Kursplan

English translation of course syllabus

Verksamhetsförlagd utbildning 1 för grundskolans årskurs 4-6, 4.5 högskolepoäng

(Placement 1, Primary School, Years 4-6, 4.5 credits)

Kurskod 1313UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Verksamhetsförlagd utbildning 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2019-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och analysera lärarrollen och läraren som representant för ämnet, skolan och samhället utifrån exempel från skolmiljön och lokala och nationella styrdokument

Färdighet och förmåga

 • etablera kontakt och föra dialog med elever samt arbeta och kommunicera tydligt med elever i klassrummet
 • planera och genomföra avgränsade undervisningsmoment med stöd av VFU-handledare
 • identifiera interkulturella dimensioner i lärares arbete
 • ta del i det kollegiala arbetet på skolan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över läraren som både pedagog och myndighetsutövare samt skolan som pedagogisk miljö och samhällsinstitution

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

VFU 1: Skolan och lärarrollen, 4.5 högskolepoäng

(Placement 1: School and the Role of the Teacher, 4.5 credits)

Kursen introducerar studenten till lärarrollen i grundskolan genom aktivt deltagande i grundskolans verksamhet. I form av observationer av verksamheten både i och utanför klassrummet, reflektioner med VFU-handledare, och genomförande av avgränsade undervisningsmoment bekantar sig studenten med grundläggande verktyg för ett professionellt lärarskap. Skolan som både pedagogisk miljö och samhällsinstitution utforskas och särskild vikt läggs vid att beskriva och reflektera över läraren som representant för ämnet, skolan och samhället. Under kursen får studenten pröva på lärarrollen i praktiken samt identifiera interkulturella dimensioner i lärares arbete.

1001, VFU 1: Skolan och lärarrollen, 4.5 högskolepoäng

(Placement 1: School and the Role of the Teacher, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen är verksamhetsförlagd med obligatorisk närvaro på heltid under VFU-perioden. I detta ingår obligatoriska föreläsningar och seminarier på högskolan.

Examination

1001 - Verksamhetsförlagd utbildning 1, 4,5 högskolepoäng:

Kursen examineras genom:

 • deltagande på heltid i skolans verksamhet under VFU-perioden
 • studentens prestationer under den verksamhetsförlagda delen av kursen
 • deltagande i seminarier och obligatoriska föreläsningar på högskolan
 • studentens skriftliga självreflektion
 • en individuell skriftlig hemtentamen

Maximalt fem missade dagar under VFU kan tas igen vid annat tillfälle, vilket i normalfallet ska ske inom 15 arbetsdagar efter ordinarie kursslut. Högst 1 missat seminarietillfälle kan kompenseras med skriftlig uppgift enligt lärarens instruktioner. Rätten att examineras på kursen begränsas av resursskäl till totalt två examinationsfällen (inklusive det ordinarie examinationstillfället). Student som har genomgått ett examinationstillfälle utan godkänt resultat har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

I undantagsfall kan högskolan avbryta studentens VFU i förtid och utan dröjsmål. Detta kan ske om studenten under VFU uppträder synnerligen olämpligt eller visar prov på grov oskicklighet, alternativt på ett väsentligt sätt bryter mot gällande regelverk rörande VFU. Om studentens VFU av ovannämnda skäl avbryts i förtid ska studenten ges betyget underkänd på kursen. Skälen till att VFU avbryts ska finnas tydligt dokumenterade och studenten ska genom samtal informeras om underkännandet och gällande regler för omexamination, samt om möjligheten att vända sig till studentkårens studentombud för stöd. Underkänd eller avbruten VFU-kurs måste göras om i sin helhet.

Inför nytt examinationstillfälle för VFU kan examinator föreskriva prövning av studentens lämplighet och personliga förutsättningar för nytt tillträde till kursen. Vid beslut om sådan prövning ska examinator även upprätta en individuell handlingsplan för studenten. Handlingsplanen ska ange de kunskaper och färdigheter studenten behöver tillägna sig för att godkännas på prövningen, former och tidsplan för prövningen, samt vilket stöd som finns tillgängligt för studenten. Studenten har rätt till två prövningstillfällen per år.

Examinator beslutar om tidpunkt för förnyat tillträde till VFU. Om särskilda skäl föreligger kan examinator bevilja studenten ytterligare examinationstillfälle utöver de totalt två examinationstillfällen som normalt tillhandahålls för VFU.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.