring pedagogisk grundsyn. Under kursen arbetas med och diskuteras olika teman så som praktisk kunskap, vad är/gör en god handledare, från nybörjare till professionell - matriskunskap, handledningssamtalet och samtalsmetodik samt yrkesetik och handledning. Vidare arbetas konkret med olika case.

1001, Handledning av lärarstudenter, 7,5 högskolepoäng

(Supervision of Teachers in Training, 7.5 credits)
Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursens upplägg är seminarier och föreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter inför, samt muntliga redovisningar och praktiska övningar under seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.