Kursplan

English translation of course syllabus

Utbildningsvetenskap 3 för Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan: Undervisningens teori och praktik, 9 högskolepoäng

((Education Studies 3, Supplementary Programme in Education, Upper Secondary School: Teaching Theory and Teaching Practice, 9 credits)

Kurskod 1341UA
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, för specifika ämneskrav se Fakultetsnämnden beslutad lista.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:

  • f√∂rklara l√§roplansteori som en fr√•ga om urval och inneh√•ll
  • beskriva och analysera den pedagogiska relationen elev, l√§rare och undervisningsinneh√•ll utifr√•n didaktisk teori samt resonera kring skillnaden mellan kunskap om undervisning och kunnande i undervisning

Färdighet och förmåga:

  • ge exempel p√• hur skiftande kunskaps- och bildningsideal har p√•verkat synen p√• den pedagogiska relationen elev, l√§rare och undervisningsinneh√•ll √∂ver tid
  • planera ett undervisningsmoment utifr√•n ett i l√§roplanen givet inneh√•ll och med hj√§lp av en vald och motiverad didaktisk modell
  • genomf√∂ra och analysera en observation av en undervisningssituation med st√∂d i vetenskaplig metod
  • planera, genomf√∂ra och situationsanpassa muntlig kommunikation utifr√•n k√§nnedom om retorikens grunder och med hj√§lp av relevanta digitala verktyg
  • formulera texter riktade till olika m√•lgrupper s√• som elever, v√•rdnadshavare, kommun och f√∂rvaltning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • reflektera √∂ver olika aspekter av l√§rarens professionalitet utifr√•n en observerad undervisningssituation och med hj√§lp av didaktisk teori
  • diskutera fr√•gor om l√§rande och undervisning utifr√•n interkulturella perspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Med relationen elev, lärare och undervisningsinnehåll som utgångspunkt är kursens syfte att belysa förhållandet mellan undervisningens teori och praktik och att ge redskap för att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Lärares professionalitet behandlas som ett växelspel mellan kunskap om undervisning och kunnande i undervisning. Undervisningen görs till föremål för analys och reflektion med hjälp av den teoretiska didaktiken, och olika didaktiska modeller prövas i relation till konkreta undervisningssituationer. Vidare behandlar kursen läroplansteori som en fråga om urval och innehåll. Frågan om vad som räknas som värdefullt vetande sätts i relation till skiftande kunskaps- och bildningsideal i historia och nutid. Frågor om lärande och undervisning belyses utifrån interkulturella perspektiv. Kursen ger även en introduktion till observation som vetenskaplig metod.

1001, Undervisningens teori och praktik, 9 högskolepoäng
(Teaching Theory and Teaching Practice, 9 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ingår minst en obligatorisk campusdag, webbaserade seminarier (webbinarier), webbaserade övningar och uppgifter.

Examination

1001 - Undervisningens teori och praktik, 7,5 hoŐągskolepoaŐąng

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på campusförlagda träffar, webbaserade övningar och uppgifter, aktivt deltagande vid webbaserade seminarier (webbinarier), skriftlig presentation av en genomförd observation samt en individuell skriftlig hemtentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.