Kursplan

English translation of course syllabus

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan, 25.5 högskolepoäng

(Education Studies for Secondary School Teachers (years 10-12), 25.5 credits)

Kurskod 1321UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2019-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • redogöra för skolväsendets organisation och villkor i historia och samtid
 • identifiera läraruppdraget och beskriva lärarens dubbla uppdrag
 • redogöra för och resonera kring begreppen utbildning, undervisning och fostran med utgångspunkt i skolans styrdokument, inberäknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention
 • redogöra för lärarutbildningens profilområden interkulturalitet och bildning
 • beskriva olika former av kunskap utifrån bland annat läroplansteoretiska perspektiv
 • redogöra för olika teorier om lärande och utveckling utifrån psykologiska perspektiv
 • beskriva olika sätt att se på skolan, eleven och lärandet utifrån idéhistoriska perspektiv
 • förklara läroplansteori som en fråga om urval och innehåll
 • beskriva den pedagogiska relationen elev, lärare och undervisningsinnehåll utifrån didaktisk teori samt resonera kring skillnaden mellan kunskap om undervisning och kunnande i undervisning

Färdighet och förmåga

 • ge exempel på olika bildningsideal samt resonera om utbildningens betydelse för människans tillblivelse i kulturen utifrån historiska och samtida perspektiv
 • skriva texter som, med utgångspunkt i läst litteratur, visar prov på kritiskt tänkande samt på språklig och akademisk medvetenhet
 • använda samtida och klassiska texter i skriftlig och muntlig argumentation
 • genomföra en mindre textanalys på ett avgränsat material
 • analysera samtida debatt om lärande och undervisning utifrån psykologiska och idéhistoriska perspektiv
 • planera och muntligt presentera ett undervisningsmoment utifrån ett i läroplanen givet innehåll och med hjälp av en vald och motiverad didaktisk modell
 • genomföra och analysera en observation av en undervisningssituation med stöd i vetenskaplig metod
 • planera, genomföra och situationsanpassa muntlig kommunikation utifrån kännedom om retorikens grunder och med hjälp av adekvata digitala verktyg
 • formulera texter riktade till olika målgrupper så som elever, vårdnadshavare, kommun och förvaltning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera hur skolans digitalisering och samhällets medialisering inverkar på skolan som fysisk och social plats
 • reflektera över interkulturella frågors relevans för skolans värdegrundsarbete
 • reflektera över hur olika sätt att se på eleven och lärandet samspelar med skolans demokrati- och värdegrundsarbete som det uttrycks i gymnasieskolans styrdokument
 • reflektera över olika aspekter av lärarens professionalitet utifrån en observerad undervisningssituation och med hjälp av didaktisk teori
 • diskutera frågor om lärande och undervisning utifrån interkulturella perspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Läraruppdraget och kunskapens former, 10.5 högskolepoäng

(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge, 10.5 credits)

Delkursen introducerar studenten till läraruppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats där uppdraget äger rum liksom till skolväsendets historia, dess organisation och villkor. De för läraryrket centrala begreppen utbildning, undervisning och fostran presenteras och sätts i relation till lärarutbildningens två profiler bildning och interkulturalitet. Den interkulturella profilen introduceras genom att särskild vikt läggs vid skolans värdegrund, inbegripet grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Genom bildningsprofilen relateras skolans uppdrag till frågan om människans tillblivelse i kulturen och utbildningens roll i detta. Vidare ger delkursen en introduktion till kunskapens olika former som belyses ur bland annat läroplansteoretiska perspektiv. Delkursen är även en introduktion till akademiska studier samt till att läsa och skriva akademiska texter. Delkursen består av två moment: Läraruppdraget och kunskapens former 1 och 2.

1001, Läraruppdraget och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng

(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge 1, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Läraruppdraget och kunskapens former 2, 4.5 högskolepoäng

(The Task of the Teacher and Forms of Knowledge 2, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng

(The Pupil and Education, 6 credits)

I delkursen studeras teorier om lärande och utveckling. Utifrån ett psykologiskt perspektiv behandlas aktuella teorier om lärande och utveckling. Olika sätt att se på lärande och undervisning kontextualiseras utifrån idéhistoriska perspektiv. Lärarutbildningens interkulturella profil uppmärksammas genom en diskussion av hur olika synsätt på eleven och lärandet samspelar med skolans demokrati- och värdegrundsarbete. Lärarutbildningens bildningsprofil aktualiseras genom en samläsning av samtida och klassiska texter. Delkursen ger även en introduktion till textanalys och grundläggande argumentationsteknik.

1003, Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng

(The Pupil and Education, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningsteori och undervisningspraktik, 9 högskolepoäng

(Teaching Theory and Teaching Practice, 9 credits)

Med relationen elev, lärare och undervisningsinnehåll som utgångspunkt är kursens syfte att belysa förhållandet mellan undervisningens teori och praktik och att ge redskap för att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Lärares professionalitet behandlas som ett växelspel mellan kunskap om undervisning och kunnande i undervisning. Undervisningen görs till föremål för analys och reflektion med hjälp av den teoretiska didaktiken, och olika didaktiska modeller prövas i relation till konkreta undervisningssituationer. Vidare behandlar kursen läroplansteori som en fråga om urval och innehåll. Frågan om vad som räknas som värdefullt vetande sätts i relation till skiftande kunskaps- och bildningsideal i historia och nutid. Frågor om lärande och undervisning belyses utifrån interkulturella perspektiv. I kursen fördjupas även konsten att som lärare inta ett rum och kommunicera med olika grupper, t.ex. elever, vårdnadshavare och kolleger. Kursen ger en introduktion till observation som vetenskaplig metod.

1004, Undervisningsteori och undervisningspraktik, 9 högskolepoäng

(Teaching Theory and Teaching Practice, 9 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ingår moment som föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

1001 - Läraruppdraget och kunskapens former, 6 högskolepoäng, examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter samt en individuell skriftlig salstentamen.

1002 - Läraruppdraget och kunskapens former, 4,5 högskolepoäng, examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en individuell skriftlig hemtentamen.

1003 - Eleven och lärandet 6 högskolepoäng examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.

1004 - Undervisningsteori och undervisningspraktik, 9 högskolepoäng examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig presentation av en genomförd observation samt en individuell skriftlig salstentamen.

Frånvaro från högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter. För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på minst hälften av antalet högskolepoäng på kursen.1001

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.