Kursplan

English translation of course syllabus

Projektarbete inom Historiska studier, 7.5 högskolepoäng

(Working in project, Historical Studies, 7.5 credits)

Kurskod 1583ÖV
Ämnesgrupp Övrigt inom historisk-filosofiska √§mnen
Huvudområde Inget huvudområde
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2016-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • f√∂rklara projektarbetets f√∂ruts√§ttningar
  • ge konkreta exempel p√• m√•ngvetenskapligt arbetss√§tt i projektform
  • sj√§lvst√§ndigt framst√§lla en projektans√∂kan utifr√•n givna f√∂ruts√§ttningar
  • arbeta i projektgrupp

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar olika typer av projektformer och vilka speciella krav projektarbetet st√§ller p√• de medverkande. Kursen avser √§ven att ge kunskaper i att formulera en vetenskaplig projektans√∂kan med relevans b√•de f√∂r forskningen och det omgivande samh√§llet. Resursf√∂rdelning, tids√•tg√•ng och resultatspridning diskuteras och speciellt betonas m√•ngvetenskapliga perspektiv. Kursen utmynnar i att framst√§lla en projektans√∂kan som avslutningsvis behandlas av en ‚ÄĚbed√∂margrupp‚ÄĚ sammansatt av de andra studenterna p√• kursen.

1001, Projektarbete inom Historiska studier, 7.5 högskolepoäng

(Working in project, Historical Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Examination

Kursen examineras genom förfärdigande av en skriftlig projektansökan, samt muntlig redovisning i form av granskning och bedömning av andra studenters projektansökningar.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.