Kursplan

English translation of course syllabus

Utbildningsvetenskap 2, fritidshem, erfarenhetsbaserad, 7.5 högskolepoäng

(Education Studies 2, Extended School, Experience based, 7.5 credits)

Kurskod 1326UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2019-10-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

  • redog√∂ra f√∂r barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling utifr√•n psykologiska perspektiv
  • redog√∂ra f√∂r och problematisera olika s√§tt att se p√• barnet och l√§randet utifr√•n id√©historiska perspektiv

Färdighet och förmåga

  • analysera samtida debatt om undervisning utifr√•n psykologiska och
  • id√©historiska perspektiv p√• l√§rande och utveckling
  • anv√§nda samtida och kanoniserade texter i skriftlig och muntlig argumentation
  • genomf√∂ra en mindre textanalys p√• en aktuell artikel inom det fritidspedagogiska omr√•det utifr√•n samtida och kanoniserade texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • resonera kring hur olika s√§tt att se p√• barnet och eleven samspelar med skolans demokrati- och v√§rdegrundsarbete.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

.

Barnet, eleven och lärandet, 7.5 högskolepoäng

(The Child, The Pupil and Education, 7.5 credits)

Med barnet och eleven i fokus behandlar kursen lärande och utveckling utifrån psykologiska och idéhistoriska perspektiv. Med utgångspunkt i psykologiska perspektiv studeras barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Olika sätt att se på barnet och lärandet kontextualiseras och problematiseras utifrån idéhistoriska perspektiv. Lärarutbildningens interkulturella profil uppmärksammas genom hur olika synsätt på barnet och eleven samspelar med skolans demokrati- och diskussion av värdegrundsarbete. I linje med lärarutbildningens bildningsprofil belyses samtida texter mot bakgrund av kanoniserade. Kursen ger därmed även en introduktion till textanalys och grundläggande argumentationsteknik.

Studentens fleråriga yrkeserfarenhet av att arbeta med barn är hela tiden en utgångspunkt som används för att fördjupa förståelsen av de teoretiska perspektiv som ges i undervisningen.

1001, Barnet, eleven och lärandet, 7.5 högskolepoäng

(The Child, The Pupil and Education, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

1001 - Barnet, eleven och l√§randet, 7,5 hoŐągskolepoaŐąng

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande på seminarier och övningar, samt en individuell skriftlig hemtentamen.

Frånvaro från föreläsningar samt högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.10

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.