Kursplan

Samhällskunskap III, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Social Studies III for Upper Secondary Teachers (Years 10-12, Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1646ÖV
Ämnesgrupp Övrigt inom samhällsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Kursplaneutskott för lärarutbildning vid Södertörns högskola den 2018-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II (15 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II (15 högskolepoäng), Samhällskunskap I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng) samt Samhällskunskap II för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala politiska ideologier, muntligt såväl som skriftligt,
 • redogöra för olika vetenskapsteoretiska traditioner.

Färdighet och förmåga

 • jämföra och kritiskt granska idéinnehållet i dagens politiska strömningar och hos samtida aktörer,
 • reflektera över samhällsvetenskapliga teorier och deras roll i analyserna av medborgarskap och välfärdsstat,
 • självständigt formulera ett vetenskapligt problem och självständigt planera, genomföra och försvara ett vetenskapligt arbete,
 • självständigt värdera och diskutera vetenskapliga resultat,
 • självständigt redogöra för, och i tillämpliga delar använda sig av, samhällsvetenskapliga metoder.

Värdering och förhållningssätt

 • värdera och kontrastera centrala politiska idéer i förhållande till samhällets grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter,
 • värdera olika etiska aspekter i forskningsarbetet och forskarens roll i samhället,
 • reflektera över komplexa relationer mellan politiskt handlande och samhällets organisering,
 • kritiskt reflektera över och värdera olika ställningstaganden i samhällsfrågor och kunna överföra sådana resonemang till elevers konkreta situation.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Politiska idéer och ideologier, 7.5 högskolepoäng

(Political ideas and ideologies, 7.5 credits)

Under delkursen studeras politiska idéer och ideologier, deras framväxt, bärande tankegångar och deras relevans för dagens politiska landskap. Här uppmärksammas inte bara de traditionella ideologierna, utan också religiösa och nationalistiska strömningar med politiska ambitioner. Stor vikt läggs vid självständig analys, problematisering och värdering av teoretiska texter och politisk-teoretisk argumentation.

1001, Politiska idéer och ideologier, 7.5 högskolepoäng

(Political ideas and ideologies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method in Social Sciences, 7.5 credits)

Delkursen behandlar centrala vetenskapsteoretiska frågor, diskuterar analytiska ingångar till uppsatsskrivandet och ger en ingående introduktion till relevant forskningsmetodik av betydelse för det egna arbetet.

1002, Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method in Social Sciences, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Inom delkursen genomförs ett ämnesfördjupande självständigt arbete, det vill säga en vetenskaplig uppsats som ventileras och försvaras på ett seminarium. Det självständiga arbetet har ämnesdidaktisk inriktning eller är på annat sätt relevant för läraryrket och/eller skolans värld.

1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Independent Project, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier samt handledning individuellt och i grupp.

Examination

1001 - Politiska idéer och ideologier 7,5 högskolepoäng

 • Aktivt seminariedeltagande
 • Skriftlig inlämningsuppgift med didaktisk inriktning
 • Skriftlig salstentamen.

1002 - Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt seminariedeltagande,
 • Skriftlig hemtentamen.

1003 - Självständigt arbete, 15 högskolepoäng:

 • Författande av självständigt arbete,
 • Försvar av det självständiga arbetet,
 • Opponering på en annan students självständiga arbete.

Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

För VG på hel kurs krävs VG på det självständiga arbetet, 15 högskolepoäng

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.