Kursplan

English translation of course syllabus

Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan, 4.5 högskolepoäng

(Placement I, Upper Secondary Teaching (Years 10-12), 4.5 credits)

Kurskod 1309UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Verksamhetsförlagd utbildning 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Kursplaneutskott för lärarutbildning vid Södertörns högskola den 2019-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till programmet Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva lärarens uppdrag som representant för ämnet, skolan och samhället med hjälp av exempel från skolmiljön och utifrån lokala och nationella styrdokument

Färdighet och förmåga

 • etablera kontakt och föra dialog med elever samt arbeta och kommunicera tydligt med elever i klassrummet med stöd av VFU-handledare
 • planera och genomföra avgränsade undervisningsmoment med stöd av VFU-handledare
 • identifiera interkulturella dimensioner i lärares arbete
 • ta del i det löpande kollegiala arbetet på skolan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över läraren som både pedagog och myndighetsutövare samt skolan som pedagogisk miljö och samhällsinstitution.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar studenten till vardagen för elever och lärare i dagens svenska grund- och gymnasieskola. Genom deltagande i skolans verksamhet, observationer, reflektioner och viss övningsundervisning, ges studenten grundläggande verktyg för utveckling av en personlig lärarroll.

VFU I: Skolan och lärarrollen, 4.5 högskolepoäng

(Placement I, 4.5 credits)

Kursen introducerar studenten till lärarrollen i grund- och gymnasieskolan genom aktivt deltagande i skolans verksamhet. I form av observationer av verksamheten i och utanför klassrummet, reflektioner med VFU-handledare samt genomförande av avgränsade undervisningsmoment bekantar sig studenten med grundläggande verktyg för ett professionellt lärarskap. Skolan som både pedagogisk miljö och samhällsinstitution utforskas, och särskild vikt läggs vid att beskriva och reflektera över läraren som representant för ämnet, skolan och samhället. Under kursen får studenten pröva på lärarrollen i praktiken samt identifiera interkulturella dimensioner i lärares arbete.

1001, VFU I: Skolan och lärarrollen, 4.5 högskolepoäng

(Placement I, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, en introducerande föreläsning och seminarier. Studentens deltagande i skolverksamheten sker i enlighet med de arbetstidsvillor som gäller för skolformens lärare.

Examination

Kursen examineras genom:

 • Studentens prestationer på den verksamhetsförlagda delen av kursen,
 • Skriftlig rapport,
 • Aktivt deltagande på seminarier,
 • Skriftlig självreflektion avseende kursens mål,
 • Obligatorisk närvaro på heltid och aktivt deltagande under den verksamhetsförlagda delen av kursen.

Maximalt fem missade dagar under VFU kan tas igen vid annat tillfälle, vilket i normalfallet ska ske inom 15 arbetsdagar efter ordinarie kursslut. Högst 1 missat seminarietillfälle kan kompenseras med muntliga eller skriftliga uppgifter enligt lärarens instruktioner. Rätten att examineras på kursen begränsas av resursskäl till totalt två examinationsfällen (inklusive det ordinarie examinationstillfället). Student som har genomgått ett examinationstillfälle utan godkänt resultat har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

I undantagsfall kan högskolan avbryta studentens VFU i förtid och utan dröjsmål. Detta kan ske om studenten under VFU uppträder synnerligen olämpligt eller visar prov på grov oskicklighet, alternativt på ett väsentligt sätt bryter mot gällande regelverk rörande VFU. Om studentens VFU av ovannämnda skäl avbryts i förtid ska studenten ges betyget underkänd på kursen. Skälen till att VFU avbryts ska finnas tydligt dokumenterade och studenten ska genom samtal informeras om underkännandet och gällande regler för omexamination, samt om möjligheten att vända sig till studentkårens studentombud för stöd. Underkänd eller avbruten VFU-kurs måste göras om i sin helhet.

Inför nytt examinationstillfälle för VFU kan examinator föreskriva prövning av studentens lämplighet och personliga förutsättningar för nytt tillträde till kursen. Vid beslut om sådan prövning ska examinator även upprätta en individuell handlingsplan för studenten. Handlingsplanen ska ange de kunskaper och färdigheter studenten behöver tillägna sig för att godkännas på prövningen, former och tidsplan för prövningen, samt vilket stöd som finns tillgängligt för studenten. Studenten har rätt till två prövningstillfällen per år.

Examinator beslutar om tidpunkt för förnyat tillträde till VFU. Om särskilda skäl föreligger kan examinator bevilja studenten ytterligare examinationstillfälle utöver de totalt två examinationstillfällen som normalt tillhandahålls för VFU.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.