Kursplan

English translation of course syllabus

Utbildningsvetenskap 2 för Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan: Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng

(Education Studies 2, Supplementary Programme in Education, Upper Secondary School: The Pupil and Education, 6 credits)

Kurskod 1340UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för olika teorier om lärande och utveckling utifrån psykologiska perspektiv
  • beskriva olika sätt att se på skolan, eleven och lärandet utifrån idéhistoriska perspektiv

Färdighet och förmåga:

  • analysera samtida debatt om lärande och undervisning utifrån psykologiska och idéhistoriska perspektiv
  • använda samtida och klassiska texter i skriftlig och muntlig argumentation
  • genomföra en mindre textanalys på ett avgränsat material

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • diskutera hur olika sätt att se på eleven samspelar med skolans demokrati- och värdegrundsarbete som det uttrycks i gymnasieskolans styrdokument

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I kursen studeras teorier om lärande och utveckling. Utifrån ett psykologiskt perspektiv behandlas aktuella teorier om lärande och utveckling. Olika sätt att se på lärande och undervisning kontextualiseras utifrån idéhistoriska perspektiv. Lärarutbildningens interkulturella profil uppmärksammas genom en diskussion av hur olika synsätt på eleven samspelar med skolans demokrati- och värdegrundsarbete. Genom en samläsning av samtida och klassiska texter aktualiseras lärarutbildningens bildningsprofil. Kursen ger även en introduktion till textanalys och grundläggande argumentationsteknik.

1001, Eleven och lärandet, 6 högskolepoäng
(The Pupil and Education, 6 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ingår minst en obligatorisk campusdag, webbaserade seminarier (webbinarier), webbaserade övningar och uppgifter.

Examination

1001-Eleven och lärandet 6 högskolepoäng

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro vid campusförlagda träffar, aktivt deltagande på webbaserade seminarier (webbinarier), webbaserade övningar och uppgifter samt en individuell skriftlig hemtentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.